Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Rudziński"

Analiza wpływu dodatku popiołu z hałdy oraz wapna hydratyzowanego na właściwości techniczne zapraw DOI:10.15199/33.2017.10.18


  Wostatnich latach, w związku z powszechnymi dążeniami do zrównoważonego rozwoju, podejmuje się wielokierunkowe próby wykorzystania odpadów przemysłowych.EnergetykawPolsceprodukuje ich rocznie 3281,8 Mg [1]. Duży procent ups (ubocznych produktów spalania) jestwykorzystywanywróżnych gałęziach gospodarki. Dotyczy to jednak głównie popiołów lotnych pobieranych bezpośrednio z elektrofiltrów.Na hałdach jednak nadal jest ogromna ilość popiołów. Istnieje więc uzasadniona potrzeba podjęcia działańmających na celu próbę ich zagospodarowania. Zasoby naturalnych surowców mineralnych, nawet piasku, których duże ilości są niezbędne szczególniewbudownictwie, permanentnie się kurczą.Podjętowięc badania, których celembyło sprawdzeniemożliwości wykorzystania popiołówzwieloletniejhałdy miejscowego pochodzenia jako częściowego zamiennika piasku wmieszankach piaskowo-popiołowo-cementowych. Zaprawy z takich mieszanek bez dodatkówlub domieszek nie uzyskałyby żądanych właściwości, w szczególności wytrzymałości na ściskanie [2, 3].Wprzedstawionych badaniach jako dodatek do kompozytów z popiołami zastosowano wodorotlenek wapnia. Możliwość wykorzystaniatakichpopiołów, np.wbudownictwie drogowym, byłaby cenna ze względów ekonomicznych i ekologicznych. Badania Do badań zastosowano: ■ piasek naturalny o uziarnieniu 0 - 2 mm, zawierający w sumie 93% kwarcu, opalu i chalcedonu, 4% skał osadowych i węglanowych oraz 3% skał magmowych i metamorficznych o reaktywności alkalicznej - 0; ■ popiół lotny z wieloletniej hałdy miejscowego pochodzenia o stratach prażenia ok. 15%, zawierający ok. 70% frakcji powyżej 45 μm (rysunek 1), o aktywności pucolanowej 71,4% po 28 dniach i 83,7% po 90 dniach; popiół nie zawierał wolnego wapna - jego skład chemiczny pokazano w tabeli 1; ■ cement portlandzki CEMI - 32,5 R; ■ wapno hydratyzowane NATURA; ■ wodę destylowaną. Z wymienionych składników wykonano serie mieszanek o[...]

 Strona 1