Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ELIZA SIEJA-SMAGA"

Badania wpływu ciągnienia i obróbki cieplnej na własności wytrzymałościowe i elektryczne drutów ze stopów CuAg5 i CuAg15 z linii ciągłego topienia i odlewania


  W artykule przedstawiono wyniki badań nad kształtowaniem własności wytrzymałościowych i elektrycznych drutów ze stopów Cu-Ag o zawartości srebra 5 i 15%wag. Wykonano badania własności mechanicznych i elektrycznych stopów oraz przy wykorzystaniu analizatora EDX sporządzono mapy rozkładu miedzi i srebra w stopie. Przedstawiono wpływ wieloetapowej obróbki cieplnej stopów na parametry si- łowe procesu ciągnienia oraz na kształtowanie własności wytrzymałościowych i elektrycznych drutów. Dla stopów w stanie po odlaniu, po obróbce cieplnej oraz po wybranych etapach ciągnienia przeprowadzono obserwacje metalograficzne przy użyciu mikroskopii skaningowej. In this article research results of electrical and mechanical properties formation of CuAg5 and CuAg15 alloys were presented. Analysis of mechanical and electrical properties were performed. EDX analysis were conducted to provide copper and silver distribution maps in tested alloys. Relationship between strain and electrical properties of tested materials were shown as well. Multi stage heat treatment and its influence on drawing strength parameters and mechanical and electrical properties of wires were presented. Metallographic analysis for casts, drawn wires and wires after heat treatment was performed with the use of SEM microscopy and presented in the paper. Słowa kluczowe: drut, własności mechaniczne, własności elektryczne Key words: wire, mechanical properties, electrical properties.Wstęp. Stopy Cu-Ag o zawartości srebra od 5 do 15%wag. w postaci drutów i mikrodrutów mogą znaleźć zastosowanie jako wysoko zaawansowane technologicznie produkty w dziedzinie energetycznej, motoryzacyjnej oraz medycznej. Stopy miedź-srebro należą do grupy stopów, w których poprzez zastosowane różnych wariantów połączonych zabiegów przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej, możliwie jest uzyskanie drutów o zespole ponadstanda[...]

Badania wpływu parametrów obróbki cieplnej i przeróbki plastycznej na optymalizację własności elektrycznych drutów ze stopu CuAg5 DOI:10.15199/24.2015.1.10


  Artykuł przedstawia wyniki badań prowadzonych nad technologią otrzymywania drutów ze stopu CuAg5, mogących znaleźć zastosowanie w dystrybucji energii elektrycznej oraz przy budowie generatorów silnych pól magnetycznych. Przedstawiono sposób otrzymywania stopu w linii ciągłego odlewania oraz wyniki badań nad złożoną obróbką cieplną i przeróbką plastyczną na zimno. Określono wpływ stanu materia- łu na kształtowanie się temperaturowego współczynnika rezystancji. Zamieszczono wyniki badań parametrów siłowych procesu ciągnienia oraz własności mechaniczne i elektryczne drutów. Druty o odkształceniu rzeczywistym 6 charakteryzują się zespołem wysokich własności wytrzymałościowych (Rm=1000÷1200 MPa) oraz elektrycznych (72÷76% w skali IACS, wartość temperaturowego współczynnika rezystan- ÷1200 1200 cji zawiera się w przedziale 0,0032÷0,0036 K-1). The article presents research results on the technology of obtaining CuAg5 alloy wires, which can be used in the electric energy distribution and the high fields magnets generators construction. This paper presents a method for preparing rods in continuous casting line and research results into the multi-stage combinations of heat treatment and cold plastic working. The effect of material condition for the development of the temperature coefficient of resistance was determined. Presents also research results of drawing forces parameters and mechanical and electrical properties of wires. Were obtained wires (true strain 6) with set of high mechanical properties in the range UTS=1000÷1200 MPa and electrical properties (electric conductivity corresponding to 72÷76% per IACS scale, the temperature coefficient of resistance in the range 0.0032 ÷0.0036 K-1). Słowa kluczowe: CuAg5, przewodność elektryczna, temperaturowy współczynnik rezystancji Key words: CuAg5, electrical conductivity, temperature coefficient of resistance.Wprowadzenie. Ogólnoświatowe badania nad stopami Cu-Ag wynikają z możliwości kształtowa- ni[...]

