Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"MAREK POPŁAWSKI"

Implementacja cyfrowego systemu rozmytego z dwukanałowym blokiem wnioskowania w układzie FPGA

Czytaj za darmo! »

Czas przetwarzania systemu rozmytego zależy od liczby wejściowych (wyjściowych) zmiennych lingwistycznych, liczby zbiorów rozmytych, operatorów t-normy oraz s-normy, a także od przyjętej metody wyostrzania [1]. W sprzętowych realizacjach systemów rozmytych szybkość przetwarzania zależy także od przyjętej metody wyszukiwania reguł aktywnych. Najwolniejszą metodą wyszukiwania reguł aktywnych [...]

Architektury bloków wnioskowania systemów rozmytych

Czytaj za darmo! »

Szybkość przetwarzania systemu rozmytego określamy przy pomocy liczby operacji wnioskowania w jednostce czasu (ang. Flips - Fuzzy Logic Inferences Per Second).Wcyfrowych realizacjach systemów rozmytych bezpośrednio na czas przetwarzania wpływa wiele czynników, m.in. liczba wejściowych (wyjściowych) zmiennych lingwistycznych, liczba zbiorów rozmytych opisująca zmienną lingwistyczną, sposób wy[...]

Architektura systemu rozmytego przeznaczona do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono architekturę systemu rozmytego przeznaczonego do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim. Proces wnioskowania zrelizowano w oparciu o 2 kanałowy potokowy blok wnioskowania. W celu przyspieszenia obliczeń wykorzystano technikę adresowania reguł rozmytych. Abstract. This paper describes an architecture of a fuzzy logic control system for guiding a wheelchair. The inference process was realized in 2 channel pipeline inference block. For acceleration of the time processing a technique of addressing fuzzy rules was used. (The architecture of fuzzy system dedicated for guiding electric wheelchair). Słowa kluczowe: system rozmyty, wnioskowanie, architektura systemu rozmytego, elektryczny wózek inwalidzki. Keywords: fuzzy system, fuzzy inference, architecture of[...]

Implementacja dedykowanego systemu rozmytego w układzie mikrokontrolera

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono implementację systemu rozmytego w układzie mikrokontrolera AVR Atmega128 przeznaczoną do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim. Przedstawiono wartości funkcji przynależności wejściowych oraz wyjściowych zmiennych lingwistycznych. W procesie wnioskowania wykorzystano metodę generowania adresu aktywnych reguł. Abstract. In the paper an implementation of dedicated fuzzy system in microcontroller circuit is presented. The system is used for steering of electric wheelchair for unable persons. Also the values of input and output linguistic variables are described. In the proposed system a technique of address generation of active rules is applied, which is implemented in inference process (An implementation of dedicated fuzzy system in microcontroller circuit). Słowa kluczowe: sterownik rozmyty, system rozmyty, wnioskowanie rozmyte, wózek inwalidzki. Keywords: fuzzy logic controller, fuzzy system, fuzzy inference, electric wheelchair. Wstęp W artykule przedstawiono implementację systemu rozmytego w układzie mikrokontrolera AVR Atmega128, przeznaczoną do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim. Celem pracy było m.in. stworzenie taniego systemu sterowania wózkiem inwalidzkim w odróżnieniu od prac w których realizacje takiego systemu wykonano w układzie reprogramowalnym FPGA Spartan3 [1, 2, 3]. Rys.1. Elektryczny wózek inwalidzki Elektryczny wózek inwalidzki przedstawiony na rysunku 1, napędzany jest przez dwa silniki napędowe prądu stałego (M0, M1) o mocy 250 W, które zasilane są z baterii akumulatorów o napięciu 24 V [4]. Sterowanie takim wózkiem polega na zadawaniu przez operatora odpowiednich sygnałów sterujących si[...]

