Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Teresa Skiba"

Chemiczno-termiczna metoda wstępnej izolacji bioaktywnych protein białka jaja


  Opracowano podstawy technologii wzbogacenia roztworów białka jaja w substancje bioaktywne, takie jak enzymy (lizozym), inhibitory proteinaz cysteinowych (cystatyna) i serynowych (owomukoid i owoinhibitor). Zwiększenie aktywności substancji biologicznie czynnych uzyskano w wyniku wykorzystania zróżnicowanej chemo- i termooporności białek jaja po obróbce w roztworach o pH 2-4, kształtowanej w wyniku dodania HCl lub kwasu cytrynowego oraz ogrzewania w temp. 50-70°C. Optymalne warunki procesu (pH 3,0, temp. 60°C) pozwalają na uzyskanie 4-krotnego wzrostu aktywności cystatyny i 2-3 krotnego wzrostu aktywności lizozymu i inhibitorów trypsyny. Egg white was dild. with NaCl soln., acidified by addn. of HCl or citric acid solns. and heat treated at 45.9-74.1°C for 30 min to sep. colloidal proteins by centrifugation. The optimum conditions for cystatin, trypsin and lysozyme sepn. were pH 3 and temp. 60°C. Proteiny białka jaja tworzą główny system ochrony żółtka będącego rezerwuarem substancji odżywczych oraz rozwijającego się zarodka przed inwazją mikroorganizmów1). W systemie tym można wyróżnić bakteriolityczny lizozym, owotransferynę chelatującą jony metali, awidynę i owoflawoproteid wiążące biotynę i ryboflawinę, a także inhibitory proteinaz (owoinhibitor, owomukoid, owostatyna, cystatyna). Niektóre z tych białek są pozyskiwane i izolowane na skalę przemysłową (lizozym, awidyna), znajdując zastosowanie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Teresa Skiba*, Wiesław Kopeć, Łukasz Bobak Chemiczno-termiczna metoda wstępnej izolacji bioaktywnych protein białka jaja Chemo-thermal method of initial isolation of bioactive proteins from egg white Prof. dr hab. Wiesław KOPEĆ w roku 1980 ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jest profesorem Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalność - technologia przetwórstwa surowców z[...]

Utlenianie liposomów w układzie askorbinian-żelazo(III) w obecności dipeptydów histydynowych


  W układzie modelowym liposomów określono aktywność antyoksydacyjną preparatów dipeptydów histydynowych. Proces utleniania był indukowany jonami żelaza(III) w obecności kwasu askorbinowego. Jako czynnik antyoksydacyjny zastosowano preparat karnozyny oraz preparat dipeptydów histydynowych o stężeniach dipeptydów w zawiesinie 0,25-2,5 mM. Przy stężeniu 0,25 mM dipeptydów zaobserwowano 50-proc. inhibicję tworzenia końcowych produktów utleniania wyrażonych jako poziom substancji TBARS. Całkowitą inhibicję tworzenia produktów utleniania zaobserwowano przy stężeniu 2,5 mM. Wysoka aktywność inhibująca procesy peroksydacji lipidów przy stosowanych niskich stężeniach dipeptydów histydynowych stwarza możliwość wykorzystania preparatów na skalę przemysłową. Phosphatydylcholine was oxidized at 37°C in an aq. suspension with FeCl3 and ascorbic acid in presence of carnosine and anserine to study the oxidn.-limiting effect of the histidine dipeptides by detn. of lipid hydroperoxide and malonoaldehyde contents in the reaction mixt. The addn. of 0.25 mM of carnosine effectively inhibited the oxidn. of liposomes under the expt. conditions. Właściwości antyoksydacyjne histydyny i jej pochodnych, w tym dipeptydów (m.in. karnozyny), wynikają z obecności pierścienia imi- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Ewa Biazik*, Anna Pudło, Remigiusz Zapolski, Wiesław Kopeć, Teresa Skiba Utlenianie liposomów w układzie askorbinian-żelazo(III) w obecności dipeptydów histydynowych Oxidation of liposomes in the ascorbate-iron(III) model system in the presence of histidine dipeptides Mgr inż. Anna PUDŁO w roku 2010 ukończyła studia na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest doktorantką Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalność - biotechnologia. Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławi[...]

