Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Bajda"

The mineral composition and textural properties of zeolites with metakaolin Skład mineralny i właściwości teksturalne zeolitów z metakaolinu DOI:10.15199/62.2015.4.24


  Metakaolin was treated with alk. agents at low temp. and studied for morphol., d., sp. surface, pore and micropore vols., thermal decompn. and cation-exchange capacity. The treatment resulted in decrease in d., pore diam. and thermal stability as well as in an increase in sp. surface, pore vol. and micropore surface. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych niskotemperaturowej alkalicznej aktywacji metakaolinu. Dla metakaolinu (M) oraz otrzymanego przez syntezę niskotemperaturową materiału zeolitowego (MN) przedstawiono wyniki analiz SEM/EDS, wyniki oznaczenia gęstości 2,62 g/cm3 (M) i 2,16 g/cm3 (MN); wyniki badań porozymetrycznych m.in. metodą BET 8,36 ± 0,15 m2/g (M) i 273,63 ± 2,98 m2/g (MN); wyniki analizy termicznej (TG, DSC) 4% (M) i 19,4% (MN) oraz rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej, w której wykazano obecność Zeolitu X (Na), Zeolitu A (Na) i Halloysite- 10A. Oznaczono też pojemność kationowymienną (CEC) 6,0 ± 0,8 meq/100 g (M) i 297,3 ± 8,4 meq/100 g (MN). Modyfikacja metakaolinu pozwoliła na znaczne zwiększenie powierzchni właściwej oraz wzrost CEC. Metakaolin (M) jest surowcem naturalnym (minerałem), który może być wykorzystany do syntezy zeolitów glinokrzemianowych1-3). Potencjalne zastosowania zeolitów wynikające z ich właściwości to m.in. wymiana jonowa, sorpcja i desorpcja zanieczyszczeń z wód oraz adsorpcja gazów4, 5). W literaturze można znaleźć publikacje dotyczące możliwości wykorzystania zeolitów w różnych procesach adsorpcyjnych6-8), a także do usuwania azotu amonowego z roztworów wodnych9, 10). Azot w postaci jonu amonowego jest toksyczny dla ryb i innych form życia wodnego już w bardzo małym stężeniu (ok. 0,2 mg/dm3). Ograniczenie dyspersji jonów amonowych w środowisku przyrodniczym ma znaczący wpływ na zmniejszenie presji eutrofizacyjnej w ekosystemach wodnych i lądowych11). Do usuwania jonów amonowych najczęściej wykorzystuje się metody adsorpcyjne i wymianę jonową. Ze wzglę[...]

 Strona 1