Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Malicki"

Symulacja ograniczania oddziaływań elektroenergetycznych linii WN na rurociągi stalowe


  Niniejszy artykuł opisuje symulację ograniczania zagrożenia korozyjnego powodowanego oddziaływaniem linii WN na rurociągi stalowe ułożone w ziemi. Ograniczono się do oddziaływań o charakterze indukcyjnym występujących podczas normalnej pracy linii. Zbudowano model elektryczny rurociągu o długości 100 km z równoległym zbliżeniem linii WN na odcinku 10 km. Zaprezentowano rozkład napięcia przemiennego i prądu płynącego w rurociągu. Przedstawiono wpływ rezystancji uziemienia i rozmieszczenia na trasie rurociągu urządzeń ograniczających napięcie przemienne na efektywność ich działania. Na podstawie przeprowadzonych symulacji opracowano ogólne wytyczne do projektowania systemów ograniczania napięcia przemiennego na rurociągach. Słowa kluczowe: korozja, oddziaływanie linii WN na rurociągi, symulacja Simulation of AC powerlines interference mitigation on steel pipelines The paper describes simulation of AC corrosion risk mitigation on buried steel pipelines. The scope is limited to inductive coupling during normal operation of power line. Electrical model of 100 km pipeline with a 10 km parallel HVAC power line closeup has been built. AC voltage and current distribution along the pipeline was presented. The effectiveness of installing SSD decouplers was considered according to grounding resistance and their location along the pipeline. On the basis of simulation outcomes, general guidelines concerning AC mitigation systems design have been formulated. Keywords: corrosion, AC powerlines interference, simulation 1. Wprowadzenie W związku z rozwojem infrastruktury energetycznej na ograniczonej przestrzeni coraz częściej mamy do czynienia z przypadkami bliskiego sąsiedztwa linii przesyłowych wysokiego napięcia i rurociągów stalowych. W konsekwencji coraz większego znaczenia nabiera problem wzajemnego oddziaływania elementów sieci. Napięcia przemienne indukowane w rurociągach znajdujących się w obrębie pola magnetycznego przewodów sieci średniego[...]

Przesłanki aktualizacji normy terminologicznej DOI:10.15199/40.2015.8.4


  W artykule podjęto tematykę terminologii w zakresie ochrony katodowej konstrukcji podziemnych w normach polskich, europejskich oraz ISO. Przedstawiono wyniki przeglądu wybranych norm pod kątem zgodności zdefi niowanych w nich terminów. Przedstawiono przykłady rozbieżności w defi nicji wybranych terminów w różnych normach oraz zasygnalizowano potrzebę usystematyzowania i ujednolicenia terminologii, a w następstwie nowelizacji krajowej normy terminologicznej. Słowa kluczowe: ochrona katodowa, terminologia, normalizacja The reasons for updating terminology standard The article takes on the subject of terminology in the fi eld of cathodic protection of underground structures in Polish, European and ISO standards. It presents the results of terminology review of selected standards and their compliance. The examples of differences in defi nition of some terms in various standards are presented. Results of the review show the need to systematize and standardize terminology and in consequence to update the national terminology standard. Keywords: cathodic protection, terminology, standardization ochrona przed korozja 8/2015 Prosimy cytować jako: Ochr. Przed Koroz., 2015, 58, 8, (292-293) Please cite as: Ochr. Przed Koroz., 2015, 58, 8, (292-293) DOI: 10.15199/40.2015.8.4 1. Wprowadzenie Obecnie w Polsce dostępnych jest szereg norm dotyczących ochrony katodowej konstrukcji podziemnych, które powstawały na przestrzeni lat. W większości są to normy europejskie, które uzyskały status normy krajowej na podstawie Przepisów Wewnętrznych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego. Niestety istnieją pewne rozbieżności w defi nicji terminów w różnych normach. Część z nich stanowią drobne niuanse, zdarzają się jednak także istotne różnice. W zakres działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wchodzi opiniowanie norm międzynarodowych oraz ich wydawanie po przetłumaczeniu na język polski lub w oryginalnej wersji językowej. Chociaż rola PKN jest[...]

Nowe moduły telemetryczne dedykowane do zastosowań w ochronie katodowej DOI:10.15199/40.2016.8.7


