Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Michał Krzęcio"

Kompleksowy zespół zabezpieczeń pola silnika WN - CZAZ-UM

Czytaj za darmo! »

Złoty medal na Międzynarodowych Targach Elektrotechniki ELTARG 1996 w Katowicach dla zespołu CZAZ-M - w ten sposób rozpoczęła się historia cyfrowych zespołów automatyki zabezpieczeniowej produkcji firmy ZEG-ENERGETYKA, przeznaczonych dla silników asynchronicznych i synchronicznych wysokich napięć. Wieloletnie doświadczenia konstrukcyjne i eksploatacyjne zaowocowały w opracowaniu cyfrowego z[...]

Zastosowania zespołów zabezpieczeń rodziny iZAZ DOI:10.15199/74.2015.9.8


  W artykule przedstawiono możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny iZAZ, produkcji ZAZ-En na przykładach różnorodnych aplikacji w energetyce zawodowej, przemysłowej oraz instalacjach odnawialnych źródeł energii. Zwrócono uwagę na możliwości funkcjonalne prostszych przekaźników iZAZ, w odniesieniu do bieżących potrzeb rynku elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. ZAZ -En jest jedną z wielu firm, działających na polskim rynku produkcji i usług w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Istnieje pięć lat i w tym czasie została opracowana rodzina urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, o wspólnej nazwie iZAZ , w nawiązaniu do "Zespołów Automatyki Zabezpieczeniowej", a równocześnie nie bez sentymentu do lat pracy w ZE G-ENER GETYKA i urządzeń, w których konstruowanie i produkcję włożono wiele zaangażowania i pasji. Pierwsze lata istnienia firmy były poświęcone przede wszystkim opracowaniu podstawowej grupy urządzeń będących obecnie w ofercie. W ostatnich 2-3 latach rozpoczęła się sprzedaż urządzeń dla różnych aplikacji, począwszy od prostych przekaźników iZAZ 100, a kończąc na szafach zabezpieczeń bloków generator-transformator z zabezpieczeniami iZAZ600. Podstawowym celem produkcyjnym firmy ZAZ -En są zabezpieczenia przeznaczone dla rozdzielnic średnich napięć oraz generatorów i bloków generator-transformator różnych mocy. W ofercie ZAZ -En znajdują się również zespoły zabezpieczeń dla pól wysokiego napięcia z zabezpieczeniem odległościowym, różnicowym linii i transformatora. Wpływ na kształt i możliwości funkcjonalne urządzeń rodziny iZAZ miały wieloletnie doświadczenia, zdobyte w trakcie konstruowania oraz wdrażania do produkcji apara[...]

Wykorzystanie możliwości funkcjonalnych urządzeń rodziny iZAZ w układach automatyki zabezpieczeniowej DOI:10.15199/74.2016.9.16


  The use of functional possibilities of iZAZ family devices in automatic safety systems Słowa kluczowe: elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, urządzenia iZAZ, sieci rozdzielcze Przedstawiono możliwości urządzeń iZAZ przeznaczonych do realizacji układów automatyki zabezpieczeniowej różnych obiektów, w tym sieci rozdzielczej. Keywords: electroenergetic automatic protection, iZAZ devices, distributing grids Possibilities of iZAZ family devices designed for automatic safety systems including distribution grid are presented in the paper Rodzina urządzeń iZAZ, opracowana i wdrożona w ZAZ-En jest efektem wieloletnich doświadczeń zdobytych w trakcie konstruowania oraz wdrażania do produkcji aparatury elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Wpływ na kształt i możliwości funkcjonalne tych urządzeń miały, i wciąż mają wszelkie uwagi zgłaszane przez personel obsługujący aparaturę, a także przez projektantów. Możliwość dostosowania sposobu działania do zmiennych wymagań zabezpieczanego obiektu oraz zdobywanych doświadczeń eksploatacyjnych jest jedną z podstawowych cech oferowanych przez nas urządzeń. Rodzina powstała na podstawie wspólnych założeń funkcjonalnych, a istotnym tego efektem i równocześnie zaletą jest spójność sposobu konfigurowania urządzeń iZAZ, co oznacza w praktyce ten sam sposób tworzenia logiki we wszystkich programowalnych rozwiązaniach, począwszy od iZAZ200, a także możliwość wymienności fragmentów konfiguracji pomiędzy nimi. Rozwiązanie modułowe pozwala na konfigurację sprzętową urządzeń, co umożliwia dostosowanie liczby wejść dwustanowych oraz wyjść przekaźnikowych do określonego układu, a co za tym idzie, daje możliwość optymalizacji kosztów. Otwarta biblioteka funkcji zabezpieczeniowych wraz z prostym i w pełni kontrolowanym sposobem aktualizacji wewnętrznego oprogramowania, stanowią dodatkowy atut - pozwalają na unowocześnianie urządzeń, a właściwie ich algorytmów działania, również w okresie[...]

