Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Sieradzki"

Uregulowania prawne stosowania GMO w Polsce


  Uregulowania prawne związane ze stosowaniem GMO w P olsce wynikają nie tylko z krajowych aktów [11, 12, 13, 14], ale również z ustawodawstwa Unii Europejskiej [1, 2, 3, 8, 9, 10] i umów międzynarodowych [4, 7]. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska zobowiązana jest do przestrzegania prawa Wspólnoty. Zasady stosowania GMO wewnątrz WE regulują dwa dokumenty, a mianowicie Rozporządzenie 1829/2003/WE w sprawie zmodyfikowanej genetycznie żywności i paszy oraz Rozporządzenie 1830/2003/WE dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające Dyrektywę 2001/18/WE. Rozporządzenie 1829/2003/WE [9] obowiązuje od 18 kwietnia 2004 i odnosi się do GMO przeznaczonego do użycia w postaci żywności i pasz zawierających, składających się lub wyprodukowanych z GMO. Zapisy tego rozporządzenia stanowią, że dopuszczenie do obrotu żywności lub pasz genetycznie zmodyfikowanych na rynek Wspólnoty możliwe jest jedynie po przeprowadzeniu oceny ryzyka dla ludzi, zwierząt i środowiska przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Rozporządzenie to stanowi również podstawę prawną do ustanowienia i prowadzenia Wspólnotowego Rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i pasz. Wprowadza ono obowiązek etykietowania żywności i pasz, które zawierają, składają się lub zostały wyprodukowane z GMO w części równej lub większej 0,9% składników żywności rozpatrywanych odrębnie. Produktów zawierających jeden składnik GMO poniżej 0,9% obowiązek etykietowania nie dotyczy, pod warunkiem, że jego występowanie jest przypadkowe lub nieuniknione technicznie. Zaznaczyć należy, że na obszarze Unii Europejskiej dopuszczone są do obrotu tylko takie GMO , które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Europejską, po uwzględnieniu wyników oceny ryzyka dokonanego przez EFSA. Pr[...]

Wyniki urzędowej kontroli pasz zmodyfikowanych genetycznie - wnioski z polskiego rynku pasz


  W dyskusji o organizmach genetycznie zmodyfikowanych następuje zazwyczaj ścieranie się negatywnej opinii o GMO większej części społeczeństwa i części środowisk naukowych ze zwolennikami stosowania metod biologii molekularnej w rolnictwie, natomiast często pomija się interes polskiego sektora rolno-spożywczego, w tym polskich producentów pasz i mięsa. W niniejszej pracy starano się przedstawić najważniejsze aspekty związane ze stosowaniem w produkcji żywności i pasz organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Stosowanym obecnie najczęściej w Polsce GMO jest soja GTS 40-3-2 (Roundup Ready™). Wykorzystywana jest głównie jej śruta jako główne źródło białka paszowego w Polsce, ale i całej Unii Europejskiej, w paszach dla drobiu i trzody chlewnej oraz jako surowiec do produkcji wielu komponentów wykorzystywanych do produkcji żywności. Szacunkowe dane wskazują, że nawet 95% śruty sojowej na rynku UE jest zmodyfikowana genetycznie. Stosowanie pasz zmodyfikowanych genetycznie w Polsce podlega urzędowej kontroli, która wykonywana jest przez Inspekcję Weterynaryjną. Schemat pobierania próbek opisany jest w Planie Urzędowej Kontroli Pasz, który jest opracowywany dla wszystkich badań urzędowych pasz. Biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne i bezpieczeństwo, pasze zawierające komponenty genetycznie zmodyfikowane są obecnie najbardziej optymalnym i uzasadnionym wyborem.Organizmy zmodyfikowane genetycznie są obecnie jednym z częściej poruszanych zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności, pasz i stanem środowiska naturalnego w P olsce. Zainteresowania tym tematem w naszym kraju wynika z trwających cały czas prac nad ustawą regulującą aspekty stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w zgodzie z wymaganiami UE oraz nad ustawą o nasiennictwie, która ma za zadanie wprowadzić zgodny z prawem UE zakaz upraw GMO na terenie Polski. Ponadto do niedawna trwały również prace o przedłużenie okresu zawieszenia wykonywania jednego z artykuł[...]

 Strona 1