Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Konrad Godziszewski"

Rozwój metod charakteryzacji materiałów w zakresie subterahercowym DOI:10.15199/13.2015.7.9


  Rosnące zainteresowanie zakresem częstotliwości subterahercowych (50-500 GHz) ze strony świata nauki i przemysłu stwarza potrzebę precyzyjnego wyznaczania elektromagnetycznych właściwości materiałów. Jest to związane z jednej strony z koniecznością znajomości parametrów materiałów wykorzystywanych do konstrukcji układów elektronicznych, z drugiej zaś - z możliwościami badań biochemicznych różnych substancji w tym paśmie częstotliwości. Z tego powodu opracowuje się w ostatnim czasie nowe metody pomiarowe mające na celu dokładną, szerokopasmową charakteryzację materiałów. Spośród technik wyznaczania parametrów elektromagnetycznych materiałów w zakresie mikrofalowym znaczącą pozycję zajmują techniki rezonansowe oraz techniki bazujące na wykorzystaniu linii transmisyjnych (falowodowych, mikropaskowych itd.). Rozwiązania te są jednak trudne w realizacji w zakresie milimetrowym i submilimetrowym oraz często wymagają odpowiedniego przygotowania próbek, co nie zawsze jest możliwe. Główny problem stanowią małe rozmiary linii czy wnęk rezonansowych, przez co wymagana jest ogromna precyzja wykonania elementów systemu pomiarowego. Uzyskanie układu o wystarczającej dobroci staje się wówczas niemożliwe. Do niedawna istotne ograniczenie stanowił także brak odpowiedniej aparatury pomiarowej pracującej w zakresie bardzo wysokich częstotliwości, dzięki której możliwe byłoby wykorzystanie technik pomiarowych z powodzeniem stosowanych na częstotliwościach mikrofalowych. Z tych względów od wielu lat rozwijane są quasi-optyczne metody charakteryzacji łączące koncepcje znane z badań w paśmie optycznym z możliwościami dostępnej aparatury pomiarowej. Kolejnym wyzwaniem jest charakteryzacja materiałów o bardzo dużej przenikalności elektrycznej i dużej stratności. Wymaga to zastosowania odpowiedniego sposobu pomiaru oraz przetwarzania danych pomiarowych dla uzyskania wiarygodnych wyników. Tak jest w przypadku badań ferroelektrycznych kompozytów cer[...]

NOWA METODA CHARAKTERYZACJI DIELEKTRYKÓW W PAŚMIE CZĘSTOTLIWOŚCI SUBTERAHERCOWYCH DOI:10.15199/59.2018.6.81


  Dynamiczny rozwój badań w zakresie subterahercowym (30 GHz - 1 THz) spowodowany jest ogromnym zainteresowaniem tym pasmem ze strony świata nauki oraz przemysłu. Owo zainteresowanie wynika z unikatowych właściwości fal z tego zakresu, które mogą być wykorzystane do badań kosmosu, w medycynie, obrazowaniu, spektroskopii, do identyfikacji materiałów niebezpiecznych itd. [5]. Kolejnymi obszarami zastosowań są np. radiolokacja oraz radiokomunikacja. Aby możliwe było zaprojektowanie elementów składowych urządzeń radiowych (anteny, filtry, dipleksery, wzmacniacze itd.), niezbędna jest znajomość parametrów elektrycznych i magnetycznych materiału, na bazie którego są one wykonane. Co więcej, precyzyjna znajomość właściwości materiału przyczynia się do skrócenia czasu projektowania i zmniejszenia kosztów prototypowania. Brak dokładnej wiedzy na temat właściwości materiału może skutkować koniecznością wielokrotnych prób wykonywania danego podzespołu, zmieniając i weryfikując opracowany model symulacyjny. Z tych powodów dokładna charakteryzacja jest bardzo ważnym aspektem w obecnych czasach, kiedy dąży się do ciągłej minimalizacji czasu i kosztów projektowania, aby wyprodukować nowe urządzenie i nadążyć za szybko zmieniającymi się potrzebami współczesnych użytkowników. W literaturze opisano ogromną liczbę różnorodnych metod charakteryzacji - rezonansowych i nierezonansowych. Metody te wykorzystują otwarte i zamknięte wnęki pomiarowe, wnęki rezonansowe i rezonatory dielektryczne, linie transmisyjne, sondy pola bliskiego oraz techniki pomiaru w otwartej przestrzeni [1]. Niestety, zastosowanie większości z tych metod w zakresie częstotliwości sub-THz jest utrudnione lub niemożliwe. Z tego powodu najczęściej pomiary parametrów elektrycznych materiałów realizowane są za pomocą ostatniej z wymienionych grup technik [4]. W zakresie terahercowym powszechnie stosowana jest spektroskopia w dziedzinie czasu THz-TDS (ang. terahertz time-domain[...]

