Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA GRESZTA"

Zastosowanie aerożeli w materiałach włókienniczych do ochrony przed czynnikami gorącymi DOI:10.15199/60.2018.01.3


  1. Wstęp W wielu przemysłach występują stanowiska pracy, na których pracownicy narażeni są na działanie czynników gorących. Wyróżnić możemy kilka czynników gorących, które mogą oddziaływać pojedynczo lub w połączeniu z innym czynnikiem: - rozprzestrzenianie się płomienia, - działanie ciepła w podwyższonej temperaturze, - działanie ciepła konwekcyjnego, - działanie ciepła promieniowania, - działanie ciepła kontaktowego, - oddziaływanie rozprysków stopionych metali (np. aluminium, żelazo). Jednym z najczęściej spotykanych na stanowiskach pracy czynników gorących jest rozprzestrzenianie się płomienia, określające zdolność materiału do dalszego palenia po przyłożeniu płomienia i promieniowanie cieplne (podczerwone). Praca w warunkach oddziaływania czynników gorących jest znacznie utrudniona i powoduje odczucie dyskomfortu termicznego. Szczególną grupą narażoną na działanie wspomnianych czynników są pracownicy instalacji przemysłowych, zajmujący się przerobem metali i stali, pracownicy odlewni szkła i ceramiki, pracownicy przemysłu spożywczego (piekarnie) oraz strażacy i spawacze. Według danych GUS w 2016 roku w Polsce liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia mikroklimatem gorącym wyniosła prawie 18 500 osób [16]. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w I półroczu 2017 roku w Polsce wśród pracowników z sektorów najbardziej narażonych na czynniki gorące, a więc z branży produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, produkcji metali i produkcji wyrobów z metali odnotowano 2790 poszkodowanych w wypadkach, w tym 45 były to wypadki śmiertelne i ciężkie [10]. Różnorodność czynników gorących oraz zróżnicowanie natężenia ich działania na stanowiskach pracy stanowi wyzwanie podczas projektowania i wytwarzania środków ochrony indywidualnej, w tym szczególnie odzieży ochronnej. Należy bowiem dążyć do jak największego osłabienia poziomu natężenia czynnika gorącego docierającego do pracownika. W ostatn[...]

Analiza wpływu materiału bielizny na właściwości ochronne zestawu odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi DOI:10.15199/60.2018.03.2


  1. Wprowadzenie W środowisku pracy, w którym pracownik narażony jest na działanie czynników gorących konieczne i wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej. Dobór materiałów w odzieży ochronnej i konstrukcja odzieży zależą od rodzaju czynników gorących oraz intensywności ich działania. W zakresie wymagań dla odzieży ochronnej obowiązuje kilka norm europejskich zharmonizowanych z dyrektywą 89/686/EWG [5], dotyczącą środków ochrony indywidualnej. Właściwości ochronne odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi uzyskuje się stosując pojedyncze warstwy materiałów, a kiedy ryzyko jest większe - materiały wielowarstwowe lub układy materiałów. Odzież ochronna dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących powinna spełniać wymagania normy PN-EN ISO 11612:2015-11 [14]. Odzież zgodna z tą normą powinna chronić pracowników przed krótkotrwałym kontaktem z ogniem i przynajmniej jednym rodzajem czynnika gorącego, takim jak ciepło konwekcyjne, promieniowanie cieplne, czy duże rozpryski stopionego metalu. Wymagania przedstawione powyżej dotyczą jedynie odzieży wierzchniej, najbardziej eksponowanej na zagrożenia. Zasady doboru odzieży ochronnej do zagrożeń występujących na stanowiskach pracy są ściśle określone, wynikają one z poziomu zagrożeń, do których można dobrać odzież [1]. Nie dotyczą one natomiast odzieży spodniej noszonej pod odzieżą ochronną. Biorąc jednak pod uwagę to, że jest ona użytkowana blisko ciała, jak również w bliskim sąsiedztwie odzieży ochronnej, zwiększenie bezpieczeństwa podczas narażenie na działanie czynników gorących, a szczególnie płomienia może zapewnić odzież spodnia/bielizna o cechach trudnopalnych. Prowadzone badania potwierdzają, że na zapewnienie właściwej ochrony pracownika wpływ wywiera, oprócz wierzchniej odzieży ochronnej, również odpowiednio dobrana, noszona pod nią odzież spodnia. Wiadomo również, że ma ona zasadniczy wpływ na komfort cieplny użytkownika odzieży. A zatem duże z[...]