Badania odkształcalności kompozytów Cu-C oraz Cu-CNT’s DOI:10.15199/24.2015.1.16


  Jeden z światowych kierunków badawczych koncentruje się na poszukiwaniu nowych materiałów, które to pozwoliłyby na zwiększenie efek- tywności pracy lub obniżenie kosztów wytwarzania różnego typu urządzeń. W szczególności poszukuje się nowych materiałów na cele elek- tryczne o przewodności elektrycznej przewyższającej stosowaną powszechnie miedź. Jak wynika z analiz takie możliwości dają kompozyty miedź-węgiel, które przy wykorzystaniu wysokich własności materiałów węglowych (grafen, nanorurki) umożliwiać mają wzrost własności użytkowych tego typu kompozytów, w stosunku do czystej miedzi. W ramach artykułu przedstawiono wyniki badań odkształcalności kom- pozytów miedź-węgiel aktywowany oraz miedź-CNT's metodą ciągnienia, a także badań ich własności końcowych. One of the global direction of research is concentrated on development of new type of materials, which will allow to enhance work efficiency and to low the production costs of various devices. In particular scientists are looking for new type of materials for electrical applications with above standard electrical properties (higher than commonly used copper). Conducted literature analysis shows that this type of improvement can be achieved with the use of nanometric carbon materials (graphene, CNT’s) combined with copper (as matrix). Within the article research results of formability of Cu-C composites (Cu-activated carbon and Cu-CNT's) in cold drawing process were presented. Also characterization of obtained wires properties was included. Słowa kluczowe: nanorurki, węgiel aktywny, kompozyty miedź-węgiel Key words: CNT's, activated carbon, copper-carbon composites.1. Wstęp Jednym z kierunków poszukiwań no- wych materiałów są badań nad syntezą miedzi z różnymi odmianami alotropowymi węgla w po- staci nanorurek czy grafenu, ze względu na fakt, że wspomniane materiały węglowe posiadać mogą nad- zwyczaj wysokie własności mechaniczno-elektrycz- no-cieplne [1, 2]. Po[...]

BADANIA NAD OPRACOWANIEM NOWYCH GEOMETRII NOŚNO-PRZEWODZĄCEGO OSPRZĘTU TRAMWAJOWEJ SIECI TRAKCYJNEJ DOI:10.15199/67.2016.11.3


  Wzrost zapotrzebowania na przesyłaną energię wskutek ciągłego postępu technologicznego, wymusza konieczność poszukiwania nowych materiałów oraz innowacyjnych rozwiązań geometrycznych osprzętu sieci trakcyjnej, pozwalających na zmniejszenie strat przesyłanej energii. W związku z tym, w ramach projektu INNOTECH III, na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, we współpracy z firmą KUCA, podjęto badania, których celem było opracowanie oraz wdrożenie nowego typu osprzętu nośno-przewodzącego tramwajowej sieci trakcyjnej. W artykule przedstawiono szereg wyników przeprowadzonych symulacji numerycznych, bazujących na metodzie elementów skończonych, którym poddano obecnie stosowane elementy osprzętu sieci trakcyjnej. Analiza ta pozwoliła na uzyskanie parametrów wytężeniowych osprzętu, których badanie na drodze doświadczalnej jest bardzo trudne, kosztowne lub nawet niemożliwe. W oparciu o pozyskaną wiedzę, podjęto prace badawcze zmierzające do opracowania nowego typu geometrii osprzętu nośno-przewodzącego, które następnie poddano analizom numerycznym, celem zbadania ich poprawności konstrukcyjnej pod kątem jednorodności rozkładu naprężenia i odkształcenia sprężystego w warunkach ich rzeczywistej pracy, przy uwzględnieniu różnych wariantów materiałowych. Przedstawione w artykule geometrie są wstępnymi koncepcjami, które w toku prowadzonych prac były modyfikowane oraz optymalizowane. Dodatkową weryfikację poprawności konstrukcyjnej opracowanych geometrii, stanowiło prototypowanie metodą druku 3D. Metoda ta pozwala na ocenę wizualną przygotowanych kształtów oraz fizyczną weryfikację kompatybilności części składowych elementu. Koncepcje nowoopracowanych rozwiązań konstrukcyjnych nośno-przewodzącego osprzętu wykraczają poza ograniczenia wynikające ze stosowanej technologii klasycznego odlewania do form piaskowych i kokilii, co wymusza zastosowanie nowoczesnej, zintegrowanej metody odlewania, kucia matrycowego i wykań[...]

