Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Bogusław Ptaszyński"

Wykorzystanie wykresu Molliera w analizie przemian wilgotnego powietrza w wyrobiskach górniczych DOI:10.15199/9.2016.10.5

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano podstawowe przemiany powietrza wilgotnego w wyrobiskach górniczych, wykorzystując do tego wykres Molliera. Wykres ten sporządzony jest w warunkach ustalonej wartości ciśnienia barometrycznego. W wyrobiskach podziemnych, w których występują znaczne zmiany ciśnienia powietrza, wykorzystywanie tego wykresu do analizy przemian wilgotnego powietrza może nie doprowadzić do poprawnych wniosków. W takich przypadkach należy uwzględnić zmianę ciśnienia statycznego powietrza na drodze jego przepływu. Zaproponowano procedurę zmian krzywych na wykresie Molliera, pozwalającą na analizowanie występujących w wyrobiskach górniczych przemian powietrza przy zmianie jego ciśnienia. Omówione w artykule przykłady termodynamicznych przemian powietrza wskazują na istotny wpływ zmiany ciśnienia na jakościowy obraz zachodzących przemian. Uwzględnienie zmian ciśnienia barometrycznego pozwala z większą dokładnością określać strefy z kondensacją pary wodnej w szybie wydechowym i masę wody transportowanej na powierzchnię przez płynące szybem wentylacyjnym powietrze.1. Wstęp i cel pracy W praktyce zakłada się, że przepływ powietrza wilgotnego w wyrobiskach górniczych, w których różnica wysokości między wlotem i wylotem nie przekracza 50 metrów, zachodzi izobarycznie [1, 5]. Z założenia tego wynika, że różnica ciśnienia statycznego powietrza wilgotnego spowodowana jedynie oporami przepływu jest pomijalnie mała. Dlatego możliwe jest wykorzystanie wykresu Molliera do analizy przemian powietrza wilgotnego. W praktyce dotyczy to wielu wyrobisk górniczych, ale w przypadku wyrobisk połączonych szeregowo, z których każde z osobna spełnia powyższe założenie, różnica ciśnienia statycznego może być większa niż wartość ciśnienia statycznego 50 metrowego słupa powietrza. Dodatkowo w sieci wentylacyjnej kopalni występują wyrobiska nachylone oraz pionowe, które nie spełniają wspomnianego założenia. Przykładem są szyby wdechowe i wentylacyjne, który[...]

Zmiana stężenia zanieczyszczeń gazowych w pomieszczeniach w zależności od systemów ich wentylacji i klimatyzacji DOI:10.15199/9.2016.11.6


  W artykule przedstawiono wpływ wewnętrznego źródła zanieczyszczeń gazowych w pomieszczeniu na stężenie tego zanieczyszczenia w powietrzu wewnętrznym w funkcji czasu, w zależności od różnych systemów wentylacji. Dla systemów tych (z recyrkulacją i bez recyrkulacji powietrza) przedstawiono zależności matematyczne pozwalające modelować stężenie danego zanieczyszczenia w powietrzu wewnętrznym w funkcji czasu. Rozważono sytuację gdy modelowane zanieczyszczenie jest obecne w powietrzu zewnętrznym i w przypadku jego braku. W badaniach uwzględniono również możliwość częściowego usuwania zanieczyszczenia z powietrza recyrkulacyjnego. Wyniki obliczeń dla poszczególnych przypadków przedstawiono w formie wykresów. Omówione procedury określania zmiany imisji zanieczyszczeń gazowych w powietrzu wewnętrznym pozwalają na modelowanie parametrów powietrza wentylacyjnego w funkcji czasu przy uwzględnieniu znanej emisji zanieczyszczeń.1. Wstęp Systemy wentylacyjne wykorzystuje się powszechnie w przemyśle, w obiektach użyteczności publicznej i w innych obiektach budowlanych. Cele wentylacji w tych obiektach są zróżnicowane, ale w podstawowym i wspólnym zakresie sprowadzają się do zapewnienia stałej w czasie wymiany powietrza w obiekcie, która zapewnia utrzymanie określonych parametrów powietrza. Zwykle w obiektach przemysłowych występują wewnętrzne źródła masy, pędu i ciepła. Ich uwzględnienie w modelowaniu parametrów strumienia wentylacyjnego jest niezbędne aby skutecznie wpływać na parametry powietrza w obiekcie. W wentylacji hal przemysłowych, obiektów budowlanych i użyteczności publicznej przepływy powietrza określa się za pomocą równań różniczkowych zwyczajnych, w których zmienną niezależną jest czas, co oznacza, że wspomniane źródła są zmiennymi skupionymi. Zadaniem systemów wentylacji i klimatyzacji jest nie tylko wymiana zanieczyszczonego powietrza w pomieszczeniu, ale także możliwość kształtowania parametrów (temperatura, wilgotność[...]

