Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Maciej K. Kumor"

Geotechniczne właściwości iłów ekspansywnych jako podłoża gruntowego wysokościowca DOI:10.15199/33.2018.05.09


  Wielokondygnacyjny budynek mieszkalny w formie dwóch wież (fotografia a) zaprojektowano na fundamencie płytowym o długości L = 47 m i szerokości B = 29 m [4, 5]. Budynek usytuowany został w centralnej części miasta, bezpośrednio przy linii wody na niezagospodarowanym, niskim tarasie erozyjnego brzegu rzeki (fotografia b). Obiekt ma część nadziemną mieszkalną i usługową oraz podziemną garażowo-techniczną. Z północnej strony działki granicę zabudowy stanowi linia brzegowa i głębokie koryto rzeki, ze zniszczonym umocnieniem brzegu (fotografia c). Geomorfologicznie teren położony jest w obrębie Kotliny Toruńskiej (315.35), stanowiącej dolinę erozyjną wód proglacjalnych późnoplejstoceńskiej deglacjacji lądolodu bałtyckiego. Działka znajduje się na głęboko wciętej, holoceńskiej terasie zalewowej. Współcze- sna powierzchnia terenu działki została ukształtowana w wyniku prac makroniwelacyjnych, mających na celu zalądowienie starorzeczy i podniesienie naturalnej powierzchni terenu. Rzędne terenu wynoszą od ok. 33,0mn.p.m.,w strefie brzegowej rzeki do ok. 35,7mn.p.m., w części południowej działki. Obszar należy do ujściowego fragmentu rzeki do Wisły. Poziom wody na tarasie niskim zależny jest od stanuWisły, która w okresach wyżówek wywołu-Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 26 5 ’2018 (nr 549) ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X www.materialybudowlane.info.pl Rys. 1. Lokalizacja obiektu na tarasie rzeki i miejsc badawczych Fig. 1. The location of t[...]

Posadowienie wysokiego budynku na prefabrykowanych palach wbijanych DOI:10.15199/33.2018.05.10


  Wkoncepcji posadowienia wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego na podłożu, które scharakteryzowano w artykule Łukasza A. Kumora iMacieja K. Kumora pt. „Geotechniczne właściwości iłów ekspansywnych jako podłoża gruntowego wysokościowca” (str. 25 – 28 w tym numerze), oprócz złożonego modelu geotechnicznego podłoża uwzględniono czynniki decydujące o zakresie zmian parametrów iłów i węgla brunatnego [6]. Zalicza się do nich stosunki wodne i charakter obciążeń [2, 5], efekt pęcznienia, tiksotropię, erozję wewnętrzną. Zaproponowano bezpośrednie – głębokie posadowienie budynku na płycie fundamentowej w jednorodnej warstwie ekspansywnych iłów neogeńskich, która stanowi warstwę nr III, na głębokości D = 4,90 m p.p.t.[...]

 Strona 1