Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Milena Pilarska"

Wpływ azotowania jarzeniowego na niektóre właściwości warstwy powierzchniowej stali austenitycznej X2CrNiMo17-12-2 DOI:10.15199/24.2015.5.10


  Zaprezentowano wstępne wyniki badań właściwości warstw powierzchniowych na stali austenitycznej X2CrNiMo17-12-2, otrzymanych w wyniku procesu azotowania jarzeniowego dla dwóch wariantów rozmieszenia próbek w komorze roboczej. Badania analizy profilowej otrzymanych warstw powierzchniowych, badania twardości powierzchniowej oraz analiza struktur warstw wierzchnich pozwoliły na ocenę efektywności wariantów procesu. Stwierdzono, że zastosowanie ekranów aktywnych skutkuje wzrostem głębokości dyfuzji azotu w głąb azotowanej stali austenitycznej 316L, tj. zwiększeniem grubości otrzymanych warstw wierzchnich. The paper presents preliminary results on the properties of the surface layers of X2CrNiMo17-12-2 austenitic steel obtained by plasma nitriding process for the deployment of two variants of the samples in the working chamber. Research profile analysis of the surface layers, surface hardness testing and analysis of surface layers structures allowed to evaluate the effectiveness of process variants. It has been found that the use of active screens increases the depth of diffusion of nitrogen into the nitrided 316L austenitic stainless steel, thereby increasing the thickness of the surface layer obtained. Słowa kluczowe: azotowanie jarzeniowe, struktura warstwy wierzchniej, stal austenityczna Key words: glow discharge nitriding, surface layer structure, austenistic stainless steel.Wstęp. Chromowo-niklowe stale austenityczne znalazły zastosowanie aplikacyjne w wielu gałęziach przemysłu. Dzięki dobrej odporności korozyjnej, żaroodporności oraz ciągliwości stanowią uniwersalny materiał konstrukcyjny [1]. Rozwój technologiczny stawia jednak co raz to wyższe wymagania odnośnie stosowanych materiałów i ich właściwości eksploatacyjnych.[...]

Azotowanie jarzeniowe staliwa austenitycznego CF3M DOI:10.15199/24.2015.11.5


  Zaprezentowano wstępne wyniki badań właściwości warstw powierzchniowych otrzymanych na podłożu staliwa austenitycznego CF3M wg ASTM, w wyniku klasycznego wyładowania jarzeniowego na katodzie. Proces azotowania został przeprowadzony w atmosferze reaktywnej wodorowo-azotowej, w czasie 10 godzin i temperaturze 650°C. Na podstawie dokonanych obserwacji mikroskopowych, badań topografii powierzchni, twardości powierzchniowej oraz analizy struktur warstw wierzchnich, oceniono wpływ zastosowanego wariantu azotowania na budowę warstw powierzchniowych. Presented preliminary results of the properties of the surface layers received CF3M austenitic cast steel, resulting in the classic cathode glow discharge. Nitriding process was conducted in an atmosphere of reactive hydrogen - nitrogen, for 10 hours and at 650 °C. Based on its microscopic observation, analysis of surface topography, surface hardness and analysis of surface layer structures evaluated the effect of nitriding variant used for the construction of the surface layers. Słowa kluczowe: azotowanie jarzeniowe, budowa warstw powierzchniowych, topografia Key words: glow discharge nitriding, surface layer structure, surface topography.Wstęp. Innowacyjność technologii obróbek ciepl- no-chemicznych, których istotny postęp technologicz- ny jest determinowany poprzez ciągły rozwój oraz modyfikację automatyki, techniki pomiarowej, daje możliwość bardziej efektywnego wykorzystania stali i staliwa w technologii budowy maszyn. Efektem tego jest praktyczne wykorzystanie technologii obróbki cieplno-chemicznej w projektowaniu i wytwarzaniu elementów maszyn o z góry założonych właściwo- ściach eksploatacyjnych [1]. Jedną z częściej stoso- wanych technologii jest azotowanie [2]. Azotowanie metalicznych materiałów wysokochromowych napo- tyka jednak wiele trudności ze względu na istnienie na ich powierzchni szczelnej warstwy tlenków chro- mu, które utrudniają lub uniemożliwiają proces azo- towania. W pr[...]