Implementacja systemu rozmytego w układzie mikrokontrolera rodziny AVR – ATmega128

Czytaj za darmo! »

Czas przetwarzania systemu rozmytego zależy od liczby wejściowych (wyjściowych) zmiennych lingwistycznych, liczby zbiorów rozmytych, rodzajów operatorów t-normy oraz s-normy, a także od przyjętej metody wyostrzania [1]. W sprzętowych realizacjach systemów rozmytych szybkość przetwarzania zależy także od przyjętej metody wyszukiwania reguł aktywnych. Najwolniejszą metodą wyszukiwania reguł aktywnych jest przegląd zupełny tj. szeregowe sprawdzanie stopnia spełnienia każdej z reguł, co wymaga przeznaczenia T = Lr*tp czasu (gdzie T - całkowity czas przetwarzania, Lr - liczba reguł, tp - czas przetwarzania pojedynczej reguły). W sprzętowych realizacjach systemów rozmytych za każdym razem aktywowane jest zaledwie 2^n reguł z pośród L^n (gdzie: L - liczba wejściowych zbiorów rozmytych, n - liczba wejściowych zmiennych lingwistycznych) reguł zapisanych w bazie [2, 3]. Implementacja systemu rozmytego w układzie mikrokontrolera rodziny AVR - ATmega128 mgr inż. MAREK POPŁAWSKI, prof. dr hab. inż. MICHAŁ BIAŁKO Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki Wykorzystanie w systemach rozmytych techniki adresowania w celu znalezienia 2^n aktywnych reguł spośród wszystkich L^n pozwala znacznie przyspieszyć proces wnioskowania, ponieważ nie wymaga sprawdzania stopnia spełnienia każdej z reguł rozmytych zapisanych w pamięci systemu [4]. Zastosowanie techniki adresowania wymaga jednak na etapie przygotowywania systemu rozmytego właściwego rozmieszczenia reguł w pamięci systemu [5]. Proponowany system rozmyty jest kompromisem pomiędzy szybkością działania systemu a jego złożonością. Celem tej pracy jest przedstawienie implementacji cyfrowego systemu rozmytego zrealizowanego w oparciu o wykorzystanie techniki adresowania w układzie mikrokontrolera rodziny AVR - ATmega128 [6, 7]. Proponowany system rozmyty składa się z 3. wejść oraz 2. wyjść, którego ogólną strukturę blokową pokazano na rys. 1. 76 Elektronika 9/2010 System taki m[...]

Sterownik systemu rozmytego przeznaczony do sterowania silnikami DC

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono implementację systemu rozmytego w układzie fpga Spartan3 przeznaczoną do sterowania silnikami prądu stałego. Przedstawiono wartości funkcji przynależności wejściowych oraz wyjściowych zmiennych lingwistycznych. W procesie wnioskowania wykorzystano metodę generowania adresu aktywnych reguł. Abstract. In this paper present implementation of dedicated fuzzy system in fpga circuit Spartan3, which is used for steering of electric dc motors. In this paper also present values of input and output linguistic variables. In the proposed system a technique of addressing is applied, which is implemented in inference process. (Fuzzy logic controller dedicated for dc motors). Słowa kluczowe: sterownik rozmyty, system rozmyty, wnioskowanie rozmyte, zbiór rozmyty, silnik DC. Keywords: fuzzy logic controller, fuzzy system, fuzzy inference, fuzzy set, motor DC. Wstęp W artykule przedstawiono implementację systemu rozmytego w układzie reprogramowalnym Spartan3, przeznaczoną do sterowania elektrycznymi silnikami prądu stałego [1][2]. System taki może być docelowo przeznaczony do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim napędzanym przez dwa silniki napędowe prądu stałego (M0, M1) o mocy 250[W], zasilane z baterii akumulatorów o napięciu 24 V. Rys.1. Schemat blokowy proponowanego systemu rozmytego Zadaniem proponowanego systemu rozmytego, którego schemat blokowy pokazano na ry[...]

Optymalizacja procesu wiercenia otworów w elektronicznych płytach drukowanych przy użyciu algorytmu roju cząstek DOI:10.15199/48.2016.08.03