Odzyskiwanie ciepła w systemach wentylacji z recyrkulacją powietrza pomieszczeń z wewnętrznymi źródłami zanieczyszczeń gazowych DOI:10.15199/9.2016.12.7

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ wewnętrznego źródła zanieczyszczenia gazowego CO2 na procedury obliczania niezbędnego strumienia objętości powietrza wentylacyjnego. Przeprowadzono analizę zużycia ciepła potrzebnego do uzdatniania powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym w systemie wentylacji pracującej tylko z powietrzem zewnętrznym oraz w systemie wentylacji z odzyskiwaniem ciepła za pomocą recyrkulacji. W rozważanych trybach pracy wentylacji mechanicznej, określono ilość odzyskiwanego ciepła, w przypadku występowania obiektu z wewnętrznym źródłem zanieczyszczenia gazowego oraz bez tego źródła.1. Wprowadzenie Systemy wentylacji mechanicznej są często stosowane w obiektach przemysłowych. W ostatnich kilkunastu latach liczba systemów wentylacji mechanicznej w budynkach jednorodzinnych i obiektach użyteczności publicznej znacznie wzrasta. Wymagania stawiane takim systemom wentylacji są bardzo zróżnicowane, przy czym w wypadku obiektów przemysłowych wymagania inwestorów są bardziej rygorystyczne. Związane to jest ze specyfiką procesów technologicznych prowadzonych w wentylowanych obiektach. We wszystkich obiektach wyposażonych w systemy wentylacji mechanicznej oszczędność energii i odzyskiwanie ciepła są istotne ze względów formalnych jak i ekonomicznych. W budynkach jednorodzinnych i niektórych obiektach użyteczności publicznej wyposażonych w instalacje wentylacji mechanicznej, jedynym wewnętrznym gazowym zanieczyszczeniem jest ditlenek węgla (CO2), którego źródłem są przede wszystkim ludzie. W obiektach takich, istotnym ze względu na odzyskiwanie ciepła, jest system wentylacji mechanicznej z recyrkulacją powietrza. Celem artykułu jest określenie ilości ciepła, które można odzyskać w systemie wentylacji z recyrkulacją powietrza w przypadku występowania w obiekcie zanieczyszczenia ditlenkiem węgla. Obliczoną efektywność odzyskiwania ciepła porównano z efektywnością tego procesu w systemie wentylacji mechanicznej z recyrkul[...]

Recyrkulacja powietrza w pomieszczeniach z uwzględnieniem wewnętrznego źródła emisji CO2 DOI:10.15199/9.2017.10.7

