Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Pyssa"

Zasady i kryteria doboru technologii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Czytaj za darmo! »

Ustalenie technologii zagospodarowania odpadów niebezpiecznych jest procesem wymagającym rozważenia wielu czynników o różnorakim charakterze. Wiele czynników, które wydają się być dominujące traci swoje znacznie wobec dodatkowych uwarunkowań. Zakłady specjalizujące się w procesach przetwarzania odpadów powinny wypełniać tzw. kardynalną triadę uwarunkowań decydujących o pełnym powodzeniu inwestycji, obejmującą efektywność ekonomiczną, skuteczność ekologiczną oraz akceptację społeczną. O ile czynnik ekologiczny jest bezdyskusyjny, o tyle dwa pozostałe elementy układu równowagi obarczone są silną interakcją finansową i społeczną. Wynika ona między innymi z wysokich kosztów inwestycyjnych oraz ze zjawiska opisanego w literaturze jako syndrom NIMBY (not in my backyard). W artykule omówiono kryteria ekonomiczne oraz ekologiczne doboru technologii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, którymi należy się kierować przy wyborze zarówno metody, jak również lokalizacji obiektu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Technol. and economical aspects of hazardous waste treatment were discussed. The cost anal. was exemplified on arsenic and treatment of asbestos-contg. wastes. Under Polish conditions, the waste disposal is cheaper than the waste immobilization and incineration. Dobór technologii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych powinien odbywać się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że racjonalna gospodarka odpadami, uwzględniająca zarówno czynniki ekologiczne, jak i ekonomiczne, wymusza potrzebę maksymalizacji wykorzystania odpadów we wszystkich możliwych zastosowaniach, przy jednoczesnym ograniczeniu ich negatywnego wpływu na środowisko. Przy wyborze technologii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych najważniejszym czynnikiem nie może być wyłącznie skuteczność ekonomiczna, ale przede wszystkim zmniejszanie obciążeń środowiska poprzez stosowanie technologii nisko i bezodpadowych, recykling oraz[...]

Techniczno-ekonomiczne, zdrowotne oraz środowiskowe aspekty zagospodarowania odpadów azbestowych w Polsce DOI:10.15199/62.2019.3.20


  Azbest jest wyjątkowym materiałem. Dzięki takim właściwościom, jak miękkość, giętkość oraz duża odporność na ogień przez tysiące lat był wykorzystywany w różnych dziedzinach życia. Przełom XIX i XX w. oraz wiek XX to rozkwit zastosowania azbestu w różnych dziedzinach przemysłu. Obecnie, ze względu na udowodniony i potwierdzony badaniami klinicznymi negatywny wpływ na zdrowie ludzkie, produkcja azbestu została całkowicie zakazana w Unii Europejskiej. Budowa i właściwości azbestu Słowo azbest (od greckiego asbestos) oznacza niezniszczalny, nieugaszony. Jest to nazwa minerałów włóknistych z grupy amfiboli (amozyt, krokidolit) i serpentynitów (chryzotyl), które są uwodnionymi glinokrzemianami żelazowo-magnezowymi1-5) niekiedy zawierającymi Ni2+, Ca2+, Na+, Mn4+. Minerały te są naturalnymi składnikami skał zmetamorfizowanych, rozwiniętych w wapieniach lub skałach ilastych bogatych w Mg2+. W przyrodzie występuje ok. 150 minerałów o strukturze włóknistej, które w czasie procesu produkcyjnego mogą rozdzielać się na sprężyste włókna zw. fibrylami6). Gospodarczo najczęściej wykorzystywano chryzotyl (azbest biały), w mniejszym stopniu krokidolit (azbest niebieski) i rzadziej amozyt (azbest brązowy)4, 7). Aż 85-90% ogólnego zużycia azbestu stanowił azbest chryzotylowy8, 9). Chryzotyl jest włóknistą odmianą serpentynu, uwodnionego krzemianu magnezu Mg3[Si2O5](OH)4. Jego cechą charakterystyczną jest żółtawe zabarwienie, ale po rozwłóknieniu jest biały, miękki i jedwabisty. Włókna mają długość do 60 mm, kształt rurek o średnicy 35 nm i grubości 15-42 nm i są najcieńsze ze wszystkich znanych włókien naturalnych. Do azbestów amfibolowych, które znalazły zastosowanie przemysłowe należą trzy odmiany: amozyt, krokidolit oraz antofilit4). Włókna tych azbestów mają kształt igieł o przeciętnej średnicy włókna 100-300 nm. Krokidolit, który z azbestów amfibolowych był najczęściej stosowany w przemyśle, jest krzemianem sodowo-żelazowym o wzorze Na2Fe3Fe[...]

 Strona 1