Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Maruszczak"

Gospodarka odpadami w firmach remontowo-budowlanych w świetle nowych uregulowań prawnych

Czytaj za darmo! »

Ostatnia nowelizacja ustawy o odpadach, która weszła w życie 12 marca 2010 r. (Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 145)), wprowadziła m.in. zmiany dla prowadzących działalność polegającą na świadczeniu usług budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych. Zmiany te dotyczą głównie firm remontowo-budowlanych. Wtrakcie prac remontowo-budowlanych powstają odpady kwalifikowane do grupy 17, tzn. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Klasyfikacja tych odpadów wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206)). Najbardziej popularne to gruz budowlany, odpady z drewna, szkła, tworzyw sztucznych, papa, złom stalowy i żeliwny, miedź, aluminium i materiały izolacyjne zawierające azbest. Firma prowadząca działalność polegającą na świadczeniu usług budowy, rozbiórki, remontu obiektów oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych (wytwórca odpadów), jest obowiązana do uzyskania decyzji zatwierdzającej Program Gospodarki Odpadami. Program gospodarki odpadami Wniosek o zatwierdzenie Programu Gospodarki Odpadami (PGO), do którego dołącza się ten program, wytwórca odpadów jest obowiązany przedłożyć właściwemu organowi na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej wytwarzanie odpadów lub dniem zmiany tej działalności wpływającej na rodzaj, ilość wytwarzanych o[...]

Stosowanie żużli stalowniczych w budownictwie drogowym


  Żużle stanowią produkty uboczne (odpady) w procesach metalurgicznych, w tymtakże w hutnictwie żelaza i stali. Żużle wielkopiecowe powstają na skutek stopienia skały płonnej, topników, rudy żelaza i popiołu koksu w wielkim piecu, natomiast żużle stalownicze w procesie wytapiania stali. Żużle te przypominają z wyglądu bazalt,mają dużą gęstość właściwą i objętościową, dużą wytrzymałość na ściskanie i szorstkość oraz niską nasiąkliwość. Żużle stalownicze mają strukturę chropowatą, sześcienną i kanciastą, dzięki czemu mogą być stosowane w budownictwie drogowym. Klasyfikacja odpadów żużlowych Zgodnie z rozporządzeniemMinistra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206) dokonano klasyfikacji odpadówżużlowych (tabela). Pomimo tak wielu rodzajów żużli powstających w procesach metalurgicznych, tylko niektóre z nich, m.in. żużle z procesó[...]

 Strona 1