Obiektywna ocena zakresu ruchów w odzieży ochronnej - badania z użyciem goniometru DOI:10.15199/60.2017.12.1


  1. Wprowadzenie Odzież ochronna umożliwia ludziom bezpieczne wykonywanie pracy w środowisku stanowiącym potencjalne zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Jednocześnie odzież ta ze względu na swoją masę, wielowarstwową konstrukcję, ograniczoną elastyczność itp. może powodować pewne trudności i ograniczenia podczas wykonywania pracy, co z kolei przekłada się na obniżenie jej efektywności i wydajności (Saul and Jaffe, 1955; Coca et al., 2010; Adams and Keyserling, 1995). W takiej sytuacji narasta również niezadowolenie pracowników z użytkowania odzieży ochronnej oraz niechęć do jej stosowania. Stąd konieczne jest prowadzenie badań pozwala26 Przegląd - WOS 12/2017 jących ocenić wpływ odzieży ochronnej na mobilność (sprawność ruchową) pracowników. Mobilność pracowników w odzieży ochronnej może być oceniana zarówno metodami obiektywnymi poprzez pomiary zakresu ruchów w stawach (ROM), jak również metodami subiektywnymi poprzez indywidualną ocenę swobody wykonywania ruchów (Adams and Keyserling, 1996; Janice et al., 1997; Kim, 2003). Ocena zakresu ruchów użytkownika odzieży polega na pomiarze maksymalnych kątów ugięcia stawów oraz odległości, na które jest on w stanie sięgnąć podczas wykonywania zadanych czynności (Dorman and Havenith, 2007). Pomiary te można wykonywać za pomocą różnorodnych narzędzi badawczych, m.in. za pomocą goniometru, fleksometru Leightona, elektrogoniometru itp. Janice i inni (1997) wykorzystali fleksometr Leightona do oceny zakresu ruchów w kombinezonach ochronnych, różniących się wielkością luzów konstrukcyjnych w obszarze krocza. Autorzy stwierdzili, iż narzędzie to może być z powodzeniem wykorzystywane do oceny stopnia dopasowania odzieży do sylwetki. Metoda badania zakresu ruchów przy użyciu fleksometru Leightona została zastosowana również przez Hucka (1991) w celu porównania alternatywnych konstrukcji odzieży ochronnej dla strażaków. Wyniki badań wskazują na większy zakres ruchów w stawie łokciowym dla [...]

Zasady badań i oceny właściwości ergonomicznych odzieży ochronnej DOI:10.15199/60.2018.05.1


  1. Wprowadzenie Obecnie na rynku dostępny jest bardzo szeroki asortyment odzieży ochronnej, zróżnicowanej zarówno pod względem konstrukcji, jak i zastosowanych materiałów. Wynika to z faktu istnienia w praktyce przemysłowej ogromnego zróżnicowania rodzaju zagrożeń występujących na stanowiskach pracy i ich poziomów. W przypadku prac wykonywanych w warunkach, gdzie nie istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia, np. przy prostych pracach fizycznych z narażeniem na niewielkie urazy mechaniczne, stosowana jest odzież ochronna o prostej konstrukcji. Z kolei do prac o wysokim poziome zagrożeń, np. do prac spawalniczych, budowlanych, jak również przy zagrożeniach ekstremalnych, np. oddziaływanie toksycznych substancji chemicznych, konieczne jest stosowanie odzieży ochronnej o złożonej konstrukcji, której przykładami mogą być odzież gazoszczelna czy odzież dla strażaków [4]. Jednocześnie wraz z postępem technologii wytwarzania oraz kształtowania określonych właściwości materiałów włókienniczych, a także miniaturyzacji różnego rodzaju elektroniki i zasilania układów pomiarowych, analitycznych, łączności i powiadamiania, coraz częściej na rynku pojawia się specjalistyczna odzież ochronna, tzw. odzież "inteligentna". Znajdują w niej zastosowanie m.in. materiały z pamięcią kształtu, materiały przemiany fazowej, 26 Przegląd - WOS 5/2018 ODZIEŻOWNICTWO elektroniczne czujniki i sygnalizatory, monitorujące poziom oddziaływania czynników niebezpiecznych i szkodliwych na stanowiskach pracy. Odzież "inteligentna" coraz częściej wyposażona jest w elementy pasywne lub aktywne, wspomagające zarządzanie i nadzorowaną konserwację odzieży ochronnej oraz urządzenia łączności pozwalające na szeroko rozumiane monitorowanie użytkowników odzieży, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe. Stosowanie odzieży ochronnej ma jednak drugi aspekt, co najmniej tak samo ważny jak jej właściwości ochronne. Podobnie jak wszystkie inne środki ochrony indywidualnej, uż[...]

