Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adrian Błonka"

Zastosowanie nanorurek węglowych w zaprawach naprawczych DOI:10.15199/33.2018.08.23


  Bazując 1) PolitechnikaWrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego iWodnego *) Adres do korespondencji: adrian.blonka@gmail.com Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych na świecie badań nad nanorurkami węglowymi, a ściślej nad ich potencjalnym zastosowaniem jako nanododatku do zapraw naprawczych w konstrukcjach żelbetowych. W badaniach wstępnych określono najlepszy stosunek masowy włókien do cementu pod względem wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu. Wyniki badań wstępnych (optymalna zawartość nanorurek) wykorzystano przy badaniu przyczepności zaprawy kompozytowej do istniejącej konstrukcji.Wyniki obydwu badań pozwoliły określić użyteczność stosowania nanowłókien węglowych w kompozytowych zaprawach naprawczych. Słowa kluczowe: nanorurki węglowe; kompozyty betonowe; zaprawy naprawcze. Abstract. In the article the results of conducting researches from the world about carbon nanotubes, precisely their applicability as nanosuplement for the concrete repair material for the reinforced concrete structures, were described. In the introducing researches the best (in terms of compressive and flexural strength) range of carbon nanotubes proportion in terms of cement weight was specified. The results of introducing researches (optimal carbone nanotubes’dosage)were used in research aboutmeasuring the repair materials with carbon nanotubes bonding with existing concrete structures. The results of both researches provide to determine the usability of carbon nanotubes for concrete repair materials. Keywords: carbon nanotubes; concrete composites; concrete repair materials. DOI: 10.15199/33.2018.08.23 Rys. 1.Nanorurki: a) SWCNT; b)MWCNT[1] Fig. 1. Nanotubes: a) SWCNT; b)MWCNT [1] Zastosowanie nanorurek węglowych w zaprawach naprawczych Usage of carbon nanotubes in repair materials inż. Adrian Błonka1)*) inż. Anna Kowal1[...]

 Strona 1