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie W obiektach, w których występują wewnętrzne źródła zanieczyszczeń (np. ditlenku węgla) systemy wentylacji i klimatyzacji powinny być projektowane nie tylko na podstawie obciążenia cieplnego, ale również poziomu stężenia zanieczyszczeń. Jak wykazano w pracy [2] występowanie wewnętrznego źródła zanieczyszczeń w pomieszczeniu może wymagać zmiany trybu pracy instalacji wentylacyjnej z recyrkulacją. W przedstawionym w pracy [2] przykładzie, na skutek emisji wewnętrznego źródła zanieczyszczeń w pomieszczeniu następuje wzrost stężenia CO2 powyżej wartości NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie). Aby obniżyć stężenie zanieczyszczenia system wentylacji musi czasowo przełączyć się na pracę bez recyrkulacji i ze zwiększonym strumieniem objętości powietrza nawiewanego. Po obniżeniu koncentracji CO2 w pomieszczeniu do zakładanej wartości minimalnej, układ powraca do pracy z recyrkulacją (przy 30% udziale powietrza zewnętrznego) i zmniejszonym strumieniu objętości powietrza. Takie cykle pracy są powtarzalne i w artykule [2] przedstawiono ich względny czas trwania. Celem niniejszego artykułu jest analiza zużycia ciepła do uzdatniania powietrza w okresie zimowym przez system wentylacji i klimatyzacji w zależności od wielkości emisji CO2 oraz stopnia recyrkulacji powietrza. 2. Zmiana w czasie stężenia zanieczyszczenia w powietrzu wewnętrznym W analizie wykorzystano przykład obliczeniowy zawarty w [1], w którym uzdatnianiu poddano strumień powietrza 2,5 m3/s (wyznaczony tylko ze względu na obciążenie cieplne obiektu) w okresie zimowym, obejmujący odzyskiwanie ciepła z powietrza wewnętrznego przez recyr424 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/10 (2017) Rys. 1. Zmiana w czasie udziału objętościowego CO2 w powietrzu wewnętrznym pomieszczenia z wentylacją mechaniczną przełączaną z wentylacji z recyrkulacją (z różnym udziałem powietrza zewnętrznego) na system pracujący w 100% z powietrzem zewnętrznym (V . em = 0,005 m[...]

Zastosowanie układów kogeneracyjnych do produkcji energii z metanu kopalnianego DOI:10.15199/62.2018.9.14


  Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego, która weszła w życie we wrześniu 2017 r. zabrania używania paliw w postaci mułów oraz flotokoncentratów i nakazuje stopniową (w perspektywie do 2027 r.) wymianę przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne ekologiczne źródła energii. Produkcja energii elektrycznej i ciepła z metanu kopalnianego ma na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania podziemnych zakładów górniczych. Zastosowanie układów kogeneracyjnych zasilanych metanem pozwala na zmniejszenie emisji metanu do atmosfery oraz ograniczenie "niskiej" emisji z przestarzałych instalacji cieplnych poprzez zaopatrzenie budynków mieszkalnych w ciepłą wodę użytkową1). Firma ZEC SA (Zakład Energetyki Cieplnej) zajmuje się wytwarzaniem i sprzedażą energii elektrycznej i ciepła w rejonie aglomeracji śląskiej. Obejmuje ona swoim działaniem Katowice, Mysłowice, Sosnowiec i Rudę Śląską. W okresie grzewczym miasta te borykają się z problemem "niskiej" emisji, będącej główną przyczyną smogu. Działalność firmy ZEC SA wpisuje się w ramy uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego, ponieważ poprzez "uciepłownienie" całych osiedli mieszkaniowych przyczynia się bezpośrednio do ograniczenia "niskiej" emisji.ZEC SA od początku swojej działalności nastawił się na proekologiczne wykorzystanie metanu z odmetanowania kopalń węgla kamiennego. Głównym trzonem rozwoju firmy są inwestycje ekologiczne polegające na modernizacji źródeł do produkcji energii elektrycznej i ciepła, sieci i węzłów cieplnych, systemów sterowania oraz monitoringu. W 2000 r. do produkcji ciepła wykorzystano pierwszy kocioł gazowy na metan, który pracuje do dzisiaj przy KWK "Wesoła" (rys. 1). Pierwsze silniki gazowe w układach kogeneracyjnych również zastosowano w [...]

 Strona 1