Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"JÓZEF DRABAREK"

Hybrydowy system ekspertowy do diagnozowania urządzeń elektronicznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono hybrydowy system ekspertowy, składający się z symbolicznego systemu ekspertowego oraz połączonego z nim algorytmu mrówkowego. W przypadku gdy postawiona diagnoza o lokalizacji uszkodzenia jest niewłaściwa lub symboliczny system ekspertowy z braku wiedzy nie jest w stanie zlokalizować uszkodzenia, użytkownik może skorzystać z wiedzy algorytmu mrówkowego. Do testowania hybrydowego systemu ekspertowego jako obiekt diagnozowania wybrano odbiornik telewizyjny. Abstract. In the paper, a hybrid expert system is presented consisting of a symbolic expert system and ant algorithm combined together. When a diagnosis of fault location is incorrect or symbolic expert system can not locate the failure, a user may utilize the knowledge of the ant algorithm. To test the system, a television set was used as a diagnosed object. (A hybrid expert system for diagnostic of electronic devices) Słowa kluczowe: hybrydowy system ekspertowy, algorytm mrówkowy, baza wiedzy, diagnostyka. Keywords: hybrid expert system, ant algorithm, knowledge base, diagnosis. Wstęp Klasyczne, symboliczne systemy ekspertowe, stosowane masowo w wielu dziedzinach nauki posiadają pewne ograniczenia. Skupienie uwagi na logice pierwszego rzędu i tylko symbolicznym przetwarzaniu wiedzy nie pozwalają w sposób efektywny rozwiązywać wiele zagadnień praktycznych. Połączenie w jednym programie komputerowym różnych sposobów reprezentacji wiedzy i różnych metod rozumowania w znacznym stopniu zwiększają atrakcyjność tych systemów.[1]W procesie tworzenia hybrydowych systemów ekspertowych skupiono uwagę na łączeniu symbolicznych systemów ekspertowych z algorytmami genetycznymi, sztuczną siecią neuronową oraz algorytmami mrówkowymi. Łączenie ze sobą symbolicznego systemu ekspertowego oraz pozostałych metod sztucznej inteligencji może być realizowane na wiele sposobów. Z punktu widzenia rodzaju sprzężenia tych podsystemów można wyróżnić systemy hybrydowe:  w p[...]

Specjalistyczny system ekspertowy w technikach zabezpieczeń danych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono możliwość zastosowania metod sztucznej inteligencji w technice zabezpieczeń danych. W tym celu przedstawiono najpopularniejsze cechy biometryczne człowieka oraz podano przykład identyfikacji wykorzystującej indywidualne cechy linii papilarnych. Do rozwiązania postawionego problemu zastosowano specjalistyczny system ekspertowy oraz wyniki z jego testowania. Abstract. This article presents the possibility to use artificial intelligence methods in data protection techniques. For this purpose, the most popular biometric features of a human were presented and an example was provided of identification with the use of the individual features of fingerprints. A specialist expert system was used to solve the problem; an artificial neural network was used for comparison purposes. (Artificial intelligence methods in data protection techniques) Słowa kluczowe: biometria, analiza, baza wiedzy, weryfikacja, specjalistyczny system. Keywords: biometrics, analysis, design, comparing, system, acquisition, verification. Wstęp Większość ważnych transakcji oraz operacji, realizowana jest przy pomocy komputera, internetu i sieci komputerowych. Wzrosło zapotrzebowanie na bezpieczne, wiarygodne i łatwo dostępne techniki zabezpieczeń, zapewniające największy poziom ochrony danych [6]. W tym celu wykorzystano biometrię, która zajmuje się akwizycją i analizą indywidualnych biologicznych cech i zachowań człowieka takich jak charakterystyka linii papilarnych, źrenicy oka, kształtu twarzy, tęczówki oka, pisma ręcznego, jak również mowy, czy sposób uderzania w klawisze, a nawet układ żył nadgarstka. Pozwala to na bardzo rzetelną, dokładną weryfikację i identyfikację użytkownika starającego się o dostęp do danych w dziedzinach takich jak bankowość, sieci komputerowe, handel detaliczny, produkcja, przemysł, giełdy, ochrony portu lotniczego, zabezpieczeń internetowych itp. W tym celu zbudowano aplikację op[...]

Gęstościowy algorytm mrówkowy w diagnostyce urządzeń elektronicznych


  Algorytmami mrówkowymi nazywamy grupę algorytmów komputerowych, które naśladują występujące w naturze mechanizmy komunikacji między osobnikami, wykorzystywane przez kolonie mrówek, podczas poszukiwania pożywienia [1]. W algorytmach tych grupa pojedynczych agentów (mrówek) wspólnie poszukuje rozwiązania postawionego przed nimi problemu. Każda mrówka poszukuje samodzielnie rozwiązania i wynik jej pracy ma częściowy wpływ na końcowe rozwiązanie. Mrówki nie porozumiewają się ze sobą, lecz pozostawiają wskazówki (ślady feromonowe), które wpływają na wybory dokonywane przez inne osobniki. Działania podejmowane przez mrówki posiadają wyraźną cenną cechę optymalizacyjną - dążenie do odnalezienia najkrótszej drogi w jak najkrótszym czasie. Drogę pokonywaną przez każdą z mrówek można uprościć do grafu skierowanego (rysunek 1) z jednym wierzchołkiem (zakłada się, iż jest to mrowisko - punkt startowy (S) dla każdej mrówki) i odchodzącymi od wierzchołka krawędziami, które prowadzą do kolejnych węzłów (1 do 5 na rysunku) - punktów, w których mrówki dokonują kolejnych decyzji o wyborze drogi. Mrówki kończą swoją drogę po dotarciu do jednego z celów (A,B,C). Algorytm jest wykonywany iteracyjnie - w pierwszym kroku pojawia się na starcie mrówka nr 1 - dokonuje wyboru i przechodzi do kolejnego węzła pozostawiając ślad na gałęzi, którą odwiedziła (rys. 1).W kroku drugim następuje częściowe parowanie feromonu (w zależności od przyjętego parametru) z gałęzi grafu. Proces ten jest niezbędny aby zapobiec akumulacji śladu feromonowego i podążaniu p[...]

