Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Łyp-Wrońska"

SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE METALI NIEŻELAZNYCH AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. S. STASZICA W KRAKOWIE DOI:10.15199/67.2015.10.5


  Jakość kształcenia na wyższej uczelni to ciągłe doskonalenie systemu jakości, które ma na celu spełnienie wymagań studenta, które powinno przekładać się na jego sukces zawodowy w postaci zdobycia kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Niniejszy artykuł przedstawia system jakości kształcenia na przykładzie Wydziału Metali Nieżelaznych (WMN) Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie (AGH). WMN kształci na kilku kierunkach i poziomach studiów. Organem odpowiedzialnym za monitorowanie tych działań jest Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia kierowany przez Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia. WMN ma strategię rozwoju systemu kształcenia, która jest dobrze oceniana przez studentów, absolwentów oraz pracodawców. Słowa kluczowe: jakość kształcenia, zarządzanie jakością, Wydział Metali Nieżelaznych AGH THE SYSTEM OF THE QUALITY OF EDUCATION ON THE FACULTY OF NON-FERROUS METALS OF THE AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN CRACOW The quality of education in higher education is a continuous improvement of the quality system, which should meet the requirements of the student, what should translate into his professional success as skills during working. This article presents a quality system of education at the example of the Faculty of Non-Ferrous Metals (WMN), AGH University of Science and Technology in Cracow. WMN educates in several branches and levels of study. The cell responsible for monitoring these activities is the special team, led by Dean responsible for quality of education. Development strategy of the education system in WMN is well evaluated by students, graduates and employers. Keywords: quality of education, quality management, Faculty of Non-Ferrous Metals of the AGH UST Wstęp Jakość to jeden z najbardziej znanych przez społeczeństwo terminów specjalistycznych, który ma w teorii i praktyce wiele znaczeń szczególnych, w tym także w kształceniu na uczelniach wyższych. Norma ISO 9000:2006 definiuje: [...]

Profile and professional career of graduates in Materials Engineering, AGH Faculty of Non-Ferrous Metals DOI:10.15199/28.2016.3.8


  The Faculty of Non-Ferrous Metals at the AGH University of Science and Technology in Krakow offers, among others, studies of materials engineering focused on non-ferrous metals. The Faculty has already educated 4717 specialists, including 4280 graduates educated in full-time programmes, mainly with the degree of master of science, engineer. Throughout the whole time of its activity, the Faculty has promoted 264 doctors of technical sciences and 55 associate professors. Education in Materials Engineering at the Faculty of Non-Ferrous Metals is carried out at three levels of learning and includes knowledge, skills and social competence, all of them being a response to the needs of modern industry. Classes are run by the renowned teaching staff and researchers. Students can develop their interests and learn new skills by participation in the activities of Student Science Circles. Graduates in Materials Engineering are specialists deeply involved in the problems of the design, manufacture, application, bonding and testing of materials (mainly metallic) to support the need for knowledge development in the field of technology and processing of steel, special alloys, metallic sinters and composites, as well as surface engineering, welding and quality. It seems that, considering the present economic climate, these are aptly chosen fields of study providing work in the non-ferrous metals industry and related industries, and educating creative individuals, successfully coping with the difficult job market. Graduates in Materials Engineering are well prepared to work as experts in shaping the structure and technological properties of metallic materials by methods of thermomechanical and physicochemical treatment. They are qualified to conduct research on the modelling of new materials and advanced technologies. The graduates have no major problems with finding jobs and are employed mainly in all those areas where in-depth knowledge of the structure and de[...]

 Strona 1