Badania nad otrzymywaniem wysokowytrzymałych i wysokoprzewodzących drutów ze stopu CuAg6 przeznaczonych do budowy generatorów silnych pól magnetycznych DOI:10.15199/24.2017.1.19


  W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań nad kształtowaniem własności mechanicznych i elektrycznych drutów ze stopu CuAg6 mogących znaleźć zastosowanie do budowy cewek elektromagnesów generujących impulsowe silne pola magnetyczne. Zaprezentowano wyniki badań nad otrzymywaniem prętów w procesie ciągłego topienia i odlewania oraz złożonej obróbki cielnej i przeróbki plastycznej na zimno na druty. Przedstawiono wpływ parametrów zastosowanej obróbki cieplej i przeróbki plastycznej na kształtowanie się optymalnej mikrostruktury oraz zespołu wysokich własności wytrzymałościowych i elektrycznych drutów (Rm=1150MPa, przewodność elektryczna 71%IACS). Zamieszczono wyniki badania parametrów siłowych ciągnienia drutów. Dla materiału w stanie po odlaniu, po różnych etapach obróbki cieplnej oraz po ciągnieniu, przeprowadzona została analiza metalograficzna. Słowa kluczowe: stopy miedź-srebro, generatory impulsowych silnych pól magnetycznych.Wprowadzenie. Specyficzne warunki pracy elektromagnesów dużej mocy pracujących w temperaturze kriogenicznej przekłada się na wysokie wymagania wobec materiałów zastosowanych do ich budowy. Od elementów składowych elektromagnesów, zwłaszcza cewek wytwarzających impulsowe pole magnetyczne, wymaga się zespołu wysokich własności eksploatacyjnych, tj. wysokich własności wytrzymałościowych i udarnościowych przy jednocześnie możliwie najwyższej przewodności elektrycznej. Dzięki temu możliwe jest wydatne zwiększenie natężenia prądu elektrycznego przepływającego przez cewkę, a poprzez to, również wzrost generowanego pola magnetycznego. Istotnym ograniczeniem wartości pola magnetycznego cewki, zwłaszcza w przypadku generatorów pulsacyjnych jest skokowy wzrost siły Lorentz’a w uzwojeniach cewki w bardzo krótkim czasie trwania impulsu elektromagnetycznego oraz generowanie ciepła Joul’a powstałego w wyniku krótkotrwałego przepływu prądu elektrycznego o bardzo wysokim natężeniu (nawet do 35 kA). Jedny[...]

Krzywe umocnienia i własności elektryczne drutów uzyskanych z prętów odlewanych metodą ciągłą z granulatu złomu pokablowego DOI:10.15199/24.2017.1.6


  W artykule przedstawiono wyniki badań nad własnościami mechanicznymi i elektrycznymi prętów Cu OFC uzyskanych w innowacyjnej demonstracyjnej linii do ciągłego topienia i odlewania (TF-AGH). W procesie ich otrzymywania wykorzystano jako materiał wsadowy granulat miedzi pochodzący z odpadów pokablowych a nie, jak w tradycyjnych rozwiązaniach, katody. W ramach prowadzonych prac uzyskane pręty zostały poddane procesowi ciągnienia na druty, następnie przebadane pod kątem kształtowania się ich własności mechanicznych i elektrycznychw funkcji odkształcenia rzeczywistego, na podstawie czego opracowano m.in. krzywe umocnienia. Prace nad zintegrowaną, demonstracyjną technologią ciągłego topienia i odlewania z wykorzystaniem wsadu z granulatów pokablowych pozwoliły na otrzymywanie materiału o wysokiej czystości chemicznej i zadowalającym poziomie własności elektrycznych i mechanicznych, stanowiący pełnowartościowy półprodukt do wytwarzania wyrobów na cele elektryczne i elektroenergetyczne.Wprowadzenie. Zgodnie z wymogami UE [1], a w szczególności dyrektywy [2], odnośnie ochrony środowiska, państwa członkowskie muszą poddawać wszystkie odpady procesom odzysku. W tym celu odpady należy zbierać, segregować oraz poddać recyklingowi. Naprzeciw tym wymaganiom powstała innowacyjna w skali światowej demonstracyjna linia do ciągłego topienia i odlewania granulatu Cu pochodzącego ze złomu pokablowego. Otrzymany wyrób w postaci pręta następnie może być przerabiany powtórnie na druty, później przewody i kable zyskując jakość porównywalną z surowcami pierwotnymi [3]. Ponieważ proces przeróbki plastycznej na zimno przyczynia się do wzrostu umocnienia materiału, a tym samym wpływa na wartość siły i możliwość kształtowania własności materiału [4], w artykule zweryfikowano własności mechaniczne i elektryczne (również w trakcie przeróbki plastycznej na zimno) uzyskanych w ten sposób odlewów. Na ich podstawie skonstruowano krzywe umocnienia oraz krzywe z[...]

