Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marian Duży"

Ocena działania zabezpieczenia linii 110 kV typu CZAZ-RL

Czytaj za darmo! »

Cyfrowy zespół automatyki zabezpieczeniowej dla linii 110 kV typu CZAZ-RL jest w ofercie sprzedaży ZEG SA w Tychach od 1998 roku. Konstrukcja zespołu została opracowana przy współudziale Politechniki Śląskiej w Gliwicach [1]. Zespół CZAZ-RL jest przeznaczony do zabezpieczania linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia pracujących w sieci z bezpośrednio uziemionym punktem zerowym. Zespół współpracuje z układem trójfazowej automatyki SPZ-tu jednokrotnego, reaguje na wszelkiego rodzaju zwarcia w sieci [2].W skład zespołu wchodzą następujące zabezpieczenia: 21/21N - odległościowe: - pełnoschematowe, pięciostrefowe o charakterystyce poligonalnej, - niezależny człon kierunkowy z pamięcią napięciową, - przekaźnik identyfikacji zwarć z udziałem ziemi (nadprądowy składowej zerowej,[...]

Nowe rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego w sieciach SN z izolowanym punktem neutralnym i jego implementacja w zespole zabezpieczeń iZAZ400 DOI:10.15199/74.2017.9.20


  Jednofazowe zwarcia z ziemią są najczęstszym rodzajem zakłóceń w sieciach SN z izolowanym punktem neutralnym, dlatego ich niezawodna i selektywna eliminacja należy do najważniejszych zadań EAZ. W krajowych sieciach SN z izolowanym punktem neutralnym powszechnie stosuje się dwa rodzaje selektywnych kierunkowych zabezpieczeń ziemnozwarciowych zerowo-prądowe i admitancyjne (susceptancyjne). Dla zapewnienia niezawodnego wykrywania zwarć z ziemią w chronionym odpływie, konieczny jest dobór prawidłowej nastawy, tj. prądu 3I0 czy admitancji rozruchowej Y0 = 3I0/U0. Niestety, bywa to trudne lub niemożliwe w nietypowych, choć dość częstych stanach pracy rozdzielni, przy zasilaniu kabli o stosunkowo niewielkiej długości [3, 4]. W takim przypadku, przy doziemieniu w jednym z kabli sieci (pole nr 2 na rys. 1) wartość prądu 3IO2, mierzonego przez zabezpieczenie zerowo-prądowe kierunkowe tego pola, może okazać się - jako proporcjonalna do susceptancji pojemnościowej doziemnej pozostałej części sieci 3B1 - niewystarczająca do pobudzenia zabezpieczenia, mimo że spełnione są pozostałe warunki, czyli przekroczony jest próg 3U0 i jest właściwy kąt między 3U0 i 3I0. Dla zapewnienia niezawodnego wykrywania zwarć z ziemią przez to zabezpieczenie konieczna jest więc odpowiednio duża sumaryczna susceptancja izolacji pozostałej części sieci, zapewniająca przepływ prądu 3I0 większego od dolnej granicy zakresu nastaw danego zabezpieczenia. Granica ta, w typowych zabezpieczeniach krajowych i zagranicznych, wynosi 5 mA po stronie wtórnej przekładnika Ferrantiego. Taki prąd doziemny w sieci kablowej 6 kV jest wymuszany przez zwarcie metaliczne przy łącznej długości kabli ok. 500 m. W zabezpieczeniach zerowo-prądowych należy nastawiać próg prądu z odpowiednim współczynnikiem czułości (np. 1,5) dla osiągnięcia skutecznej detekcji zwarć oporowych. Zatem żądaną wartość prądu 3I0 uzyska się przy zwarciach oporowych dopiero w sieci o łącznej długości ok. 1,5×5[...]

Nowe rozwiązania zabezpieczenia ziemnozwarciowego obejmującego 100% uzwojeń stojana generatora iZAZ-INJ produkcji ZAZ-En Sp. z o.o. DOI:10.15199/74.2019.9.16


  Jednym z najczęściej występujących zakłóceń w obwodach stojana generatora są zwarcia doziemne [3]. Większość jednostek wytwórczych w polskim systemie elektroenergetycznym jest wykonana z izolowanym punktem neutralnym, ze względu na dążenie do zminimalizowania prądów ziemnozwarciowych. Takie rozwiązania są wrażliwe na występowanie przepięć ferrorezonansowych. Zakłócenia te negatywnie wpływają na pracę układu generatora i selektywność działania układu zabezpieczeń. Stąd coraz częściej stosuje się uziemienie punktu neutralnego generatora przez rezystancję ograniczającą wartość prądu ziemnozwarciowego (np. R = 1000 Ω). Prąd zwarcia doziemnego w uzwojeniach stojana generatora zależy wtedy od pojemności doziemnej obwodów bloku, tzn. pojemności uzwojeń stojana generatora, uzwojenia dolnego napięcia transformatora blokowego, dodatkowych pojemności zainstalowanych na biegunach wyłącznika generatorowego i od zainstalowanego rezystora R. Podstawowym zabezpieczeniem ziemnozwarciowym stojana generatora jest zabezpieczenie zerowonapięciowe (symbol ANSI: 59N lub 59GN). Jego kryterium bazuje na pomiarze składowej zerowej napięcia z przekładnika napięciowego w punkcie neutralnym generatora lub na jego zaciskach [3]. Jest to jedno z podstawowych zabezpieczeń zaimplementowanych w zespołach rodziny iZAZ [4]. W przypadku wystąpienia zwarcia doziemnego w uzwojeniach stojana generatora, składowa zerowa napięcia będzie tym większa, im dalej od punktu neutralnego wystąpi zwarcie. W przypadku zwarcia występującego na zaciskach generatora, zmierzone w punkcie neutralnym lub na zaciskach maszyny napięcie zerowe (3U0) będzie największe i równe w przybliżeniu napięciu fazowemu stojana. Natomiast, jeśli zwarcie doziemne wystąpi w pobliżu punktu neutralnego, zmierzona składowa zerowa będzie niewielka, a w przypadku zwarcia w punkcie neutralnym równa zero. W związku z tym napięcie rozruchowe zabezpieczenia 59N powinno być jak najniższe, ponieważ pozwo[...]

 Strona 1