Wpływ azotowania jonowego przy potencjale uzupełniającym na właściwości tribologiczne tytanu Grade 2 DOI:10.15199/24.2016.5.11


  Przedstawiono wyniki badań warstw wierzchnich na podłożu tytanu technicznego gatunku Grade 2 (wg ASTM), wytworzonych w warunkach wyładowania jarzeniowego. Oceniono wpływ wariantów umiejscowienia próbek w komorze jarzeniowej na właściwości tribologiczne, stosując dodatkowo potencjał uzupełniający. Na podstawie przeprowadzonego testu ścieralności oraz pomiaru mikrotwardości powierzchni wytworzonych warstw wierzchnich w wyniku azotowania jonowego stwierdzono poprawę odporności na zużycie tribologiczne tytanu Grade 2 w porównaniu do materiału w stanie wyjściowym. The results of studies of surface layers on the substrate pure titanium Grade 2, produced in the glow discharge conditions. The influence of variants of location of samples on the tribological properties, using additional potential complementary. Based on the test to abrasion and surface microhardness measurement of surface layers formed by the ion nitriding, an improvement in resistance to tribological wear Grade 2 titanium in comparison to the material in the initial state. Słowa kluczowe: azotowanie jonowe, stopy tytanu, budowa warstw powierzchniowych, tribologia, Key words: ion nitriding, titanium alloys, surface layer structure, tribology.Wstęp. W celu kształtowania właściwości mechanicznych oraz użytkowych warstw wierzchnich stosuje się różne metody inżynierii powierzchni [2]. Fakt ten spowodowany jest koniecznością wprowadzania nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, wymagających poprawy właściwości mechanicznych oraz użytkowych materiałów w celu ograniczenia zużycia energii, obniżenia kosztów eksploatacji, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad ochrony środowiska [8]. Obecnie do najszybciej rozwijających się oraz innowacyjnych metod inżynierii powierzchni należy zaliczyć azotowanie, obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną, metody laserowe oraz plazmowe [3]. Azotowanie tytanu i jego stopów może być realizowane tradycyjną metoda gazową, drogą przetapiania [...]

Short-term ion nitriding process with active screen of technical titanium DOI:


  Studies were carried out on technical titanium Ti99.2 EN10204-3.1 (Grade 2 ASTM) after ion nitriding process in range of temperature between 650°C to 700°C during the time t = 5 h. Process was conducted in nitrogen atmosphere under pressure p = 150 Pa. Samples during nitriding process were put on cathode and additionally they were covered with active screen. Microhardness studies of surface and analysis of obtained surface layer structure allowed to evaluate the role of ion bombardment during the activation of nitride metallic surface. The effect of ion bombardment during the ion nitriding process on the surface of titanium caused to reduce harmful effects of trace amounts of carbon and oxygen impurities. Processes performed at temperature below 700°C did not allow to produce an uniform zone nitride on the surface subjected to the gas nitriding. It has been shown that nitriding processes carried out at 650°C and 675°C result in the formation of homogeneous nitrided layers only on the surface subjected to plasma effects. The surface layers created by gas nitriding are characterized by a lower microhardness of the surface. It was found that the increase of the process temperature to 700°C resulted in the formation of nitride layers with comparable properties on both surfaces of the sample, as confirmed by measurements of surface microhardness. It has been found nearly 2.5-fold increase in the surface microhardness variant adopted for the ion nitriding at 700°C for material in the initial state. Key words: ion nitriding, active screen, titanium.1. INTRODUCTION Titanium and titanium alloys have some very attractive properties which allow them to be used in many industries. Some of their advantages are: excellent corrosion and erosion resistance, low densities which give them high strenght-to-weight ratios allowing to obtain stronger structures, high-temperature capability and in some cases cryogenic properties [1]. They are widely used in aeros[...]