  We wstępie artykułu opisano specyficzne wymagania dla urządzeń monitoringu w ochronie katodowej. Kolejne punkty dotyczą poszczególnych aspektów budowy i działania modułu MT-652. Opisano sposób jego zasilania oraz możliwość pracy na wbudowanym akumulatorze w przypadku zaniku zasilania zewnętrznego. Wyszczególniono także parametry i możliwości kanałów pomiarowych oraz dodatkowych wejść i wyjść cyfrowych. W zakresie parametrów konfiguracyjnych nakreślone zostały ustawienia pomiarów oraz zdarzenia i reguły. Na koniec opisano możliwości komunikacyjne modułu, podano przykładowe zastosowania oraz wybrane możliwości współpracy z systemami telemetrycznymi. Słowa kluczowe: telemetria, monitoring, pomiary zdalne, ochrona katodowa The introduction section describes specific requirements for cathodic protection monitoring equipment. Next sections relate to various aspects of MT-652 telemetry module construction and operation. Powering the module and ability of a built-in battery operation in case of power outage is described. Performance and capabilities of measuring channels and additional digital inputs and outputs were detailed. In terms of configuration, measurement settings, events and rules have been outlined. At the end, communication capabilities of the module were described and examples of applications and supported telemetry systems were listed. Keywords: telemetry, monitoring, remote measurements, cathodic protection 1. Wprowadzenie Zastosowanie systemów zdalnego nadzoru i sterowania staje się coraz bardziej powszechne w każdej dziedzinie życia. Jeszcze do niedawna systemy telemetryczne można było spotkać tylko w aplikacjach przemysłowych, badawczych czy wojskowych. Obecnie niedrogie rozwiązania dostępne są niemalże dla każdego, a możliwości ich zastosowania ogranicza jedynie wyobraźnia Użytkownika. Dzięki rosnącej skali zastosowania, dziedzina dynamicznie się rozwija, a dostępne urządzenia i systemy stają się coraz bardziej nie[...]

Zintegrowany system stacji i nadzoru aktywnej ochrony antykorozyjnej

Czytaj za darmo! »

Era transformatorowych, nastawianych ręcznie stacji ochrony katodowej i stosów papierowych protokołów z pomiarów odchodzi w zapomnienie. Wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki zapewnia stale rosnące możliwości działania w dziedzinie aktywnej ochrony antykorozyjnej. W obliczu postępu technologicznego rosną też oczekiwania stawiane wobec urządzeń, instalacji i oprogramowania wspo[...]

Konferencja NACE CORROSION 2012

Czytaj za darmo! »

W dniach 11-15 marca 2012 r. w Salt Lake City, Utah, USA odbyła się największa doroczna konferencja NACE CORROSION 2012. Do miasta Mormonów, a zarazem ważnego ośrodka sportów zimowych przyjechało ponad 5800 uczestników i 350 wystawców z całego świata. W ramach konferencji odbyły się liczne sympozja techniczne, na których autorzy referatów prezentowali wyniki swej pracy, dyskusje panelowe pozwalające na wymianę wiedzy i doświadczeń, szkolenia i warsztaty, spotkania komitetów normalizacyjnych oraz organizacyjne NACE, komitetów technicznych ISO i wiele innych. Tematyka obejmowała szereg zagadnień korozyjnych w podziale na następujące technologie i gałęzie przemysłu: ochrona katodowa, inhibitory, powłoki, departament obrony, drogi i mosty, korozja morska, dobór materiałów i projektowanie, produkcja ropy i gazu, rafi nacja ropy naftowej, rurociągi, zbiorniki i konstrukcje podziemne, produkcja energii, woda i ścieki. W ciągu pięciu dni obrad wygłoszono kilkanaście wykładów plenarnych oraz 517 referatów i zaprezentowano 84 postery. Ponadto, podobnie jak w poprzednich latach, uczestnicy[...]

Zdalne monitorowanie parametrów ochrony katodowej rurociągu DOI:10.15199/40.2017.8.2


  Opisano wdrożenie systemu telemetrii instalacji ochrony katodowej rurociągu. We wstępie podano najistotniejsze informacje o rurociągu jako obiekcie ochrony przeciwkorozyjnej oraz omówiono źródła zagrożenia korozyjnego. Następnie opisano instalację ochrony katodowej oraz instalację urządzeń telemetrycznych. Zaprezentowano także najistotniejsze parametry konfiguracyjne urządzeń oraz ich funkcjonalność. Na końcu opisano wdrożony system gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych z urządzeń. Słowa kluczowe: telemetria, monitoring, pomiary zdalne, ochrona katodowa In this paper the implementation of remote monitoring system of pipeline cathodic protection installation is described. In the introduction, the most important information about the pipeline regarding to corrosion protection is given and the sources of potential corrosion hazard are being discussed. The installation of cathodic protection and the installation of telemetry devices are subsequently described. The most relevant configuration parameters of the devices and their functionality are also presented. Finally, the implemented system for measurement data collection, processing and visualization is described. Keywords: telemetry, monitoring, remote measurements, cathodic protection 1. Wprowadzenie Wybudowany w 2009 r. przez Alkat Sp. z o.o. powiązaną z Air Liquide S.A. rurociąg dostarcza tlen z wytwórni w Hucie Katowice (Arcelor Mittal) do Huty CMC w Zawierciu. Ze względu na wysokie zagrożenie w razie awarii wymaga szczególnej uwagi związanej z pracą elementów technologicznych jak i zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. 2. Monitorowany obiekt i zagrożenie korozyjne Rurociąg tlenu zbudowany jest z rur stalowych o średnicy DN250. Z zewnątrz zabezpieczony jest powłoką fabryczną 3LPE wysokiej jakości. Trasa rurociągu o długości ok. 25 km (Rys. 1) przebiega głównie w terenach rolniczych i leśnych o bardzo zróżnicowanej rezystywności gruntu wynoszącej od 20 do 2000 Ω&#[...]

 Strona 1