SZYK ANTENOWY DLA STANDARDU IEEE 802.11 a\h\n\ac DOI:10.15199/59.2015.4.52


  W artykule przedstawiono projekt i wyniki badań szyku antenowego pracującego w paśmie od 5.150 GHz do 5.875 GHz. Projekt anteny, symulacje parametrów i optymalizacje konstrukcji przeprowadzano z użyciem symulatora elektromagnetycznego FEKO. Do obliczeń wykorzystano metodę momentów MoM. Szyk składa się z sześciu promienników. Antena zasilana jest centralnie od spodu struktury przez doprowadzony kabel koncentryczny. Charakteryzuje się dużym zyskiem energetycznym około 15 dBi i wąską wiązką promieniowania w przekroju pola H. Zaprojektowany szyk antenowy może być używany do połączeń typu Punkt - Punkt dla standardu 802.11a\h\n\ac. 1. WSTĘP Standard IEEE 802.11 jest prężnie rozwijany, a z biegiem lat powstają kolejne, udoskonalone wersje umożliwiające transmisję z coraz większą szybkością. Część z nich oznaczonych literami a\h\n\ac obejmuje omawiane w artykule pasmo częstotliwości pracy zaprojektowanego szyku antenowego, w okolicy 5 GHz. Pasmo to jest udostępnione dla nielicencjonowanego użytkowania. Jednak jego wykorzystanie ograniczone jest przez bardzo restrykcyjne warunki. Jednym z nich jest ograniczenie mocy EIRP. Oznacza to konieczność używania anten z dużym zyskiem energetycznym w celu tworzenia połączeń typu Punkt - Punkt na zwiększone odległości. Anteny drukowane, czyli wykonane w technice płytek drukowanych mają szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Między innymi w lotnictwie, statkach kosmicznych, systemach satelitarnych, systemach związanych z pociskami, a także w bardziej przyziemnej, mobilnej i stacjonarnej komunikacji radiowej. Znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie liczą się małe wymiary i waga, niskie koszty wytworzenia, łatwość w instalacj[...]