Badania wpływu wielkości kąta otwarcia stożka roboczego ciągadła na jakość powierzchni drutów EN AW-1370 i Cu-ETP DOI:10.15199/24.2017.1.20


  Tematyka pracy dotyczy wpływu geometrii ciągadła na jakość powierzchni drutów gat. EN AW-1370 i Cu-ETP. W szczególności w ramach artykułu przedstawiono wyniki badań powierzchni drutów aluminiowych i miedzianych wytworzonych przy wykorzystaniu ciągadeł o różnej wielkości kąta stożka roboczego. Jakość powierzchni oceniono przy wykorzystaniu mikroskopii skaningowej. Ponadto do kompleksowej oceny topografii powierzchni wykorzystano pomiar i analizę chropowatości 3D.Analiza stanu zagadnienia. Do procesu ciągnienia drutów z metali nieżelaznych i ich stopów wykorzystuje się trzy główne rodzaje materiałów na oczka ciągadła: węgliki spiekane, diament naturalny i diament polikrystaliczny. W przypadku drutów o dużych przekrojach poprzecznych stosuje się, z uwagi na cenę, różne rodzaje węglików spiekanych (TC - Tungsten Carbide). Do procesu ciągnienia drutów o małych średnicach (poniżej 1 mm) oczka ciągadeł wykonywane są z diamentu naturalnego (SCND - Signle Crystal Natural Diamond). W pozostałych przypadkach na oczka ciągadeł stosuje się diament polikrystaliczny (PCD - Polycrystalline Compact Diamond) oraz tzw. diament nanokrystaliczny (NCD) [1-4]. Jak wynika z praktyki, do ciągnienia materiałów miękkich stosuje się ciągadła o kącie otwarcia stożka większym niż dla materiałów umocnionych i trudno-odkształcalnych. Ich wartości na ogół odpowiadają kryterium minimum siły ciągnienia i tak dla procesu ciągnienia aluminium przyjmuje się kąt 2α = 24o, natomiast dla miedzi 18o. Materiał i powierzchnia oczka decyduje o warunkach tarcia i stanie cieplnym procesu. W szczególności chodzi o wpływ wielkości ziarna diamentu stosowanego na oczka ciągadeł na jakość powierzchni drutu. W przypadku ciągnienia drutów aluminiowych żywotność ciągadeł diamentowych jest do [...]

BADANIA NAD RECYKLINGIEM WYSOKOJAKOŚCIOWYCH ZŁOMÓW POKABLOWYCH DOI:10.15199/67.2018.1.4


  WPROWADZENIE Ciągły rozwój światowej gospodarki wpływa na wzrost zapotrzebowania na surowce naturalne, w tym na surowce strategiczne, do których należy niewątpliwie miedź. Bowiem zasoby miedzi są stosunkowo niewielkie, i np. w Polsce pozwalają na jej wydobycie jeszcze tylko przez kolejnych 50 lat [3]. Stąd coraz większe znaczenie nabiera recykling Cu, a przepisy podyktowane przez wymogi UE, dodatkowo nakłaniają do stosowania polityki ponownego wykorzystywania surowców pochodzących z odzysku (złom poprodukcyjny i złom pochodzący z wyeksploatowanych produktów). Pomaga to jednocześnie pozbyć się/zutylizować wyeksploatowane elementy z obiegu i zmniejszyć ilości odpadów oraz odzyskać z nich wartościowe surowce, żeby następnie uruchomić produkcję wtórną. Takie podejście jest przyjazne środowisku i pozwala zmniejszyć zużycie surowców pierwotnych, wydłużając dopuszczalny czas ich wydobycia. Ponadto rozwój nowych recyklingowych technologii najczęściej wiąże się z obniżeniem kosztów związanych z produkcją wtórną, poprzez chociażby eliminację kosztów wydobycia surowca, co jest kolejnym profitem płynącym z recyklingu. Miedź z uwagi na szereg korzystnych własności, do których należy m.in.: wysoka przewodność elektryczna, wysoka odporność cieplna, ciągliwość, odporność na korozję, wysokie własności wytrzymałościowe, znalazła zastosowanie przede wszystkim w sektorze energetycznym, następnie budownictwie (w tym również na kable instalacyjne), transporcie, przemyśle maszynowym i innych (rys. 1). Co więcej, zapotrzebowanie na miedź stale rośnie, a także należy zaznaczyć, iż od 1900 r. ponad 65% produktów wykonanych z miedzi znajduje się nadal w użyciu [1], co potwierdza, iż coraz bardziej istotne jest ciągłe zwiększanie ilości tego surowca z odzysku i upowszechnienie produkcji wtórnej. Obecnie co roku tą drogą wytwarzanych jest 9 mln t miedzi [1], która w przeważającej części przetwarzana jest na rury i blachy (wykorzystywane m.in. w budownict[...]

 Strona 1