Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ POLAŃSKI"

AUTOKATALITYCZNA SYNTEZA PROSZKU MIEDZI Z ZASTOSOWANIEM KOLOIDU SREBRA JAKO KATALIZATORA DOI:10.15199/67.2018.5.4


  Proszki i nanoproszki miedzi znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach [8]. Są one wykorzystywane jako dodatki do środków bakteriobójczych, farb przeciwporostowych, polimerów, barwników, cieczy chłodzących, smarów i olejów obróbkowych, do produkcji materiałów metalografitowych, katalizatorów, połączeń mikroprocesorowych czy matryc do narzędzi diamentowych. Proszki wytwarzane są różnymi metodami [8], wśród których należy wymienić procesy realizowane w roztworach wodnych. Głównym sposobem wytwarzania proszku miedzi jest katodowe osadzanie metalu w warunkach prądu granicznego [3, 7]. W procesie elektrolizy w zależności od nadpotencjału katody, otrzymuje się ziarna metaliczne o budowie dendrytycznej lub osady proszkowe morfologii plastra miodu [3]. Bezprądowe wytrącanie proszku miedzi z roztworów prowadzi się na drodze cementacji [5], redukcji gazowym wodorem [1] lub w obecności związków chemicznych o właściwościach redukujących jony Cu2+ [3, 9]. Ostatnia z wymienionych metod wykorzystuje autokatalityczne reakcje utleniania-redukcji przebiegające na granicy faz: ziarna metalu-roztwór wodny: Cu2+ + Red + Cu→2 Cu + Ox (1) Warunkiem przebiegu reakcji jest odpowiedni dobór związku redukującego, którego utlenianie jest katalizowane przez metaliczną miedź. Do grupy tej należą: aldehyd mrówkowy (formaldehyd) [10, 12], hydrazyna [14], kwas askorbinowy [6, 15, 19] czy borowodorki [17]. Inicjowanie formowania się ziaren metalu odbywa się przez wprowadzenie do układu zarodków katalitycznych. Katalizator ułatwia przebieg utleniania reduktora, co z kolei wymusza redukcję jonów metalu [8]. Większość prac poświęconych temu zagadnieniu związana jest z zastosowaniem palladu jako katalizatora, który wykazuje właściwości katalityczne w stosunku do wszystkich związków stosowanych jako reduktory. Dane literaturowe [2, 4, 11, 13] wskazują jednak, że właściwości katalityczne srebra w odniesieniu do autokatalitycznego osadzania mied[...]

 Strona 1