Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Baprawska"

Systemy szybkiego diagnozowania i lokalizacji zwarć w sieciach SN – poprawa ciągłości zasilania w energię elektryczną

Czytaj za darmo! »

Wszędzie na świecie niedostateczna jakość zasilania w energię elektryczną przestaje być akceptowana przez konsumentów. Główne wyzwania stojące dzisiaj przed spółkami dystrybucji energii elektrycznej to:  ciągłość i bezpieczeństwo zasilania w energię elektryczną,  bezpieczeństwo ludzi i majątku,  efektywność działania (rentowność),  zapewnienie jakości zasilania (walka z zanieczyszczaniem sieci),  wdrażanie inteligentnych systemów elektroenergetycznych (integrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym energii odnawialnej, systemy pomiarowe, optymalizacja produkcji i zużycia energii, magazynowanie energii). Zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną jest kluczowym zadaniem, od którego prawidłowej realizacji zależy wynik ekonomiczny dystrybutora oraz zadowolenie odbiorców energii. W wielu krajach, m.in. w Polsce, ustalono standardy mające zapewnić minimalną jakość obsługi w zakresie dostaw, jak również jakości energii elektrycznej. Spośród wielu wskaźników najpopularniejszymi są: SAIDI: Standard Average Interruption Duration Index - systemowy wskaźnik średniego (przeciętnego) rocznego czasu trwania przerw, wyznaczony jako roczna suma czasu trwania wszystkich przerw (w minutach), podzielona przez całkowitą liczbę odbiorców przyłączonych do sieci. Inaczej ujmując, jest to całkowity czas trwania przerw w zasilaniu w energię elektryczną (w minutach), jakiego może się spodziewać odbiorca średnio w ciągu roku. Może wynosić od kilku minut do kilku godzin. SAIFI: Standard Average Interruption Frequency Index - systemowy wskaźnik średniej liczby (częstości) przerw na odbiorcę, zdefiniowany jako iloraz liczby wszystkich przerw nieplanowanych w ciągu roku do liczby odbiorców przyłączonych do sieci. Zatem jest to średnia liczba nieplanowanych przerw w zasilaniu, jakiej może oczekiwać odbiorca w ciągu roku. Dystrybutorzy energii elektrycznej zobowiązani są do publikowania[...]

Poprawa jakości energii elektrycznej przez przekształcanie sieci dystrybucyjnej do sieci typu smart grid DOI:


  W klasycznym ujęciu przepływ energii w systemie elektroenergetycznym odbywa się w kierunku od elektrowni zawodowych przez sieć przesyłową do sieci dystrybucyjnej, skąd trafia do odbiorców końcowych. Sieć dystrybucyjna jest siecią o topologii otwartej, gdzie przepływ energii elektrycznej jest jednokierunkowy - z części systemu o wyższych poziomach napięcia (stacje GPZ WN/SN) przez stacje transformatorowe SN/nn do odbiorców końcowych przyłączonych na poziomie niskiego napięcia. Większa część sieci dystrybucyjnej, poza głównymi stacjami zasilającymi, nie jest wyposażona w telemechanikę i systemy pomiarów wielkości elektrycznych, co przekłada się na niski poziom obserwowalności i kontroli. Sterowanie siecią dystrybucyjną w jej głębi (przełączenia) odbywa się dzięki służbom dyspozytorskim, które muszą dotrzeć do łącznika i zmienić jego pozycję ręcznie. Aktualnie sieć dystrybucyjna musi sprostać wyzwaniom przystosowującym ją do efektywnej pracy z [2]: - generacją rozproszoną (DG), - rozproszonymi źródłami energii (DER), - rozproszonymi zasobnikami energii (DES), - mechanizmami odpowiedzi strony popytowej, - stacjami ładowania samochodów elektrycznych, - zasobnikami energii. AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA Oprócz powyższych wyzwań w sieci dystrybucyjnej ważne jest, aby drogie aktywa były lokowane w optymalny sposób [3], energia była oszczędzana (minimalizacja strat), a jakość usług jak najwyższa [5]. W Polsce nacisk na poprawę jakości usług przejawia się m.in. w regulacjach prezesa URE mówiących o konieczności poprawy wskaźników niezawodnościowych SAIDI i SAIFI o 50% do roku 2020 względem roku 2015 dla operatorów sieci dystrybucyjnej, co stanowi wyzwanie dla OSD do podjęcia skutecznej i konsekwentnej polityki zarządzania siecią dystrybucyjną. Dodatkowo coraz większy udział generacji rozproszonej i pojawianie się prosumentów wymusza zwiększenie obserwowalności i sterowalności sieci. Wszystkie te czynniki, jak też dostępność nowych[...]

Modernizacja istniejącej stacji SN/nN do standardu smart grid - kolejne doświadczenia RWE Stoen Operator DOI:


  Zarówno budowa nowych stacji w wersji smart, jak i modernizacja istniejących, stanowi pierwszy i kluczowy element rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Obiekty te, a przede wszystkim ich nowe wyposażenie, pozwalają na samoistną adaptację poszczególnych gałęzi sieci elektroenergetycznej do zmieniającego się obciążenia, przy zachowaniu wymagań dotyczących parametrów jakościowych energii elektrycznej i niezawodności dostaw. RWE Stoen Operator uznaje, że prawdziwą inteligentną siecią elektroenergetyczną (smart grid), będzie sieć integrująca zadania związane z zapewnieniem jakości i pewności zasilania z funkcjonalnościami, umożliwiającymi świadome i efektywne korzystanie z energii elektrycznej przez naszych klientów. W ramach prac nad modernizacją[...]

 Strona 1