Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Mierzejewski"

Straty ciśnienia w przepływach dwufazowych czynników chłodniczych w mikrokanałach


  W artykule scharakteryzowano obserwowane struktury dwufazowe przepływu czynnika chłodniczego w mikrokanałach. Dokonano zestawienia stosowanych metod szacowania spadków ciśnienia dla tych przepływów i wykonano obliczenia. Otrzymane wyniki porównano z danymi eksperymentalnymi i podkreślono znaczenie i wpływ spadków ciśnienia w przemianach fazowych w mikrokanałach na efektywność urządzenia chłodniczego. The pressure drop in two -phase flows of refrigerants in microc hannels The paper presents the observed structures of the two-phase flow of refrigerants in microchannels. The study summarizes methods used to estimate the pressure drop of the computed two-phase flows of cooling agents. The obtained results are compared with experimental data. It is seen that the importance of pressure drop in gas-liquid flows in microchannels has a significant influence in the efficiency of hest transport in modern heat exchangers.Obecnie rosnące zapotrzebowanie na duże gęstości powierzchniowe mocy chłodniczej skutkuje powstawaniem nowych rozwiązań technologicznych. Aktualnie najbardziej perspektywiczną metodą jest chłodzenie za pomocą odparowania czynnika chłodniczego w mikrokanałach. Wymiana ciepła w mikrokanałach jest obecnie rozwijającym się obszarem zainteresowań w branży chłodniczej. Charakterystyczne cechy to większe współczynniki przejmowania ciepła oraz powierzchniowa gęstość wymienianego strumienia ciepła. Obszary stosowania mikrokanałów to przede wszystkim chłodzenie nowoczesnych układów elektronicznych, charakteryzujących się dużymi strumieniami ciepła, oraz potrzeba ich stabilnego i równomiernego odbioru. Należy pamiętać, że tego typu rozwiązania technologiczne obarczone są trudnościami w projektowaniu ze względu na znaczący wpływ sił tarcia na przepływ w przeciwieństwie do kanałów o średnicach tradycyjnych. Spadek ciśnienia w trakcie przepływu dwufazowego w mikrokanale może być na tyle[...]

Powłoki antykondensacyjne.Pochłanianie wilgoci i suszenie


  Komory chłodnicze częściej niż inne budowle są narażone na wykraplanie się na nich wody. O ile powstawanie rosy nad ranem jest zjawiskiem naturalnym, to rosienie powierzchni zewnętrznych komór chłodniczych może być spotęgowane przez fakt, że komory posiadają niższą temperaturę niż otoczenie, nawet po zewnętrznej stronie konstrukcji. Celem artykułu jest przedstawienie wstępnych wyników badań powłok malarskich wykorzystywanych do ochrony ścian przez zawilgoceniem. W ramach badań porównano zwykłą powłokę malarską z powłoką antykondensacyjną w identycznych warunkach. Stwierdzono szybsze odprowadzanie wilgoci z powierzchni antykondensacyjnych, czemu towarzyszy większy współczynnik przejmowania ciepła. Anti -condensati on Coatings - Moisture Abs orpti on and Drying Cold rooms more often than ordinary buildings are exposed water condensation. As far as dew condensation is a natural phenomenon in the morning, the process may be strengthen becouse even external wall surface of cold rooms have lower than ambient temperature. This Article aims to present research results of paint coatings used to prevent dew on walls surface. Standard paint coating was compared to anticondensation coating in identical conditions. Results indicate faster drying process of anti-condensation layer with simultaneous increase of heat transfer coefficient. 1. Wstęp Kondensacja pary wodnej na zimnych powierzchniach może utrudnić eksploatację obiektów oraz niepotrzebnie powodować straty. Przykładem są chłodnie z metalową konstrukcją dachową, gdzie wykroplona woda dostaje się do izolacji cieplnej drastycznie pogarszając jej właściwości izolacyjne. Co gorsze, mokra powierzchnia charakteryzuje się większym współczynnikiem wnikania ciepła, co przekłada się na większe rachunki za energię elektryczną. Uciążliwe w użytkowaniu jest również zalewanie ścian chłodni, np. przy rozładunku towaru. Zagadnienie wykraplania się wody nie dotyczy jedynie chłodni. Na nieizolowanych [...]

 Strona 1