Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Krzyszkowska"

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK III Konferencja Techniczna firmy Geo - System Sp. z o.o. DOI:


  W dniach 14-16 września 2016 r. w Centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance odbyła się III Konferencja Techniczna "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK". Organizatorem konferencji była firma Geo-System Sp. z o. o., a przewodniczył jej dr hab. Waldemar Izdebski- prezes firmy. W konferencji wzięli udział głównie pracownicy Starostw Powiatowych i miast na prawach powiatu zajmujący się prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ale przeznaczona była również dla osób i instytucji chcących poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesnych technologiach stosowanych do prowadzenia zasobu i jego udostępniania w Internecie. Konferencja rozpoczęła się od warsztatów w zakresie funkcjonowania technologii prowadzenia PODGiK, usług sieciowych i płatności elektronicznych. Maciej Wojciechowski prezentował i wyjaśniał szczegóły technologiczne związane z płatnościami e[...]

XXI Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz XXVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej DOI:

Czytaj za darmo! »

8 i 9 listopada w Bibliotece Narodowej w Warszawie, pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Głównego Geodety Kraju, odbyła się XXVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat "Geoinformacyjne aspekty zarządzania przestrzenią". Konferencja miała na celu: ??poszerzenie kręgu czynnych użytkowników danych przestrzennych, ??ułatwienie dostępu do danych przestrzennych i usług dostosowanych do potrzeb użytkowników, ??racjonalizację przepisów, procedur i technologii dotyczących utrzymania i użytkowania zasobów danych przestrzennych, ??zwiększenie efektywności projektów geoprzestrzennych, ??rozwój kadry geomatyków. Konferencja powiązana była z XXI posiedzeniem Rady Infrastuktury Informacji Przestrzennej. Posiedzenie otworzył prof. [...]

Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami DOI:

Czytaj za darmo! »

Już po raz drugi, 24 listopada 2016 r., Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zorganizował konferencję naukową, której celem była wymiana poglądów i prezentacja wyników najnowszych badań prowadzonych w Polsce oraz na świecie w zakresie katastru i gospodarki nieruchomościami. Konferencję, pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozpoczęła przewodnicząca dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska - Mikulska, prof. PW. Następnie głos zabrał Jerzy Kozłowski - naczelnik z Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów z Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - który zasugerował, że w temacie konferencji zamiast "gospodarki nieruchomościami" powinny pojawić się słowa: "gospodarowanie nieruchomościami". Wspomniał również o zamiarze wprowadzenia przez rząd noweli[...]

Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Geodetów Polskich DOI:


  10 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Spotkanie rozpoczął Prezes Stanisław Cegielski witając gości: ??Tomasza Żuchowskiego - Wiceministra Budownictwa i Infrastruktury, ??Ewę Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT NOT, ??Profesora Bogdana Neya - Przewodniczącego Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, ??Krzysztofa Mączewskiego - Geodetę Województwa Mazowieckiego, ??Ewę Janczar - Zastępcę Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, ??Sebastiana Bałę - Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, ??Tomasza Myślińskiego - Geodetę m. st. Warszawy, ??Józefa Rackiego - byłego posła i byłego GGK, ??Zbigniewa Kaźmierczaka - Przedstawiciela ESRI Polska, ??Andrzeja Szymczaka - byłego długoletniego przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady oraz obecnych na spotkaniu Członków Honorowych SGP: Jana Cegłę, Stanisława Czarneckiego, Zdzisława Dworakowskiego, Marię Januszko oraz pozostałych gości. Chwilą ciszy została uczczona pamięć o zmarłych w roku 2016 Kolegach: Prof. Adamie Żurowskim, Stanisławie Adamku, Ryszardzie Moździerskim, Stanisławie Zyskowskim, Henryku Łukaszce i Krzysztofie Krzysztoniu. Następnie Prezes podsumował rok 2016, który obfitował w różnego rodzaju, zrealizowane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, konferencje, seminaria, kursy, szkolenia, wydarzenia krajowe, a także międzynarodowe. Prezes skierował podziękowania dla Ludmiły Pietrzak za wywiązywanie się z zadań jako dyrektora Ośrodka Szkolenia w Stowarzyszeniu oraz za wkład na rzecz Przeglądu Geodezyjnego. Prezes wspomniał również o zmianie w Radzie Naukowo-Programowej Przeglądu Geodezyjnego, dotychczasowemu Przewodniczącemu Profesorowi Bogdanowi Neyowi podziękował za wielol[...]