SZYK ANTENOWY ZE SKANOWANIEM SEKTOROWYM NA PASMO X DOI:10.15199/59.2016.6.114


  ANTENNA ARRAY WITH SECTOR SCANNING FOR X-BAND APPLICATIONS Streszczenie: W niniejszym artykule opisano konstrukcję anteny mikropaskowej pracującej w paśmie 10,4-10,6 GHz. Struktura składa się z 4 liniowych podszyków po 28 elementów promieniujących, które zasilane są poprzez sprzężenie. Antena została zaprojektowana dla skanowania sektorowego z zawężeniem wiązki w płaszczyźnie elewacji. Zysk energetyczny w paśmie pracy anteny jest powyżej 26 dBi. Sprawność anteny jest większa od 80%, przy dopasowaniu lepszym niż -10 dB. Abstract: In this paper the design of microstrip antenna operating in 10,4-10,6 GHz frequency band was described. The structure consists of 4 linear 28-element sub-arrays. Particular radiating elements are supplied by a coupling gap. The antenna was designed to achieve sector scanning with narrow beam in azimuth plane. Gain in the operating band is greater than 26 dBi with efficiency above 80% and matching better than -10 dB. Słowa kluczowe: antena mikropaskowa, pasmo X, skanowanie sektorowe Keywords: microstrip patch antenna, X-band, sector scanning 1. WSTĘP W ostatnich latach obserwujemy nieustanny rozwój systemów radioelektronicznych, które wymagają zastosowania coraz to bardziej zaawansowanych rozwiązań antenowych. Szczególny wzrost zainteresowania nowymi typami konstrukcyjnymi widoczny jest dla anten mikropaskowych. Znajdują one szerokie zastosowanie m. in. w systemach komórkowych, mobilnych systemach radiowych, systemach satelitarnych, czy technice radarowej. Wykorzystanie anten mikropaskowych w tak wielu dziedzinach podyktowane jest ich wieloma zaletami konstrukcyjnymi, przede wszystkim płaską powierzchnią struktury, niewielką wagą, możliwością dobrania odpowiedniego kształtu anteny dla danego zastosowania, niskimi kosztami wykonania oraz łatwością integracji z układami mikrofalowymi. Anteny mikropasmowe, w szczególności szyki antenowe [...]

STANOWISKO DO BADAŃ SYSTEMÓWMIMO WIELKIEJ SKALI W PAŚMIE MIKROFALOWYM I SUBTERAHERCOWYM DOI:10.15199/59.2017.6.28


  Technika MIMO (ang. multiple input multiple ou put) pozwala na znaczące zwiększenie pojemno łu radiowego w warunkach propagacji wielodrogowej dzięki czemu upowszechniła się w ostatnich latach i jest stosowana w wielu systemach radiokomunikacyjnych, np. IEEE 802.11, WiMAX, LTE. Możliwo nia techniki MIMO zależy w znacznym ściwości kanału radiowego. Do jego można wykorzystać macierz H, która zawiera informacje o amplitudzie i fazie składowych wielodrogowych między antenami nadajnika i odbiornika wynikające z zastosowania techniki MIMO sze, im mniejsza jest korelacja wzajemna elementów , jaszczyszyn}@ire.pw.edu.pl Poznań SYSTEMÓW MIMO W PAŚMIE MIKROFALOWYM I SUBTERAHERCOWYM IN MICROWAVE AND RANGE posystemów w zakre- . dzięki czemu rodowiska wy- ca pozorowanie norodnych żliwości pomiarowych badania characteri- is presented. The for precise posisetup allows to measure ties have : propagacja, outkszenie pojemności kanaw wielodrogowej, żliwość zastosowanym stopniu od włajego charakteryzacji ponadajnika [1]. Korzyści są tym więkim macierzy H. Określenia możliwo danych warunkach propagacyjnych pomocą badań transmisyjnych powiedzi impulsowej kanału radiowego nymi parami anten. Obecnie coraz większym zainteresowaniem ze strony świata nauki i przemysłu ciesz MIMO wielkiej skali (ang. m MIMO), która jest rozwinięciem idei techniki MI Dzięki dużej liczbie (rzędu setek możliwe jest jednoczesne przesyłanie sygnałów ze stacji bazowej do Przynosi to liczne korzyści, w tym ści widmowej oraz pojemności systemu ka MIMO wielkiej skali jest przewidywana do zastos wania w sieciach piątej generacji 5G doniesieniach literaturowych opisano konstrukcje lini wych, planarnych, cylindrycznych dów antenowych [5], [6] oraz empiryczne badania kan łu propagacyjnego. Pomiary charakterystyk kanału r diowego przeprowadzane były najcz stych środowiskach wewnątrz czeń [4], [8] albo w komorze rewerberacyjnej szczegółowo opisano odmienn[...]

 Strona 1