Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAREK NOWICKI"

ROZWÓJ DEFORMACJI I USZKODZENIA CIENKOŚCIENNYCH ŁĄCZONYCH PROFILI SKRZYNKOWYCH, POD WPŁYWEM TRÓJPUNKTOWEGO CYKLICZNEGO ZGINANIA DOI:10.15199/67.2018.6.2


  Cienkościenne profile skrzynkowe są obecnie powszechnie wykorzystywane w wielu dziedzinach techniki, takich jak lotnictwo, motoryzacja, budownictwo itd. Istotnym parametrem, którym cechują się skrzynkowe elementy cienkościenne jest dość wysoka wytrzymałość przy stosunkowo niskiej masie oraz wysoki stopień pochłaniania energii [1]. Daje im to istotną przewagę nad wieloma innymi elementami konstrukcyjnymi. Elementy cienkościenne zamknięte cechują się także dość wysokim współczynnikiem pochłaniania energii. Do wytwarzania skrzynkowych cienkościennych profili zamkniętych można używać wiele technik, takich jak wyciskanie do wykonywania profili monolitycznych, czy też technik łącznia, jak np. zgrzewanie, nitowanie, klejenie itd. W niniejszym artykule skupiono się na profilach omega łączonych za pomocą warstwy kohezyjnej [3] oraz łączników mechanicznych, tj. nitów [10], a także kombinacji tych łączników [9, 10, 13]. Zastosowanie łączników daje możliwość swobodniejszego wytwarzania i konstruowania profili o złożonych kształtach, niż miałoby to miejsce podczas wykonywania profilu monolitycznego. Literatura podaje także inne sposoby łączenia struktur cienkościennych, jak np. zgrzewanie punktowe [8] czy clinching [2], a także zgrzewanie punktowe w połączeniu z klejeniem [11], co jest wykorzystywane m.in. w lotnictwie [14]. Artykuł zawiera wyniki testów laboratoryjnych trójpunktowego cyklicznego zginania łączonych belek o przekroju omega. Aluminiowe cienkościenne belki wykonano łącząc ze sobą profil omega oraz płaską blachę, wykonanych z aluminium 7075, za pomocą warstwy adhezyjnej (Loctite 9466), łączników mechanicznych w postaci aluminiowych nitów zrywalnych o średnicy 4 mm oraz kombinacji tych łączników. Nity ułożone były w dwóch rzędach po 4 szt. (rys. 1). Tak wykonane próbki poddane zostały quasi statycznemu obciążeniu cyklicznemu na maszynie w[...]

ANALIZA PROCESU ODKSZTAŁCENIA CIENKOŚCIENNYCH BELEK SKRZYNKOWYCH, ŁĄCZONYCH RÓŻNYMI METODAMI, POD WPŁYWEM TRÓJPUNKTOWEGO ZGINANIA DOI:10.15 199/67.2015.12.8


  Przedstawiona praca zawiera wyniki badań laboratoryjnych oraz analiz numerycznych trójpunktowego zginania aluminiowych belek skrzynkowych. Analizowane elementy, o przekroju poprzecznym omega zostały połączone na kilka różnych sposobów z płaskimi płytkami tworząc przekroje zamknięte. Łączniki j akie zostały tu u żyte to k leje z g rupy L octite o raz nity zrywalne o średnicy 4 mm, a także kombinacje tych połączeń. Belki o wymiarach 84 × 36 × 300 mm poddano quasi statycznemu obciążeniu w dwóch położeniach: profil omega w górnej lub dolnej pozycji. Dla każdej z tych pozycji wykonano taką samą liczbę analiz i testów. Ponadto praca zawiera wyniki analiz numerycznych dla profili jednolitych. Przedstawione wyniki prezentują charakter odkształcenia profilu w zależności od jego położenia względem obciążenia oraz od rodzaju użytego łącznika. Można tu także wyraźnie zaobserwować rozkłady naprężeń w elementach oraz poziom delaminacji łączonych warstw w różnych przypadkach obciążenia. Słowa kluczowe: struktury cienkościenne, łączenie aluminium, nity, kleje, trójpunktowe zginanie, analizy numeryczne DEFORMATION PROCESS ANALYSIS OF THIN-WALLED BOX BEAMS, JOINED BY VARIOUS METHODS, UNDER THREE-POINT BENDING This paper presents results of laboratory tests and numerical analyzes of three-point bending of aluminum box beams. The analyzed omega profiles are combined in different ways with the flat plates to form a closed profile. Various combinations of made of Loctite adhesives and rivets having a diameter of 4 mm were applied to get different types of connections. Specimens of dimensions 84 × 36 × 300 mm were subjected to quasi-static loading in two positions: omega profile on the top or bottom position. The experimental tests were modeled numerically with application of the ABAQUS program. Moreover, the work contains also numerical analyzes of uniform profiles made of pure aluminium material. The results represent modes of the deformation profile, dependi[...]

Transport elektronów przez nanozłącza formowane pomiędzy ostrzem ze złota i ferromagnetyczną nanostrukturą wielowarstwową (Ni80Fe20/Au/Co/Au)N


  Pierwsze prace eksperymentalne opisujące zjawisko kwantowania przewodności elektrycznej w dwuwymiarowym gazie elektronów ukazały się ponad dwadzieścia lat temu w 1988 r. [1, 2]. Od tego czasu zjawisko to wzbudzało duże zainteresowanie naukowców na całym świecie. Kwantowanie przewodności elektrycznej zaobserwowano również w nanozłączach formowania z metali za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego [3, 4] oraz techniki MCBJ (ang. Mechanically Controllable Break Junction) [5]. W 1995 roku pokazano, że możliwa jest obserwacja skokowych zmian przewodności elektrycznej w nanozłączach powstającymi pomiędzy zderzającymi się drutami makroskopowymi [6]. Szczególnie ta praca zasługuje na dużą uwagę gdyż udowadnia, że do obserwacji kwantowania przewodności nie jest potrzebna kosztowna aparatura (STM, MCBJ), czy ultraniskie temperatury rzędu pojedynczych kelwinów. We wczesnych badaniach uznawano, że skokowe zmiany przewodności obserwowane na przebiegach czasowych są wystarczające do potwierdzenia efektu kwantowania przewodności w badanym materiale [4, 7, 8, 9]. Wielu autorów za dowód kwantowania przewodności uznaje występujące na histogramach przewodności maksima lokalne dla wartości 1G0, 2G0 i 3G0 [10-14]. Rozważania teoretyczne pokazują jednak, że maksima histogramów nie wynikają tylko z efektu kwantowania przewodności, ale także z mechanicznych właściwości rozciąganych nanozłączy [15]. Eksperyment Podobnie jak w pracach [6, 12, 13, 14], tak w naszym przypadku pomiary wykonywane były w temperaturze pokojowej i otoczeniu powietrza atmosferycznego. Zmiany przewodności w funkcji czasu (przebiegi czasowe) rejestrowano za pomocą oscyloskopu cyfrowego. Całość układu sterowana była za pomocą komputera z odpowiednim oprogramowaniem, umożliwiającym zapis przebiegów czasowych i na ich podstawie wyznaczanie histogramów przewodności. Do obser[...]

 Strona 1