Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"JACEK KONOPACKI"

Projektowanie filtrów NoI o liniowej fazie

Czytaj za darmo! »

Filtry cyfrowe o liniowej fazie (lub stałym opóźnieniu grupowym) są wymagane w wielu zastosowaniach ze względu na właściwość niezniekształcania sygnału. Dokładnie liniową fazę zapewnia użycie filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej (SOI). Jeśli jednak pożądany jest filtr o wąskim paśmie przejściowym i dużym tłumieniu w paśmie zaporowym, to korzystniejsze jest zwykle zastosowanie filtru o [...]

Porównanie złożoności obliczeniowej algorytmów realizujących filtry NOI i SOI o liniowej charakterystyce fazowej

Czytaj za darmo! »

Obserwuje się, że obecnie filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej (SOI) są chętniej stosowane od filtrów o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (NOI). Decydują o tym zalety filtrów SOI, łatwość uzyskania liniowej charakterystyki fazowej oraz stabilność filtru. Ich główna wada, jaką jest większa liczba współczynników w porównaniu z odpowiednikiem typu NOI, traci na znaczeniu, gdyż dostępne d[...]

Projektowanie pasmowych filtrów NOI

Czytaj za darmo! »

Metody bezpośredniej syntezy transmitancji pozwalają zaprojektować filtr cyfrowy o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (NOI) o dowolnym kształcie charakterystyki amplitudowej i fazowej. Projekt bazuje na rozwiązaniu odpowiednio sformułowanego zadania optymalizacji. Istotną wadą tych metod jest konieczność zadania parametrów, które mają kluczowy wpływ na otrzymany wynik, a nie są znane sposoby wyznaczenia ich wartości. Przykładem takiego parametru jest rząd filtru. Poprawne określenie minimalnego rzędu wymaga zwykle przynajmniej kilkakrotnego powtórzenia procesu projektowania. Inne parametry zależą między innymi od założeń projektowych i przyjętej metody optymalizacji. Dla filtru o pożądanej liniowej charakterystyce fazowej, projektowanego z zastosowaniem optymalizacji bez ogra[...]

Wykorzystanie transformacji Hougha w systemie biometrycznym układu naczyniowego palców dłoni

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono system biometryczny układu naczyniowego. Nowym rozwiązaniem jest zastosowanie transformacji Hougha w procesie tworzenia wektora cech. W pierwszej części opracowania autorzy przedstawili różne metody akwizycji obrazów. Następnie opisano proponowane rozwiązanie od etapu wstępnego przetworzenia obrazu, przez wyodrębnienie wzorca układu naczyniowego, jego szkieletyzację i transformację do przestrzeni Hougha. W ostatniej części artykułu zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych. Abstract. Authors present proposition of finger vein biometric system. A new approach is applying Hough transform for feature extraction. In the first part of the paper description of various image acquisition techniques are presented. In second part the proposed method are given - image preprocessing, extraction of patterns, skeletonization and transformation to Hough space. In the last part authors present results of conducted experiments. (Usability of Hough transform in finger vein biometric system). Słowa kluczowe: układ naczyniowy palca, wektor cech, transformata Hougha, lasy losowe Keywords: finger vein, feature extraction, Hough transform, Random Forest Wprowadzenie Biometria jest bardzo szybko rozwijającą się dziedziną wiedzy. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się rozpoznawanie osób na podstawie charakterystycznych, indywidualnych i niepowtarzalnych cech biometrycznych. Obok ogólnie znanych i wykorzystywanych cech biometrycznych takich jak: linie papilarne, obraz tęczówki oka czy sposób mowy, istnieją również metody mniej popularne, nad których wykorzystaniem trwają dopiero prace, mające określić ich przydatność w procesie identyfikacji osobniczej. Wzorzec naczyń krwionośnych człowieka jest jedną z takich cech. W dzisiejszym świecie bardzo ważnym aspektem staje się zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa informacji oraz systemów, w których te dane są przechowywane i do których dostęp powinien być zawężony[...]