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny iZAZ - rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora


  W artykule przedstawiono możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny iZAZ produkcji firmy ZAZ-En oraz propozycję rozwiązania zabezpieczeń ziemnozwarciowych stojana generatora średniej i dużej mocy. Firma ZAZ-En w ścisłej współpracy z dr. inż. Zygmuntem Kuranem z Instytutu Energetyki w Warszawie rozpoczęła prace nad własnym rozwiązaniem zabezpieczenia stuprocentowego stojana, bazującego na iniekcji sygnału pomiarowego w punkcie zerowym generatora. Przedstawiono koncepcję działania zabezpieczenia oraz sposób realizacji układu pomiarowego. ZAZ-En jest jedną z wielu firm, działających na polskim rynku produkcji i usług w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Została stworzona zaledwie kilka lat temu i początkowo mogła oferować wyłącznie usługi - przede wszystkim badania okresowe i obsługę serwisową urządzeń rodziny ZAZ i CZAZ, wyprodukowanych przez ZEG oraz ZEG-Energetyka, a więc firmy w których przez wiele lat pracowali konstruktorzy, tworzący obecnie zespół firmy ZAZ-En. Równocześnie z działalnością usługową prowadziliśmy intensywne prace, mające na celu opracowanie nowej rodziny urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, nazwanej iZAZ - krótko, w nawiązaniu do zespołów automatyki zabezpieczeniowej, a równocześnie nie bez sentymentu do lat pracy w ZEG-Energetyka i urządzeń, w których konstruowanie i produkcję włożyliśmy wiele zaangażowania i pasji. Oprócz wieloletnich doświadczeń, zdobytych w trakcie konstruowania oraz wdrażania do produkcji aparatury elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, wpływ na kształt i możliwości funkcjonalne urządzeń rodziny iZAZ miały, i wciąż mają, wszelkie uwagi zgłaszane przez personel obsługujący aparaturę, a także przez projektantów. Możliwość dostosowania sposobu działania do zmiennych wymagań zabezpieczanego obiektu oraz zdobywanych doświadczeń eksploatacyjnych jest jedną z podstawowych cech oferowanych przez nas urządzeń. Rodzina urządzeń iZAZ powstała na podstawie[...]

Nowe rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego w sieciach SN z izolowanym punktem neutralnym i jego implementacja w zespole zabezpieczeń iZAZ400 DOI:10.15199/74.2017.9.20