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono optymalizację procesu wiercenia otworów w elektronicznych płytach drukowanych. Do realizacji tego zadania zastosowano algorytm optymalizacji rojem cząstek w wersji dostosowanej do optymalizacji problemów kombinatorycznych. Opracowany algorytm przetestowano przy użyciu ogólnie dostępnych danych benchmarkowych z biblioteki VLSI Data Set. Biblioteka ta zawiera dane odnośnie przykładowych elektronicznych płyt drukowanych. Otrzymane wyniki porównano z wynikami otrzymanymi przy użyciu standardowego algorytmu rojowego przystosowanego do optymalizacji problemów o dyskretnych dziedzinach. Trasa ramienia wiercącego uzyskana przy użyciu proponowanego algorytmu jest krótsza od trasy uzyskanej standardowym algorytmem roju dla dziedzin dyskretnych. Abstract. In this paper, the optimization of the drilling holes process in the electronic printed circuit boards is presented. The particle swarm optimization algorithm in the version dedicated to the optimization of the combinatorial problems is applied for this task realization. The algorithm elaborated in this paper was tested with the use of global accessible benchmark data sets with the VLSI Data Set library. This library contains the data of the exemplary electronic printed boards. The results obtained using proposed algorithm were compared with the results obtained using standard particle swarm optimization algorithm in the version dedicated for optimization of the problems with discrete domains. The route of drilling arm obtained using proposed algorithm was shorter than the route of drilling arm obtained using standard particle swarm optimization algorithm for discrete domains. (Optimization of the drilling holes process in the electronic printed circuit boards using particle swarm optimization algorithm). Słowa kluczowe: algorytm roju, inteligencja roju, optymalizacja, układy elektroniczne, elektroniczne płyty drukowane. Keywords: particle swarm optimization algorithm,[...]

Implementacja interfejsu użytkownika przeznaczonego do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim DOI:10.15199/48.2016.08.18

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono implementację modelu interfejsu użytkownika przeznaczonego do sterowania elektrycznym wózkiem inwalidzkim. W tym celu, dedykowana architektura sterownika systemu rozmytego została zaimplementowana w systemie Raspberry Pi. Głównym zadaniem sterownika systemu rozmytego jest generowanie wyjściowych sygnałów (lewo/prawo - l/p, przód/tył - p/t) sterujących pracą dwóch silników typu D.C. na podstawie sygnałów wejściowych, generowanych przez operatora; w tym celu opracowano wejściowe i wyjściowe zmienne lingwistyczne. Abstract. This paper describes an implementation of a user interface model for guiding a wheelchair. For this purpose, a dedicated architecture of fuzzy logic controller was elaborated in Raspberry Pi system. The task of fuzzy logic controller is a generation of output signals (left/ right - l/r, front/back - f/b) steering two permanent magnet DC motors of the wheelchair based on input signals, created by the operator. Input and output linguistic variables and corresponding fuzzy sets were defined. (The implementation of a user interface model for guiding electric wheelchair). Słowa kluczowe: system rozmyty, zbiory rozmyte, sterownik, wózek inwalidzki. Keywords: fuzzy system, fuzzy sets, controller, electric wheelchair. Wstęp Elektryczne wózki inwalidzkie stanowią szeroką grupę małych, lekkich wolnobieżnych pojazdów mechanicznych, napędzanych silnikiem lub silnikami elektrycznymi, zasilanymi z baterii akumulatorów; pojazdy takie z założenia służą do samodzielnego przemieszczania się osoby niepełnosprawnej. Rys.1. Elektryczny wózek inwalidzki Podstawową funkcją wózka inwalidzkiego jest kompensacja całkowicie zniesionych lub częściowo upośledzonych funkcji osoby niepełnosprawnej. Pod pojęciem osoby niepełnosprawnej, należy rozumieć osobę, która na skutek dysfunkcji narządów ruchu nie może samodzielnie się poruszać, a której stan psychofizyczny pozwala na samodzielne sterowanie pracą elektrycznego wózka i[...]

Zastosowanie kartezjańskiego programowania genetycznego do projektowania filtrów cyfrowych do przetwarzania obrazów DOI:10.15199/48.2018.07.18

Czytaj za darmo! »

