Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Hanna Waliszewska"

Zmiany struktury ligniny osadek kukurydzy pod wpływem fermentacji metanowej DOI:10.15199/62.2018.12.30


  Fermentacja metanowa jest złożonym procesem biochemicznym zachodzącym w warunkach beztlenowych, w wyniku którego substancje organiczne są rozkładane przez mikroorganizmy i enzymy na związki proste, głównie metan i ditlenek węgla. Efektywność tego procesu zależy od rodzaju użytych surowców, ich optymalnego wykorzystania oraz czasu przebiegu procesu. Do produkcji biogazu można wykorzystywać biomasę różnego pochodzenia, a w szczególności produkty uboczne oraz odpady roślinne i zwierzęce. Surowce roślinne podczas fermentacji metanowej w niewielkim stopniu ulegają rozkładowi1). Związane to jest z ich składem chemicznym, zawierają one poza węglowodanami, tj. celulozą i hemicelulozami, także ligninę. Dostępność celulozy dla mikroorganizmów oraz stopień jej degradacji do glukozy odgrywają kluczową rolę w fermentacji metanowej2). W surowcach lignocelulozowych dostępność ta jest utrudniona, ponieważ celuloza jest otoczona zarówno hemicelulozami, jak i ligniną. Hemicelulozy są krótkimi, rozgałęzionymi polimerami, składającymi się z pięcio- i sześcioatomowych związków węgla, o budowie amorficznej, bardziej podatnymi na hydrolizę niż celuloza. Obecność ligniny znacząco utrudnia rozkład surowca lignocelulozowego3-6). Lignina jest trójwymiarowym polimerem o charakterze aromatycznym, zbudowanym z merów fenylopropanowych. Strukturę ligniny dodatkowo komplikuje obecność różnych reszt aromatycznych i alifatycznych układu fenylopropanowego, które łącząc się, tworzą skomplikowaną matrycę. Celuloza i hemicelulozy są łatwiej rozkładane przez bakterie beztlenowe niż lignina7). Pozyskiwanie biogazu przez fermentację materiałów lignocelulozowych wymaga dobrania odpowiednich parametrów procesu w celu zapewnienia dużej wydajności biogazu. Jednym z rozwiązań skutecznie wspomagających proces beztlenowego rozkładu biomasy roślinnej jest wprowadzenie do układu technologicznego etapu obróbki wstępnej. Do podstawowych grup metod, którym może być poddawany su[...]

 Strona 1