Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marta Bożym"

Możliwości wykorzystania osadów ściekowych w przemyśle ceramicznym

Czytaj za darmo! »

Zastosowanie osadów z oczyszczalni ścieków w ceramice pozwala na ich bezodpadową utylizację oraz zmniejsza koszty produkcji materiałów ceramicznych. Osady ściekowe wykorzystuje się jako dodatek spulchniający do produkcji lekkich kruszyw, z uwagi na możliwość tworzenia porowatej struktury spieków. Poza tym osady posiadają odpowiedni skład mineralny zbliżony do surowca ceramicznego. Zawartość metali ciężkich w osadach nie dyskwalifikuje ich pod względem użycia do produkcji lekkich tworzyw ceramicznych [Endo H., Nagayoshi Y., Suzuki K. Production of Glass ceramics from sewage sludge, Water Science Technology, 36 (11), 1997, 235 - 241]. Favoni i in. [Favoni C., Minichelli D., Tubaro F., Bruckner S., Bachiorrini A., Maschio S. Ceramic processing ofmunicipal sewage sludge (MMS) and steelwork slags (SS), Ceramics International, 31, 2005, 697 - 702] zbadali wpływ osadów ściekowych na jakość materiałów ceramicznych. Osady suszono w temperaturze 170 °C przez 24 h, następnie prażono w 850 °C przez 2 h, mielono i przesiewano przez sita o średnicy oczek 0,2 mm. Jako dodatku użyto dwóch rodzajów żużla z wytopu stali. Składniki zostały zmieszane w różnych proporcjach i zgranulowane. Następnie zbadano właściwości fizyczne granul po obróbce termicznej w temperaturze 1050 - 1150 °C. Autorzy stwierdzili, że materiał ceramiczny złożony z osadów ściekowych oraz żużla z wytopu stali ma dobre właściwości mechaniczne w porównaniu z tradycyjnymi wyrobami ceramicznymi. Dodatkowo nadaje się do immobilizacji metali ciężkich. Produkt może służyć do produkcji monolitycznych mas ceramicznych, jeśli barwa produktu końcowego nie ma znaczenia. Merino i in. [Merino I., Arevalo L. F., Romero F. Characterization and possible uses of ashes from wastewater treatment plants, Waste Management, 25, 2005, 1046 - 1054; Merino I., Arevalo L. F., Romero F. Preparation and characterization of ceramic product[...]

Określanie stopnia stabilizacji odpadów po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu


  Wprowadzenie testów do oceny stopnia stabilności odpadów ma na celu przede wszystkim monitoring efektywności rozkładu frakcji biodegradowalnej odpadów podczas produkcji kompostu oraz ocenę stopnia redukcji aktywności biologicznej odpadów stałych przed ich składowaniem. Dodatkowo testy pozwalają na kontrolę procesów zachodzących na składowiskach starszego typu. Ocena mechaniczno- -biologicznego przetworzenia odpadów może być przeprowadzona w trakcie trwania procesu, przez badanie wielkości respiracji. Do jednej z metod badania respiracji należy testAT-4, zaproponowany iwprowadzonywNiemczech. WUnii Europejskiej wciąż trwają prace nad ujednoliceniemmetod związanych z oceną stopnia przetworzenia odpadów. Zgodnie z polityką UE od 1 stycznia 2013 r. odpady przed zdeponowaniem na składowiskach będą musiały zostać przetworzone i spełniać odpowiednie normy (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, Dz.Urz. WE, L 312/3 z 22.11.2008 r.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania o[...]

 Strona 1