Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aneta Kończak"

Analiza zależności czasowych w technologii produkcji sprężonych płyt prefabrykowanych DOI:10.15199/33.2016.06.33


  Przedmiotem artykułu jest analiza zależności wybranych parametrów sprężonych płyt prefabrykowanych na czas ich realizacji oraz budowamodelu pozwalającego szacować czas produkcji. Stwierdzono zależnośćm.in. stopnia złożoności kształtu elementu, jego objętości, ilości zbrojenia, liczby akcesoriów, cykliczności wykonania elementu jednego rodzaju na czas wykonania płyty. Zaprezentowano próbę wykorzystaniamożliwości modelu neuronowego, który pozwala na modelowanie zjawisk o różnymstopniu złożoności.Wykorzystano symulator SNN Statistica Statsoft, w ramach którego zastosowano sieci perceptronowe. Sformułowanownioski dotyczącemożliwościwykorzystania sieci neuronowych w budowie systemu wspomagającego planowanie produkcji sprężonych elementów prefabrykowanych. Słowa kluczowe: prefabrykacja betonowa, wspomaganie decyzji, symulacja, zależności czasowe, model neuronowy.Produkcja budowlana, a w tymprodukcja elementów prefabrykowanych, wymaga działań polegających na planowaniu, koordynacji, monitorowaniu i korygowaniu procesów. Działania te są związane z podejmowaniem wielu istotnych decyzji na różnych szczeblach zarządzania.Wanalizowanym przypadku decyzje odpowiadają operacyjnemu poziomowi zarządzania, co powoduje skupienie uwagi na procesach wykonawczych, na które wpływają zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Podejmowanie decyzji wspomagają systemy doradcze oraz narzędzia symulacyjne [1, 5, 6, 9]. Na kanwie działań zmierzających do budowy systemu doradczego wspomagającego zarządzanie procesami betonowania [3, 4] analizie poddano zjawisko zależności czasowych w procesie produkcji żelbetowych płyt sprężonych. Znajomość tych zależności pozwoli na stworzenie modelu i budowę narzędzia pozwalającego na zarządzanie produkcją w celu osiągnięcia zrównoważonego i optymalnego poziomu jej wydajności. Jako sposób[...]

Wariantowanie technologiczno-materiałowe w zarządzaniu kosztami inwestycyjnymi


  Podczas realizacji inwestycji wielokrotnie okazuje się, że rzeczywiste koszty daleko odbiegają od zakładanych. Przyczyn należy doszukiwać się w rozbieżności między planowanym (z reguły bazującym na założeniach deterministycznych) a rzeczywistym przebiegiem realizacji inwestycji. Te z kolei powstają na skutek ryzyka i niepewności dotyczącej m.in. zmiany cen materiałów, najmu sprzętu itp. Ponadto istotne znaczenie może mieć też: brak dostępu do niezbędnych informacji, zaniechanie dogłębnych analiz na etapie projektowania, słabe przygotowania ze strony wykonawcy lub/i inwestora oraz zła jakość zarządzania projektem. Problemy te zmuszają wykonawcę do poszukiwania nowych rozwiązań, które pozwolą ograniczyć wzrost kosztów inwestycji, także w trakcie realizacji.Wariantowanie na etapie realizacji jest pomocne w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym (wysoki jego poziom jest jednym z elementów specyfiki budownictwa). Strategia ta polega namożliwości zmiany decyzji w wykonaniu danego procesu, służących dopasowaniu się do panującyc[...]

 Strona 1