  Jednofazowe zwarcia z ziemią są najczęstszym rodzajem zakłóceń w sieciach SN z izolowanym punktem neutralnym, dlatego ich niezawodna i selektywna eliminacja należy do najważniejszych zadań EAZ. W krajowych sieciach SN z izolowanym punktem neutralnym powszechnie stosuje się dwa rodzaje selektywnych kierunkowych zabezpieczeń ziemnozwarciowych zerowo-prądowe i admitancyjne (susceptancyjne). Dla zapewnienia niezawodnego wykrywania zwarć z ziemią w chronionym odpływie, konieczny jest dobór prawidłowej nastawy, tj. prądu 3I0 czy admitancji rozruchowej Y0 = 3I0/U0. Niestety, bywa to trudne lub niemożliwe w nietypowych, choć dość częstych stanach pracy rozdzielni, przy zasilaniu kabli o stosunkowo niewielkiej długości [3, 4]. W takim przypadku, przy doziemieniu w jednym z kabli sieci (pole nr 2 na rys. 1) wartość prądu 3IO2, mierzonego przez zabezpieczenie zerowo-prądowe kierunkowe tego pola, może okazać się - jako proporcjonalna do susceptancji pojemnościowej doziemnej pozostałej części sieci 3B1 - niewystarczająca do pobudzenia zabezpieczenia, mimo że spełnione są pozostałe warunki, czyli przekroczony jest próg 3U0 i jest właściwy kąt między 3U0 i 3I0. Dla zapewnienia niezawodnego wykrywania zwarć z ziemią przez to zabezpieczenie konieczna jest więc odpowiednio duża sumaryczna susceptancja izolacji pozostałej części sieci, zapewniająca przepływ prądu 3I0 większego od dolnej granicy zakresu nastaw danego zabezpieczenia. Granica ta, w typowych zabezpieczeniach krajowych i zagranicznych, wynosi 5 mA po stronie wtórnej przekładnika Ferrantiego. Taki prąd doziemny w sieci kablowej 6 kV jest wymuszany przez zwarcie metaliczne przy łącznej długości kabli ok. 500 m. W zabezpieczeniach zerowo-prądowych należy nastawiać próg prądu z odpowiednim współczynnikiem czułości (np. 1,5) dla osiągnięcia skutecznej detekcji zwarć oporowych. Zatem żądaną wartość prądu 3I0 uzyska się przy zwarciach oporowych dopiero w sieci o łącznej długości ok. 1,5×5[...]

Nowe rozwiązania zabezpieczenia ziemnozwarciowego obejmującego 100% uzwojeń stojana generatora iZAZ-INJ produkcji ZAZ-En Sp. z o.o. DOI:10.15199/74.2019.9.16


  Jednym z najczęściej występujących zakłóceń w obwodach stojana generatora są zwarcia doziemne [3]. Większość jednostek wytwórczych w polskim systemie elektroenergetycznym jest wykonana z izolowanym punktem neutralnym, ze względu na dążenie do zminimalizowania prądów ziemnozwarciowych. Takie rozwiązania są wrażliwe na występowanie przepięć ferrorezonansowych. Zakłócenia te negatywnie wpływają na pracę układu generatora i selektywność działania układu zabezpieczeń. Stąd coraz częściej stosuje się uziemienie punktu neutralnego generatora przez rezystancję ograniczającą wartość prądu ziemnozwarciowego (np. R = 1000 Ω). Prąd zwarcia doziemnego w uzwojeniach stojana generatora zależy wtedy od pojemności doziemnej obwodów bloku, tzn. pojemności uzwojeń stojana generatora, uzwojenia dolnego napięcia transformatora blokowego, dodatkowych pojemności zainstalowanych na biegunach wyłącznika generatorowego i od zainstalowanego rezystora R. Podstawowym zabezpieczeniem ziemnozwarciowym stojana generatora jest zabezpieczenie zerowonapięciowe (symbol ANSI: 59N lub 59GN). Jego kryterium bazuje na pomiarze składowej zerowej napięcia z przekładnika napięciowego w punkcie neutralnym generatora lub na jego zaciskach [3]. Jest to jedno z podstawowych zabezpieczeń zaimplementowanych w zespołach rodziny iZAZ [4]. W przypadku wystąpienia zwarcia doziemnego w uzwojeniach stojana generatora, składowa zerowa napięcia będzie tym większa, im dalej od punktu neutralnego wystąpi zwarcie. W przypadku zwarcia występującego na zaciskach generatora, zmierzone w punkcie neutralnym lub na zaciskach maszyny napięcie zerowe (3U0) będzie największe i równe w przybliżeniu napięciu fazowemu stojana. Natomiast, jeśli zwarcie doziemne wystąpi w pobliżu punktu neutralnego, zmierzona składowa zerowa będzie niewielka, a w przypadku zwarcia w punkcie neutralnym równa zero. W związku z tym napięcie rozruchowe zabezpieczenia 59N powinno być jak najniższe, ponieważ pozwo[...]

 Strona 1