Zdolność preparatów dipeptydów histydynowych do wiązania żelaza w układach modelowych


  Przedstawiono alternatywną metodę oceny właściwości antyoksydacyjnych dipeptydów histydynowych, polegającą na ciągłym pomiarze potencjału badanego roztworu względem zespolonej elektrody platynowej. Wykazano dobrą powtarzalność metody oraz jej przydatność do opisu właściwości dipeptydów wyrażonych poprzez kompleksowanie metali przejściowych, inhibicję oksydacji oraz zdolność redukcji żelaza. Fe(III) ions were reduced and H2O2 odxidn. of Fe(II) ions was inhibited by addn. of L-(+)-ascorbic acid, Na2 versenate, ferrozine, carnozine or anserine to predict their antioxidant activity. Linear relationship between changes in potential of a Pt electrode and concn. of antioxidants was obsd. The pract. applicability of the expt. method was confirmed. Karnozyna (β-analyno-kap.-histydyna) i jej pochodne, głównie anseryna (β-alanylo-N-metylo-kap.-histydyna) i homokarnozyna (N-α-(4-aminobutyrylo)histydyna), są dipeptydami występującymi w relatywnie wysokim stężeniu w mięśniach szkieletowych (karnozyna) oraz w mózgu kręgowców. Obecność karnozyny decyduje o pH macierzy międzykomórkowej, transporcie jonów wapnia pomiędzy macierzą międzykomórkową a komórką oraz potencjale antyoksydacyjnym przestrzeni międzykomórkowej. Właściwości antyoksydacyjne karnozyny i jej pochodnych wyrażają się przez mechanizmy eliminacji tlenu singletowego1) i rodników hydroksylowych2) oraz przez właściwości chelatujące metali przejściowych, takich jak żelazo, miedź, nikiel i cynk. Udowodniono, że w warunkach in vitro karnozyna wykazuje funkcję ochronną względem lipidów, białek, DNA oraz względem Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Remigiusz Zapolski, Ewa Biazik*, Anna Pudło, Teresa Skiba, Wiesław Kopeć Zdolność preparatów dipeptydów histydynowych do wiązania żelaza w układach modelowych Ability of histidine dipeptide preparations to bind iron ions in model system Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrod[...]

Purification of egg yolk plasma from lipoproteins with hydrocolloids. Oczyszczanie plazmy żółtka jaja kurzego z lipoprotein przy zastosowaniu hydrokoloidów


  Egg yolk plasma was dild. with H2O (1:3) at 2°C, acidified with citric acid to pH 5.0 and centrifuged (8600 g, 30 min) to sep. aq. soln. of livetins. The soln. was treated with hydrocolloids (xanthan, dextran and kappa carrageenan) and NaCl to salt out immunoglobulin Y recovered then by dialysis (cellulose bag, permeability 2 kDa). The use of kappa carrageenan was most efficient in removal lipoproteins. Celem badań był dobór hydrokoloidów do oczyszczania plazmy żółtka jaja kurzego z lipoprotein w procesie wydzielania immunoglobuliny Y (IgY) przeznaczonej do zwiększenia odporności biernej cieląt. IgY uzyskana z jaj kurzych jest alternatywą dla immunoglobuliny G ssaków w zastosowaniach medycznych, paszowych i spożywczych. Do izolacji lipoprotein z plazmy jaja kurzego zawierającej IgY oraz z plazmy po wysoleniu IgY użyto ksantanu, karagenu i dekstranu. Najbardziej efektywne wydzielenie lipoprotein (70%) uzyskano po zastosowaniu karagenu kappa w stężeniu 0,25-1,00%. Zastosowanie ksantanu (0,05%) również doprowadziło do zmniejszenia ilości lipoprotein (ok. 30%), ale roztwór plazmy częściowo ulegał żelowaniu, co utrudniało oddzielenie osadu zawierającego lipoproteiny. Żółtko jaja kurzego jest bogatym źródłem składników biologicznie czynnych. Wśród nich zasadniczą rolę odgrywa immunoglobulina Y (IgY), która odpowiada za wywołanie odporności biernej do momentu aż zarodek samodzielnie będzie w stanie wytworzyć przeciwciała1). IgY występuje w plazmie, która jest jednym z dwóch podstawowych morfologicznych składników żółtka, drugi stanowią formy upostaciowane (granule). IgY stanowi istotną część liwetyn - frakcji białek rozpuszczalnych w wodzie występujących w plazmie obok dominujących w niej lipoprotein2). Ze względu na dużą zawartość IgY w żółtku jest ona alternatywą dla pozyskiwania immunoglobuliny G z krwi zwierząt doświadczalnych. Umożliwia to przeznaczenie IgY nie [...]

 Strona 1