Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Pasławski"

Problemy w szacowaniu kosztów inwestycji budowlanych


  Planowanie inwestycji budowlanych jest działaniem wieloetapowym. Na każdym z tych etapów istotne jest właściwe planowanie kosztów nie tylko w przypadku ich finansowania ze źródeł zewnętrznych, ale także ze środków własnych. Typowe informacje w tym zakresie, zarówno popularne - dotyczące budowy domów jednorodzinnych (Dom dostępny ’99, 120 projektów domów jednorodzinnych. 40 kroków z MURATOREM do własnego domu,Wyd. Murator,Warszawa, 1998), jak i specjalistyczne - dotyczące inwestycji drogowych (Informacja NIK o wynikach kontroli działalności administracji publicznej w zakresie zapewnienia jakości robót wykonywanych na drogach publicznych. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, 2009) prowadzą do wniosku o konieczności przewidywania pewnych rezerw kosztów. Podkreślić należy także olbrzymie znaczenie poprawnego szacowania kosztów inwestycji na etapie jej przygotowania, kiedy wachlarz dostępnych wariantów (lokalizacja, charakter działalności, zakres inwestycji) z reguły umożliwia duże pole manewru. Celem artykułu jest wykazanie istotnej roli szacowania kosztów inwestycji szczególnie na etapie przygotowania inwestycji oraz problemów z tym związanych. W podsumowaniu starano się wskazać przyczyny omawianych problemów orazmetody pozwalające zapobiegać powstawaniu ty[...]

Wariantowanie technologiczno-materiałowe w zarządzaniu kosztami inwestycyjnymi


  Podczas realizacji inwestycji wielokrotnie okazuje się, że rzeczywiste koszty daleko odbiegają od zakładanych. Przyczyn należy doszukiwać się w rozbieżności między planowanym (z reguły bazującym na założeniach deterministycznych) a rzeczywistym przebiegiem realizacji inwestycji. Te z kolei powstają na skutek ryzyka i niepewności dotyczącej m.in. zmiany cen materiałów, najmu sprzętu itp. Ponadto istotne znaczenie może mieć też: brak dostępu do niezbędnych informacji, zaniechanie dogłębnych analiz na etapie projektowania, słabe przygotowania ze strony wykonawcy lub/i inwestora oraz zła jakość zarządzania projektem. Problemy te zmuszają wykonawcę do poszukiwania nowych rozwiązań, które pozwolą ograniczyć wzrost kosztów inwestycji, także w trakcie realizacji.Wariantowanie na etapie realizacji jest pomocne w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym (wysoki jego poziom jest jednym z elementów specyfiki budownictwa). Strategia ta polega namożliwości zmiany decyzji w wykonaniu danego procesu, służących dopasowaniu się do panującyc[...]

Usprawnianie procesów budowlanych z wykorzystaniem Lean Management DOI:10.15199/33.2016.06.54


  W artykule przedstawiono zasady usprawniania procesów budowlanych z wykorzystaniem metody zarządzania Lean Management i zaprezentowano zastosowanie ich (wraz z analizą procesu przy użyciu Tablicy Doskonalenia Procesu Budowlanego) w przypadku składowania oraz dostaw materiałów budowlanych na budowę biurowca w centrum miasta, na której są ograniczonemożliwościmagazynowania.Autorzy przedstawili także rezultaty dotyczące wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań z wykorzystaniem metod m.in. 5S. Słowa kluczowe: LeanManagement, 5S, zarządzanie placembudowy, magazyn budowy, doskonalenie procesów budowlanych, QFD.Magazynowanie materiałów jest jednym z kluczowych elementów procesu budowlanego, zwłaszcza w przypadku inwestycji realizowanej w centrum miasta przy ograniczonej przestrzeni.Wtakimprzypadku tradycyjnemetody zarządzania związane z tym samym planem realizowanym przez cały okres budowy działają zazwyczaj nieskutecznie [6] imogąwpływać nawydłużenie czasu prac czywzrost całkowitych kosztów projektu [7]. Jednymze sposobów, które pomagająwzarządzaniu tego typu przedsięwzięciami, są zasady i metoda Lean Management, przy użyciu której możliwe jest kompleksowe zarządzanie całymprocesem budowlanym i stopniowe poprawianie sytuacji związanej z zarządzaniem budową w celu eliminacji marnotrawstwa [4]. Lean Management i Tablica Doskonalenia Procesu Budowlanego Metoda LeanManagement jest coraz szerzej używanawbudownictwie [9], zwłaszcza w przypadku optymalizacji procesów, które są w swojej formie podobne do procesów produkcyjnych [8]. Jednocześnieniektóre z jej metod i narzędzi często udaje się zastosować do usprawniania realizacji działań w obszarach np. BHP [3] czy BIM[9], wykorzystując do ocenym.in. elementy logiki rozmytej znanej z produkcji [10]. Początki LeanManagement w Polsce oraz idei Lean Thinking zastosowanych w budownictwie należy datować na 2003 r. [...]

Elastyczność przy doborze źródeł energii na przykładzie ogrzewania domu jednorodzinnego DOI:10.15199/33.2016.06.79


  Trudności prognozowania, zwłaszcza w przypadku relatywnie długiego cyklu życia obiektówbudowlanych, nastręczają wielu problemów. Wzwiązku z tym w projektowaniu należy uwzględniać rozwiązania elastyczne, pozwalające na dostosowanie się do zmieniających się w czasie potrzeb i wymagań w celu redukcji kosztów, zmniejszenia zużycia energii, a także podniesienia komfortu użytkowania. W artykule przedstawiono analizę elastycznego doboru różnych systemów ogrzewania domu jednorodzinnego, działających w układach biwalentnych, wspomaganych odnawialnymi źródłami energii. Za pomocą analizy cyklu życia obiektu (LCC) oraz metody Monte Carlo oceniono różne scenariusze zmian cen energii. We wnioskach wykazano zasadność stosowania elastycznych rozwiązań w budownictwie. Słowa kluczowe: koszty cyklu życia, LCC, elastyczność, Monte Carlo, symulacje.Tendencje w zarządzaniu do jednoczesnego uwzględnienia kryteriów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych stwarzają konieczność głębszej analizy przy podejmowaniu decyzji w budownictwie. Dynamika zmian technologii czy sytuacja polityczna wywierają olbrzymi wpływ na zmianę cen surowców energetycznych. Trudności prognozowania zachowań rynkowych stawiają inżynierów przed niełatwym zadaniem projektowania systemów umożliwiających łatwą i szybką adaptację do zmiennych warunków, w celu uzyskania najbardziej korzystnych efektów ekonomicznych, ekologicznych oraz komfortu użytkowania. Definicja elastyczności Dotychczas powstało wiele prac naukowych dotyczących uwzględniania elastyczności w nowoczesnych systemach zarządzania [2, 15]. E[...]

 Strona 1