Projekty ZSIN oraz K-GESUT w kontekście realizacji weryfikacji oraz zasilenia baz powiatowych i centralnego repozytorium DOI:

Czytaj za darmo! »

25 maja 2017 r., w Łodzi odbyła się konferencja pod patronatem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, zorganizowana przez OPGK w Gdańsku, przeznaczona dla wykonawców prac geodezyjnych oraz przedstawicieli Służby Geodezyjnej biorących udział w projektach dostosowania danych EGiB do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oraz dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT. W konferencji wzięli udział: p.o. Głównego Geodety Kraju Grażyna Kierznowska, przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zaangażowani w projekt ZSIN i K-GESUT, przedstawiciele Weryfikatora projektu ZSIN oraz K-GESUT faza I, przedstawiciele Wydziałów Geodezji i Kartografii, na terenie których realizowano projekty ZSIN i K-GESUT oraz przedstawiciele Wykonawców. Grażyna Kierznowska rozpoczynając swoje wystąpienie, zaznaczyła, jakie to ogromne wyzwanie i dla zamawiającego i dla powiatów i dla wszystkich, którzy biorą udział w ty[...]

XIII Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Krakowskie Spotkania z INSPIRE DOI:

Czytaj za darmo! »

5 i 6 czerwca 2017 r. w Krakowie odbyło się XIII Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Krakowskie Spotkania z INSPIRE, którego tegorocznym tematem była "Jakość powietrza - od pomiarów do prezentacji". Organizatorem wydarzenia było Województwo Małopolskie przy współudziale Miasta Krakowa, Wojewody Małopolskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Krakowie Sp. z o.o. Konferencja od wielu lat stanowi forum wymiany informacji i doświadczeń we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE, a także prezentuje wykorzystanie danych przestrzennych w różnych aspektach życia publicznego, gospodarczego i społecznego. W tym roku temat jakości powietrza: zarządzanie, modelowanie, pomiar zanieczyszczeń oraz rola geoinformacji, został uznany za priorytetowy - nie bez przyczyny, gdyż co roku z powodu smogu umiera w Polsce kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Ważne jest uświadomienie, jak znaczącą kwestią jest poprawa jakości powietrza, ile szkody powoduje używanie starych pieców i pale[...]

Geodezja w procesie inwestycyjnym na terenach kolejowych DOI:

Czytaj za darmo! »

7 listopada 2017 r. odbyła się konferencja organizowana przez Polskie Koleje Państwowe SA pt. "Geodezja w procesie inwestycyjnym na terenach kolejowych", pod honorowym patronatem Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Zarząd PKP SA podjął działania mające na celu usprawnienie geodezyjnej obsługi procesu inwestycyjnego. Prowadzone jest wdrożenie systemu geoinformatycznego dla potrzeb Kolejowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (KODGiK), trwają prace nad wprowadzeniem narad koordynacyjnych jako sposobu uzgadniania dokumentacji projektowej na kolejowych terenach zamkniętych, zaktualizowane zostały Standardy techniczne o organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej. Na konferencji zostały przedstawione wprowadzone zmiany oraz dyskutowano o czynnikach warunkujących sprawny przebieg procesu inwestycyjnego.Jako pierwszy głos zabrał dr M[...]

Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Geodetów Polskich DOI:

Czytaj za darmo! »

Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Geodetów Polskich, które odbyło się 9 stycznia 2018 roku, poprowadził Prezes Zarządu Głównego SGP Janusz Walo. Wśród gości powitał: posła Józefa Rackiego, Roberta Kowalczyka, który przybył w imieniu ministra Krzysztofa Jurgiela, Ewę Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT NOT, Krzysztofa Mączewskiego - Geodetę Województwa, Ewę Janczar - z-cę Geodety [...]

Problematyka stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii DOI:


  W dniach 8-10 maja 2019 r. w podwarszawskich Falentach odbyło się XI seminarium szkoleniowe z cyklu: "Problematyka stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii", zorganizowane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Główną Komisję Kształcenia Zawodowego oraz Zarząd Oddziału SGP w Warszawie, pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju. Sesję pod hasłem: "Dylematy w geodezji i kartografii" rozpoczęło wystąpienie Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego na temat prac aktualnie prowadzonych w urzędzie oraz panel dyskusyjny prowadzony przez dr hab. inż. Małgorzatę Buśko (AGH Kraków), w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele GUGiK-u, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyczekiwany temat nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego, który był najczęściej podnoszoną sprawą w Falentach, został poruszony już przy pierwszym pytaniu: jak środowisko wykonawców prac geodezyjnych odbiera proponowane zmiany ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne? Ludmiła Pietrzak, która odpowiedziała na to pytanie w imieniu porozumienia Apel45, zwróciła uwagę na zbyt wysoki ryczałt, który uderza w środowisko wykonawców oraz potrzebę definicji geodety i geodety uprawnionego. Jednocześnie wyraziła, w imieniu Apelu45, akceptację dla proponowanych terminów weryfikacji[...]

 Strona 1