Gęstościowy algorytm mrówkowy w diagnostyce urządzeń elektronicznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono możliwość zastosowania gęstościowego algorytmu mrówkowego w procesie diagnozowania urządzenia elektronicznego. W dotychczasowych pracach algorytmy mrówkowe stosowano głównie w procesach optymalizacji. Jako przykładowy obiekt diagnozowania przyjęto odbiornik telewizyjny. Zastosowany algorytm poddano badaniom, których celem było ustalenie parametrów algorytmu, przy których lokalizowano uszkodzenie najkrótszą drogą. Abstract. In this article main problems of using ant - density algorithms in diagnosis of electronic equipment are presented. A knowledge representation and a searching solution mechanism using ant density algorithm were elaborated. Operation algorithm is shown in exemplary system diagnosing of TV set. (Ant - Density Algorithm Applied to Electronic Systems Diagnosis). Słowa kluczowe: hybrydowy system ekspertowy, algorytm mrówkowy, baza wiedzy, diagnostyka. Keywords: hybrid expert system, ant algorithm, knowledge base, diagnosis. Wstęp Algorytmami mrówkowymi nazywamy grupę algorytmów komputerowych, które naśladują występujące w naturze mechanizmy komunikacji między osobnikami, wykorzystywane przez kolonie mrówek, podczas poszukiwania pożywienia [1]. W algorytmach tych grupa pojedynczych agentów (mrówek) wspólnie poszukuje rozwiązania postawionego przed nimi problemu. Każda mrówka poszukuje samodzielnie rozwiązania i wynik jej pracy ma częściowy wpływ na końcowe rozwiązanie. Mrówki nie porozumiewają się ze sobą lecz pozostawiają wskazówki (ślady feromonowe), które wpływają na wybory dokonywane przez inne osobniki. Działania podejmowane przez mrówki posiadają wyraźną cenną cechę optymalizacyjną - dążenie do odnalezienia najkrótszej drogi w jak najkrótszym czasie. Drogę pokonywaną pr[...]

Realizacja odczytu współrzędnych w specjalizowanym cyfrowym systemie predykcyjnym z wykorzystaniem reprogramowalnych układów cyfrowych

Czytaj za darmo! »

Podczas modernizacji specjalizowanego systemu predykcyjnego (SSP) wielowymiarowego zestawu przeciwlotniczego powstał problem pobierania danych o położeniu obiektu latającego, wskazanego do śledzenia, które przychodzą z nadrzędnego zestawu wskazywania i naprowadzania (NZWN). Dane te są przesyłane jako współrzędne sferyczne obiektu: D - odległość, β - azymut, ε - kąt położenia. Dotyc[...]

Logika rozmyta w hybrydowym systemie ekspertowym diagnozującym urządzenia elektroniczne


  Realizacja procesu diagnozowania z wykorzystaniem hybrydowego systemu ekspertowego odbywa się w systemie programu komputerowego, który umożliwił utworzenie struktury logicznej, zawierającej związki typu symptomy-uszkodzenia. Struktura taka, czyli baza wiedzy, zapisana w postaci klasycznych reguł rozumowania oraz reguł rozmytych jest podstawą funkcjonowania zbudowanego hybrydowego systemu ekspertowego. Logika rozmyta dotychczas stosowana była głównie w systemach sterowania, ale można ją z dużym powodzeniem wykorzystać w systemach diagnostyki. Wciąż jeszcze trwają intensywne prace badawcze nad możliwościami wykorzystania algorytmów rozmytych do celów diagnostyki [1, 9-12]. Metody i techniki diagnostyczne obiektów (bądź procesów), najogólniej można podzielić na dwie kategorie: - metody, wymagające znajomości modeli matematycznych; - metody, w których znajomość modelu matematycznego nie jest wymagana. Pierwsza kategoria polega na stworzeniu modelu obiektu, który będzie diagnozowany, a następnie wygenerowaniu sygnału, który odzwierciedla niezgodności pomiędzy nominalnymi, a wadliwymi stanami pracy urządzenia. Otrzymany sygnał nazywany jest residuum. Druga kategoria zaliczana jest do metod sztucznej inteligencji gdzie nie stosuje się modeli matematycznych, a raczej wykorzystuje się wszelkie możliwe metody opisujące diagnozowany obiekt (heurystyki, związki funkcjonalne, próbki pomiarowe). Modele rozmyte są alternatywą dla modeli analitycznych, jak również stanowią konkurencję dla modeli neuronowych. Wadą modeli analitycznych są wymagania dotyczące posiadania dokładnego matematycznego opisu diagnozowanego obiektu. Stosowanie ich dla złożonych procesów oraz obiektów jest ograniczone [2, 4, 9, 10]. Modele rozmyte nie posiadają [...]

Logika rozmyta w diagnostyce urządzeń elektronicznych

Czytaj za darmo! »

System ekspertowy z zastosowaniem logiki rozmytej składa się z kilku podstawowych bloków [1]: - bloku fuzyfikacji (rozmywania), - bloku rozumowania, - bazy reguł, -Fuzyfikacja (rozmywanie) jest to operacja przekształcająca sygnały wejściowe z dziedziny ilościowej na wielkości jakościowe reprezentowane przez zbiory rozmyte na pods[...]

 Strona 1