The influence of unconventional ion nitriding corrosion resistance of steel 316L DOI:10.15199/40.2016.1.2


  Preliminary results of the properties of the surface layers obtained on the 316L austenitic stainless steel, as a result of ion nitriding for two variants deployment of samples in the working chamber. The study of surface hardness and surface layers potentiodynamic study allowed us to evaluate the effectiveness of process variants. Keywords: ion nitriding, active screen, austenitic steel Wpływ niekonwencjonalnego azotowania jonowego na odporność korozyjną stali 316L Przedstawiono wstępne wyniki badań właściwości warstw powierzchniowych otrzymanych na stali austenitycznej 316L, w wyniku procesu azotowania jonowego dla dwóch wariantów rozmieszenia próbek w komorze roboczej. Badania twardości powierzchniowej oraz badania potencjodynamiczne warstw wierzchnich pozwoliły na ocenę efektywności wariantów procesu. Słowa kluczowe: azotowanie jonowe, ekran aktywny, stal austenityczna 1. Introduction Ion nitriding is the most common surface treatment that provides a satisfactory operating properties of the surface layer of corrosionresistant steel. This process may be carried out by several methods, the most effective and popular methods are the use of fluorescent techniques. This process enables the easy removal of the passive oxide layer preventing the nitriding process by sputtering. Other methods such as gas nitriding [2], or in a fluidized bed [11] is much less common, because they require the prior removal of the passive layer by mechanical polishing, etching in a mixture of vapors of HCl or conducting pre-sputtering in a glow discharge [7]. The conventional nitriding process carried out above 500°C, causing the precipitation of the austenitic chromium nitrides and iron, which leads to reduction of corrosion resistance. Lower[...]

Efektywność azotowania jonowego tytanu Grade 2 DOI:10.15199/24.2016.11.13


  Zaprezentowano wyniki badań pomiaru mikrotwardości powierzchni warstw wierzchnich na podłożu tytanu technicznego Grade 2 (wg ASTM), wytworzonych w warunkach plazmy. Określono wpływ zastosowanych wariantów azotowania jonowego na efektywność technologiczną w odniesieniu do materiału w stanie wyjściowym, przyjętego za wzorzec technologiczny. Wykazano, że każdy z zastosowanych wariantów azotowania jonowego skutkuje wytworzeniem warstw wierzchnich o korzystnych właściwościach mechanicznych. The results of the measurement of microhardness test surface layers, the base of technical titanium Grade 2 (ASTM) produced under the conditions of the plasma. The influence of the applied variants of ion nitriding on the effectiveness of the technology in relation to the material in the initial state, which was adopted as the standard technology. It has been shown that each of the variant used ion nitriding results in the formation of surface layers with good mechanical properties. Słowa kluczowe: azotowanie jonowe, stopy tytanu, efektywność, plazma Key words: ion nitriding, titanium alloys, efficiency, plasma.Wstęp. Inżynieria powierzchni tytanu i jego stopów jest problemem znanym i stale rozwijanym od początków drugiej połowy dwudziestego wieku. Do najbardziej popularnych metod obróbki powierzchniowej stopów tytanu należy zaliczyć: utlenianie, azotowanie i tlenoazotowanie, borowanie, nawęglanie, metody PVD i CVD oraz techniki laserowe i implantacji jonów [1]. Konieczność wprowadzania nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, wymagających poprawy właściwości mechanicznych oraz użytkowych materiałów w celu ograniczenia zużycia energii i/lub obniżenia kosztów eksploatacji, stwarza konieczność stosowania innowacyjnych metod obróbek powierzchniowych [7]. Proces azotowania w warunkach wyładowania jarzeniowego pozwala na uzyskanie warstw wierzchnich o znacznie wyższej jakości w p[...]