Odzież ochronna dla ratowników górniczych DOI:10.15199/60.2018.04.2


  Ze względu na trudne i niebezpieczne warunki pracy w górnictwie podziemnym wciąż odnotowuje się dużą liczbą wypadków, w tym również śmiertelnych. Jako główne przyczyny zgonów wśród ratowników górniczych wskazuje się oparzenia znacznej powierzchni ciała i dróg oddechowych oraz przegrzanie organizmu (śmierć na skutek udaru cieplnego). Jedynym sposobem zabezpieczenia przed przegrzaniem czy udarem cieplnym jest intensywne oddawanie ciepła i odparowywanie potu z powierzchni skóry do otoczenia. Niestety skuteczność dotychczas stosowanej odzieży ochronnej jest pod tym względem zbyt niska. W związku z tym w ramach projektu RESCLO opracowano nową, efektywną pod względem zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu odzież ochronną, dostosowaną do potrzeb ratowników. W niniejszej publikacji przedstawiono szczegółowy opis opracowanej odzieży oraz omówiono kwestie, które zostały uwzględnione w procesie jej projektowania. Słowa kluczowe: ratownictwo górnicze, odzież ochronna, komfort, ochrona przed czynnikami gorącymi, ochrona przed elektrycznością statyczną Protective clothing for mine rescuers Due to the difficult and dangerous working conditions in the underground mining, there is still a high frequency of accidents, including fatal ones. The leading causes of death among the mine rescuers are burns of a large body area and airways, and the overheating body (death from the heat stroke). The only way to protect against overheating or heat stroke is the intense heat dissipation and evaporation of sweat from the skin to the environment. Unfortunately, the effectiveness of protective clothing used so far is too low in this respect. Therefore, a new protective clothing was developed in the RESCLO project. It is effective in terms of ensuring safety and comfort, adapted to the needs of rescuers. This publication presents a detailed description of developed clothing and the issues that were taken into account in the design process. Keywords: mining res[...]

Założenia materiałowe i konstrukcyjne dla aktywnej odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi ze stopami z pamięcią kształtu (SMA) DOI:10.15199/60.2018.06.2


  1. Wprowadzenie Na wielu stanowiskach pracy w przemyśle, szczególnie w branżach, takich jak: hutnictwo metali i szkła, odlewnictwo, przemysł metalurgiczny, czy koksowniczy pracownicy narażeni są na impulsowe, rzadziej ciągłe, działanie czynników gorących, które mogą występować w różnych postaciach. Do podstawowych czynników gorących zalicza się: płomień, promieniowanie cieplne (podczerwone), ciepło konwekcyjne, małe i duże rozpryski stopionego metalu, odpryski gorących metali, a także ciepło kontaktowe (kontakt z gorącymi przedmiotami i powierzchniami o wysokiej temperaturze). W takich warunkach realne staje się ryzyko powstawania urazów i obrażeń ciała. Wynika ono z różnorodności czynników gorących oraz ich zróżnicowanego natężenia i stopnia oddziaływania na stanowiskach pracy. Pomimo wprowadzania rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakładach pracy, zmierzających do ograniczania narażenia pracowników na działanie czynników gorących, wciąż istnieje konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej w celu zapobiegania poparzeniom i innymi obrażeniom ciała. Szczególnie ważną kwestią jest dobór odzieży ochronnej o odpowiednim poziomie ochrony. Przy jej doborze należy zwrócić uwagę na fakt, iż na wielu stanowiskach pracy czynniki gorące nie oddziałują na pracownika przez cały czas jego pracy w jednakowym stopniu. Niektóre z nich działają w postaci impulsów (okresowych bodźców), często również nie na całe ciało, lecz tylko na jego określone części. Impulsy te mogą pochodzić np. od płomienia, elementów grzejnych, stopionego lub rozżarzonego żelaza (stali, żeliwa), rozżarzonych części i akcesoriów hutniczych, stopionego szkła. Mogą również powstawać na skutek oddziaływania niewielkich rozprysków stopionych metali, składników szkła, Przegląd - WOS 6/2018 23 ODZIEŻOWNICTWO czy ceramiki. Obsługa takich stanowisk pracy jest okazjonalna lub przerywana, a oddziaływanie czynników gorących jest intensywne, ale krótkotrwałe. Ob[...]

 Strona 1