Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir WIAK"

Zintegrowane modele komputerowe mikrosystemów o konstrukcji uzębionej

Czytaj za darmo! »

Ciągły rozwój nowych technologii znalazł odzwierciedlenie w możliwości stworzenia bardzo precyzyjnych mikrosystemów. Są to zintegrowane urządzenia elektryczno (elektroniczno)- mechaniczne, o wielkości od kilku do kilkuset mikronów (mikrometrów) tzn. rzędu średnicy ludzkiego włosa, mogące pracować zarówno jako sensory, jak i aktuatory. Mikrosystemy to często połączenie komponentów mechanicznych, elektrycznych, optycznych, hydraulicznych i wielu innych, które zintegrowane w jednym układzie mogą dokonywać na jednym poziomie - pomiaru określonych wielkości, podjąć decyzję o działaniu oraz odpowiednio zareagować. Mimo dużego stopnia skomplikowania, systemy te są wytwarzane na masową skalę z materiałów, i za pomocą tych samych technologii, jakie są stosowane do produkcji elektronicznych układów scalonych. Różnorodność zjawisk wykorzystywanych w tej błyskawicznie rozwijającej się technologii wymogło na współczesnym inżynierze znajomość odmiennych, często odległych dziedzin wiedzy. W swojej pracy musi łączyć zrozumienie matematyki i zjawisk fizycznych ze znajomością właściwości materiałów i technologii. Natomiast wzrost znaczenia metod komputerowych wymusił na nim posiadanie umiejętności posługiwania się narzędziami komputerowymi, a co za tym idzie, tworzenia modeli numerycznych i algorytmów programowania. Podjęty przez autorów szeroki, multidyscyplinarny zakres analizy i symulacji mikroaktuatora ma na celu kompleksową analizę urządzenia, aby w pełni odwzorować wszystkie istotne zjawiska fizyczne. Jest to o tyle istotne w klasie urządzeń MEMS, gdyż ich małe rozmiary znacznie utrudniają kosztowny proces modelowania fizycznego, a pomiar niektórych wielkości fizycznych jest często wręcz niemożliwy. MEMS Akronim MEMS (Microelectromechanical System) został oficjalnie zaproponowany przez profesora Rogera Howe z University of California z Berkeley podczas spotkania pod nazwą Micro Tele-Operated Robotics Workshop w Sant Lake City w 1989[...]

Influence of the constraints on the optimal problem solution using particle swarm algorithm

Czytaj za darmo! »

The paper presents the optimization calculation of the big power low voltage induction motor, using the selected algorithms of global optimization, i.e., particle swarm optimization PSO. The influence of the exploitation limitations and the influence of the extension of the lower and upper limits imposed on the continuous decision variables on the result of the optimal calculations were examined. Streszczenie. W artykule przedstawiono optymalizację niskonapieciowego silnika indukcyjnego dużej mocy z wykorzystaniem algorytmu optymalizacji rojem cząstek PSO, przy wystepowaniu zarówno ciagłych jak i nieciągłych zmiennych decyzyjnych. Przebadano wpływ ograniczeń narzuconych na dolne i górne granice ciągłych zmiennych decyzyjnych oraz na parametry eksploatacyjne silnika, na uzyskane wyniki optymalizacji. (Optymalizacja niskonapieciowego silnika indukcyjnego dużej mocy z wykorzystaniem algorytmu optymalizacji rojem cząstek PSO) Keywords: induction motors, optimization algorithms, objective function, particle swarm optimization algorithm. Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, algorytmy optymalizacji, fynkcja celu, algorytmu optymalizacji rojem cząstek. Introduction The optimization of the big power low voltage induction motors requires the solution of the optimization problem with design and exploitation restrictions and continuous, discontinuous integer and fractional variables [1,2,3,4,9,10]. In the [7,8] were presented the results of the optimization calculations of the big power low voltage induction motor obtained for three algorithms of global optimization, i.e. genetic algorithm GA [11], evolutionary strategy ES and particle swarm optimization PSO, and also for the hybrid optimization algorithms which combine methods of global optimization with deterministic Rosenbrock’s algorithm. We state, that the best results can be obtained for the hybrid optimization algorithm PSO-R, but also the article swarm optimization algorithm give a [...]

Modeling of 3D electromagnetic filed distributions of a large power transformer

Czytaj za darmo! »

The paper presents the model calculation for the construction of the high power transformer tank area. The transformer model calculation takes into account the full 3D geometry of the core, windings and tank. Obtained distributions of electromagnetic fields and losses in the tank with assumptions made to simplify designs are not relevant for electromagnetic computation. The paper presents the methodology of the model generation for the full geometry of the transformer. The field analysis allows the location of the increased risk of losses in the construction. Streszczenie. W pracy zaprezentowano budowę modelu obliczeniowego dla strefy kadzi transformatora dużej mocy. Model obliczeniowy transformatora uwzględnia pełną geometrię 3D rdzenia, uzwojeń i kadzi. Uzyskane rozkłady pola elektromagnetycznego i strat w kadzi wykonano przy założeniach upraszczających konstrukcję nie istotnych z punktu obliczeń elektromagnetycznych. Przedstawiono metodologię generację modelu pełnej geometrii transformatora. Analiza polowa pozwoli na lokalizacje miejsc zagrożonych podwyższonymi stratami w konstrukcji. (Budowa modelu obliczeniowego dla strefy kadzi transformatora dużej mocy) Keywords: High power transformer, Electromagnetic fields. Słowa kluczowe: Transformatory dużych mocy, pole elektromagnetyczne, modelowanie 3D. Introduction The paper presents the model calculation for the construction of the high power transformer tank area. The transformer model calculation takes into account the full 3D geometry of the core, windings and tank. Obtained distributions of electromagnetic fields and losses in the tank with assumptions made to simplify designs are not relevant for electromagnetic computati[...]