Filtracja obrazów cyfrowych jest zagadnieniem podstawowym w procesie przetwarzania obrazów. Istnieje duża liczba filtrów cyfrowych spełniających określone funkcje. Pośród takich filtrów możemy wymienić filtry typu minimum, filtry typu maksimum, filtry medianowe, filtry służące do detekcji krawędzi oraz wiele innych. Typowe filtry cyfrowe do przetwarzania obrazów bazują na różnego rodzaju maskach, w których zapisane są wartości wag dla poszczególnych pikseli. Również od pewnego czasu do tworzenia filtrów cyfrowych o zadanych cechach wykorzystuje się algorytmy ewolucyjne [1, 2, 17]. Wśród szeroko rozumianych algorytmów ewolucyjnych można także wymienić Programowanie Genetyczne (ang. Genetic Programming) [3, 4], którego pierwotną ideą była możliwość automatycznego tworzenia programów komputerowych służących do rozwiązywania określonych problemów przez odpowiednio zaprogramowane inne programy komputerowe. Pod koniec lat 90-tych XX wieku rozwinęła się nowa koncepcja bazująca na Programowaniu Genetycznym, która została nazwana Kartezjańskim Programowaniem Genetycznym (ang. Cartesian Genetic Programming - CGP) [5, 6]. Jej twórcą jest Julian Miller. Generalnie CGP powstało jako naturalna konsekwencja zastosowania przetwarzania ewolucyjnego do projektowania układów cyfrowych [7, 8, 9]. Od momentu utworzenia algorytmu CGP znalazł on liczne zastosowania praktyczne wśród których wymienić możemy np.: automatyczną klasyfikację anomalii występujących na zdjęciach mammograficznych [10], oraz projektowanie kontrolera robota [11]. W pracy [10] wykazano, że technika CGP może być stosowana do przetwarzania i klasyfikacji obrazów. Oczywiście istnieje duża liczba algorytmów służących do przetwarzania obrazów. Wśród algorytmów przetwarzania obrazów szczególne miejsce zajmują algorytmy filtracji, które znajdują zastosowanie w przeważnie każdym systemie związanym z przetwarzaniem obrazów. Pośród algorytmów filtracji można wymienić: filtry typu[...]

Implementacja systemu rozmytego przeznaczonego do sterowania instalacją centralnego ogrzewania DOI:10.15199/48.2018.07.19

Czytaj za darmo! »

Sterowanie pracą kotła stałopalnego małej mocy dedykowanego na potrzeby domowej instalacji ogrzewania sprowadza się do utrzymywania zadanej temperatury w instalacji grzewczej na podstawie nastaw użytkownika oraz warunków zewnętrznych [1][2]. Rys.1. Uproszczony schemat blokowy domowej instalacji kotła stałopalnego, gdzie: 1 - kocioł stałopalny, 2 - pompa wraz z zaworem bezpieczeństwa, 3 - grzejnik (obciążenie), 4 - naczynie przelewowe, 5 - wentylator, 6 - sterownik, Temp_x - odczyty temperatur (gdzie x=0,1,2). Uproszczony schemat blokowy domowej instalacji kotła stałopalnego przedstawiono na rys. 1. W strukturze tego schematu można wyróżnić podstawowe elementy instalacji. Źródłem ciepła jest kocioł stałopalny (1), który podłączony jest do instalacji grzewczej - grzejników (3), poprzez pompę cyrkulacyjną zadaniem której jest regulacja przepływu wody w instalacji (2). Pomiaru temperatury dokonuje się w oparciu o zainstalowane czujniki temperatury. W tym celu dokonuje się pomiarów temperatury otoczenia - Temp_0, temperatury zasilania - Temp_1 oraz temperatury powrotu - Temp_2. Sterownik utrzymuje zadaną temperaturę tak długo jak paliwo stałe znajduje się w komorze spalania kotła stałopalnego. W zależności od rodzaju paliwa stałopalnego, ogrzewanej kubatury i warunków zewnętrznych proces spalania może trwać od kilku do kilkunastu godzin. Regulacja nadmuchu dopływu powietrza do komory spalania powoduje zmiany ilości tlenu, a to zaś powoduje zmiany intensywności procesu spalania. Zwiększanie ilości powietrza, które dopływa do komory spalania powoduje zwiększenie ilości tlenu w komorze. Przekłada się to docelowo na wzrost temperatury, tak długo jak w komorze spalania znajduje się paliwo stałe. Analogicznie, ograniczenie ilości tlenu w komorze powoduje ograniczenie procesu spalania. Skrajne zamknięcie dopływu powietrza powoduje wygaszenie kotła. W strukturze blokowej przedstawionej na rys. 1 wyróżnić należy naczynie przelewowe (4[...]

 Strona 1