Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz STĘPIEŃ"

Analiza wpływu kompensacji mocy biernej na wysokość opłat za energię elektryczną na przykładzie hali sportowej DOI:10.15199/48.2017.10.37

Czytaj za darmo! »

Racjonalne wykorzystywanie zasobów energii elektrycznej oraz poprawa efektywności energetycznej są sprawą priorytetową w strategii energetycznej Polski [1], [8]. Ustawa o efektywności energetycznej zakłada przedsięwzięcie szeroko zakrojonych działań, których głównym celem jest uzyskanie oszczędności energii [2]. Jednym z wykonawców tego planu będą jednostki samorządów terytorialnych, zobligowane do wdrożenia rozwiązań proekologicznych umożliwiających uzyskanie założonych wskaźników energetycznych. Przykładem działań mogących przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej jest odpowiednie zarzadzanie przepływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym (SEE). Powszechnie znana problematyka przesyłu mocy biernej wpływa negatywnie na proces dostarczania energii czynnej do odbiorców końcowych (spadki napięć, straty mocy czynnej, ograniczenia zdolności przesyłowych) [3]. Nieodpowiednia ilość mocy biernej w krajowym SEE wpływa bezpośrednio na jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców, która określona jest normatywnie np.: normą PN-EN-50160 [4]. Niemniej jednak, istotny wpływ na pozom przesyłanej mocy biernej ma charakter odbiorników oraz profil obciążenia mocy czynnej w danym obiekcie. W zależności od ilości zainstalowanych odbiorów oraz jednoczesności pracy profil obciążenia obiektu jest zmienny w czasie, przez co nasuwa się konieczność analizy odbiorów w celu określenia trendów poborów mocy. Wzrost liczby zainstalowanych odbiorników nieliniowych takich jak układy prostownikowe czy tranzystorowe układy mocy, oraz pobór mocy biernej wpływa negatywnie, na jakość energii elektrycznej [3]. Zwiększony pobór mocy biernej przez odbiorców końcowych wymusza na dystrybutorach konieczność nakładania kary finansowych, stanowiących rekompensatę za przekroczenie umownego współczynnika mocy. Odbiorca, który przekracza ustalony w taryfie energetycznej poziom poboru mocy biernej w stosunku do pobranej mocy czynnej o[...]

FEM and laboratory tests of HTS transformer with improved utilization of superconducting wire

Czytaj za darmo! »

The paper describes results of FEM analysis and laboratory tests of HTS transformer with modified shape of windings. The shape of transformer windings, called as helical one, improves HTS wire utilisation due to magnetic flux decreasing. The transformer has 1:1 turn-to-turn ratio and amorphous magnetic core immersed in LN2. It operates at 50 Hz. Components of magnetic flux density, determined by 3D FEM analysis, are investigated in the paper. Also some aspects of laboratory tests are described. Streszczenie. W artykule opisano wyniki analizy MES i testów laboratoryjnych transformatora HTS o zmodyfikowanym kształcie uzwojeń. Kształt, zwany heliakalnym, poprawia wykorzystanie prądowe przewodów HTS poprzez obniżenie składowych indukcji. Transformator ma przekładnię zwojową 1:1 i rdzeń a[...]

Badania wpływu pola magnetycznego magnesów trwałych na prąd krytyczny taśm nadprzewodnikowych HTS DOI:10.15199/48.2018.11.40

Czytaj za darmo! »

Rozwój branży elektroenergetycznej, transportowej i automatyzacji procesów produkcyjnych sprawia, że w ostatnich latach widoczny jest wzrost zainteresowania nadprzewodnikami wysokotemperaturowymi (HTS) jako alternatywą do obecnie stosowanych materiałów. Dzięki podstawowym zaletom przewodów i taśm HTS, jakimi są duża gęstość prądu, niskie straty mocy (bardzo niska rezystywność) w czasie normalnej pracy (77 K), możliwe jest opracowanie nowych aplikacji elektroenergetycznych takich jak ograniczniki prądu, silniki, transformatory lub systemy transportowe PRT [1], [2]. Charakterystyka materiałów nadprzewodnikowych wymaga od projektantów urządzeń operowania w ściśle określonym reżimie temperatury Tc, pola magnetycznego Bc i gęstości prądu krytycznego Jc. Parametry te zdefiniowane jako parametry krytyczne, ograniczają unikalną dla każdego nadprzewodnika powierzchnię, zwaną powierzchnią parametrów krytycznych. Wzajemna korelacja parametrów krytycznych jest aktualnym przedmiotem badań w wielu ośrodkach na świecie, w których trakcie dąży się do najlepszego wykorzystania materiału HTS [3], [4]. Istotnym parametrem taśm jest wartość krytyczna gęstości prądu Jc, która jest ściśle uzależniona od pozostałych parametrów krytycznych i może być wyrażona za pomocą wzorów (1) i (2). (1) [...]

 Strona 1