Warstwa wierzchnia stali 41CrAlMo7-10 po procesie azotowania gazowego DOI:10.15199/24.2017.5.7


  Zaprezentowano wstępne wyniki badań właściwości warstw wierzch􀀐 nich na stali 41CrAlMo7-10, otrzymanych w wyniku procesu azotowa􀀐 nia gazowego. W celu określenia właściwości uzyskanych warstw na azotowanej stali przeprowadzono badania składu fazowego, metalogra􀀐 ficzne oraz pomiaru mikrotwardości powierzchni. Słowa kluczowe: azotowanie gazowe, stal 41CrAlMo7-10, struktura warstwy wierzchniej.Wstęp. Rozwój azotowania gazowego i systematyczne rozszerzanie zakresu jego zastosowania w praktyce prze􀀐 mysłowej powoduje, że problematyka wytwarzania warstw azotowanych na stalach ciągle znajduje się w centrum zainteresowania przemysłu oraz ośrodków badawczych, zarówno z poznawczego, jak i aplikacyjnego punktu wi􀀐 dzenia [2]. Obecne wymagania dotyczące azotowania nie koncentrują się już jedynie na osiągnięciu dużej twardości na powierzchni i dużej głębokości azotowania wewnętrz􀀐 nego [6]. Kryteria opierają się głównie na ustalaniu relacji pomiędzy budową warstwy azotowanej, parametrami jej wytwarzania, a takimi właściwościami jak: odporność na zużycie przez tarcie i zatarcie, odporność na korozję oraz wytrzymałość zmęczeniowa [1]. Wytwarzanie warstw azo􀀐[...]

Analiza topografii powierzchni tytanu gatunku Grade 2 po procesie azotowania jonowego DOI:10.15199/24.2017.11.13


  Wstęp. Tytan i jego stopy z uwagi na dobre właściwości użytkowe należą do grupy biomateriałów metalicznych o najbardziej perspektywicznym znaczeniu dla medycyny [1, 2]. Czynnikami, które ograniczają biomateriały na bazie tytanu w implantologii, są: niska odporność na zużycie przez tarcie oraz przenikanie składników stopu do otaczających wszczep tkanek. Co najmniej dyskusyjna pozostaje kwestia trwałego połączenia implant-tkanka kostna, które po dłuższym okresie użytkowania nie będzie prowadzić do obluzowania wszczepionego implantu [3-5, 6]. Wymaga to uzyskania powierzchni biomateriału o odpowiedniej topografii i bioaktywności zapewniającej szybki i stabilny przerost implantu tkanką. Nowoczesne techniki inżynierii powierzchni, takie jak obróbki jarzeniowe, pozwalają na wytworzenie warstw wierzchnich o charakterze dyfuzyjnym. Warstwy wierzchnie otrzymane w warunkach wyładowania jarzeniowego zwiększają odporność na zużycie przez tarcie, podnoszą wytrzymałość zmęczeniową, tworzą skuteczną barierę chroniącą przed przenikaniem składników stopu do organizmu człowieka, zwiększającym tym samym biozgodność materiału oraz poprawiają odporność na korozję [7]. Z ekonomicznego punktu widzenia obróbki jarzeniowe zapewniają poprawę właściwości istniejących materiałów pod kątem dostosowania ich do określonych warunków użytkowania bez konieczności opracowywania zupełnie nowych tworzyw [8]. Analiza topografii powierzchni materiału po procesach azotowania jonowego ma nie tylko aspekt utylitarny, ale również poznawczy, ponieważ umożliwia określenie wpływu energii bombardujących jonów na jakość otrzymanych powierzchni [9, 10]. Materiał i metodyka badań. Procesom azotowania jonowego poddano tytan techniczny Grade 2 według ASTM (Ti99,2 wg EN10204-3.1) o składzie chemicznym zestawionym w tabl. 1. P�������������������&[...]

 Strona 1