Wąskopasmowe filtry FIR o bardzo małym opóźnieniu grupowym i rzadkiej odpowiedzi impulsowej DOI:10.15199/48.2019.09.20

Czytaj za darmo! »

Filtry cyfrowe o skończonej odpowiedzi impulsowej (z ang. FIR) są często stosowane w różnych systemach cyfrowego przesyłu i przetwarzania sygnałów. Decydują o tym ich zalety, takie jak: łatwość uzyskania liniowej charakterystyki fazowej, stabilność oraz nierekursywna struktura ułatwiająca implementację filtrów w układach programowalnych. Niewątpliwą wadą filtrów FIR jest znaczne opóźnienie grupowe oraz duża liczba operacji arytmetycznych potrzebna do realizacji filtrów, w porównaniu do ich odpowiedników o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (IIR). Dostępne w literaturze rozwiązania pozwalające uzyskać filtry FIR o niewielkim opóźnieniu grupowym można podzielić na dwie grupy. Pierwsza wykorzystuje filtry minimalnofazowe, czyli takie, dla których wszystkie zera transmitancji leżą na płaszczyźnie zespolonej wewnątrz okręgu o promieniu 1. Druga bazuje na metodach optymalizacji, aproksymujących zadaną charakterystykę amplitudową i fazową. W metodach optymalizacyjnych w celu zmniejszenia opóźnienia rezygnuje się z dokładnie liniowej charakterystyki fazowej lub ogranicza warunek stałego opóźnienia grupowego jedynie do pasma przepustowego. Przegląd różnych tego typu metod można znaleźć w artykule [1]. Natomiast do zaprojektowania filtrów minimalnofazowych można użyć metody klasycznej zaproponowanej przez Hermanna i Schuesslera [2], lub metod opartych o technikę wyznaczania cepstrum [3], [4] oraz wykorzystujących transformację Hilberta [5]. W ostatnich latach pojawiły się prace wykorzystujące metodę wielomianowej aproksymacji odpowiedzi impulsowej filtru [6], również w zastosowaniu do projektowania filtrów wąskopasmowych [7] i dla filtrów o małym opóźnieniu grupowym [8]. Rozwijane są też metody bezpośredniej syntezy (optymalizacyjne) filtrów minimalnofazowych [9], [10]. Wadą wszystkich wymienionych metod projektowania jest nieliniowa charakterystyka fazowa. Problem projektowania filtrów FIR o zredukowanym opóźnieniu grupowym st[...]

Analiza efektywności i kosztów sprzętowej realizacji filtrów cyfrowych o zadanej liniowej charakterystyce fazowej

Czytaj za darmo! »

Jedną z pierwszych decyzji, jaką należy podjąć projektując filtr cyfrowy jest wybór typu filtru, tzn. czy ma to być filtr o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (NOI), czy filtr o skończonej odpowiedzi impulsowej (SOI). O tym, która struktura zostanie ostatecznie wybrana, powinny decydować jej szczególne właściwości (wady i zalety), zwykle związane z konkretną aplikacją. W ostatnim czasie można zaobserwować, że filtry SOI są chętniej stosowane od filtrów NOI. Decydują o tym takie zalety filtrów SOI, jak: łatwość uzyskania liniowej charakterystyki fazowej oraz stabilność filtru. Ich główna wada, jaką jest większa liczba współczynników w porównaniu z odpowiednikiem typu NOI, traci w wielu przypadkach na znaczeniu, gdyż dostępne dziś maszyny cyfrowe (procesory sygnałowe) charakteryzują się bardzo dużą wydajnością obliczeniową, a czas wykonywania operacji mnożenia i dodawania jest praktycznie taki sam. Nowoczesne metody projektowania filtrów NOI pozwalają również otrzymać w przybliżeniu liniową charakterystykę fazową, ale uzyskuje się to kosztem zwiększenia rzędu filtru. W rezultacie sumaryczna liczba operacji mnożenia oraz dodawania potrzebna do wyliczenia jednej próbki wyjściowej takiego filtru (definiowana jako złożoność obliczeniowa) jest w niektórych przypadkach podobna jak dla filtrach SOI. W pracach [2, 3] porównano teoretycznie złożoność obliczeniową algorytmów realizujących wybrane filtry cyfrowe. Porównanie przeprowadzono dla filtrów o równomiernie falistej lub quasirównofalistej aproksymacji pożądanej charakterystyki częstotliwościowej, zrealizowanych za pomocą struktury bezpośredniej typu SOI lub NOI. Pokazano, że dla filtrów NOI, opisanych transmitancją o niewielkiej liczbie niezerowych biegunów, istnieje graniczna wartość szerokości pasma przejściowego (ωt), dla której złożoność obliczeniowa algorytmów realizujących filtry NOI jest mniejsza niż dla odpowiedników SOI. Rys. 1. Kaskadowa struktura typu SOI złożona[...]

 Strona 1