Using ORACLE tools to generate Multidimensional Model in Warehouse.

Czytaj za darmo! »

The paper presents modern techniques of data modelling and processing, collected by the company. It presents the process of multidimensional data modelling (include the transformation of logical structure to relational structure and next transformation to Multidimensional Model of warehouse in star or snowflake schema). It also shows the ETL process and methods of creating OLAP cubes by use of ORACLE tools to support decision making by business analysts. An approach based on data mining techniques allows analysts to capture certain features in customers, to offer dedicated products for the customer groups. Based on customer behaviour can be concluded about his tendencies to their certain behaviours and preferences. Streszczenie. W pracy zaprezentowano współczesne techniki modelowania i przetwarzania danych pozyskiwanych przez instytucje. Artykuł przedstawia proces modelowania wielowymiarowych danych oraz proces ETL do momentu ich prezentacji z użyciem narzędzi firmy ORACLE. Przedstawiono metody tworzenia kostek OLAP wspomagające proces podejmowania decyzji przez analityków biznesowych. Podejście oparte na technikach data mining pozwala analitykom uchwycić pewne cechy wspólne dla klientów, w celu złożenia oferty produktów dedykowanych dla konkretnych grup. Na podstawie zachowań klientów można wnioskować o ich skłonnościach do pewnych zachowań i preferencji. (Modelowanie wielowymiarowych danych do ich prezentacji z użyciem narzędzi firmy ORACLE) Keywords: Database in Management, Business Intelligence, Data Warehouse, OLAP. Słowa kluczowe: Bazy Danych w Zarządzaniu, Business Intelligence Hurtownie Danych, OLAP. Introduction Today's companies need tools to support sales, production, management. The high costs of carrying out a marketing campaign and its preparation time will need a tool to facilitate this task. The overall aim of such activities is to maximize profits at the lowest cost. There are many ways to reach customers. The developme[...]

Electrical machines in the military More Electric Aircraft and their impact on the environment

Czytaj za darmo! »

This paper describes the impact of the More Electric Aircraft (MEA) on the environment and the main advantages the electrified aircrafts can offer. Because of high demand of the MEA on the electrical energy, a new generator need to be designed. The authors propose a novel homopolar starter-generator which could replace both the starter and the generator and could offer higher efficiency and reliability. The principle of work of the new machine has explained and the new machine design has been presented. Streszczenie. Niniejszy artykuł opisuje wpływ technologii More Electric Aircraft (MEA) na środowisko oraz prezentuje główne zalety jakie mają samoloty wykonane zgodnie z nową technologią. Z powodu dużego zapotrzebowania MEA na energię, konieczne jest zaprojektowanie nowego generatora. Autorzy proponują generator homopolarny, mający również funkcję rozrusznika. (Silniki elektryczne w wojskowych samolotach typu More Electric Aircraft i ich wpływ na środowisko). Keywords: More Electric Aircraft, starter-generator, homopolar machine. Słowa kluczowe: More Electric Aircraft, rozruszniko-prądnica, silnik homopolarny. Introduction Within the past several years, there has been a tendency to design the on-board airplane systems according to the More Electric Aircraft (MEA) concept. The main idea is to replace the onboard hydraulics and pneumatics installation and devices with corresponding electrical systems. It is believed that replacing only the pneumatic systems, would extract 35% less power from the engines, and in the case of large airplanes could save hundreds of kilograms of weight [1] and consequently dozens of kilograms of fuel. This results in a higher carbon dioxide production. Honeywell claims that the More Electric Architecture will offer significant cost advantages of approximately 30%, especially due to fewer parts (for example no ducting used to pass pressurized air), the integration of key subsystems and multi-use components [...]

Dynamics of power transmission system with brushless DC motor with PID/Fuzzy controller

Czytaj za darmo! »

In this paper the measurement results of the laboratory power transmission system with brushless DC motor and PLC 314C-2DP controller are presented. Research works are done comparing two types of controllers: PID and FuzzyLogic. The comparative study of received results is carried out. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych układu napędowego złożonego z silnika BLDC i sterownika programowalnego PLC 314C-2DP firmy SIEMENS. Badania prowadzone były dla dwóch typów regulatorów: PID oraz Fuzzy. Przeprowadzono dyskusję otrzymanych wyników. (Badania laboratoryjne układu napędowego złożonego z silnika BLDC i sterownika programowalnego PLC) Keywords: brushless DC motor, fuzzy logic controller, PID controller, PLC, speed control Słowa kluczowe: silnik tarczowy prądu stałego, sterownik programowalny, logika rozmyta, sterowanie prędkością obrotową. General information Recently one can notice the large interest on brushless DC motor with permanent magnets, resulting from profitable electromechanical parameters of these machines as drives with wide range of controlled speed. Fig. 1. Brushless DC motor Brushless DC motors (Fig. 1) are so energy-saving drives, and what this it is going with economic devices. The diminution of costs of the drive, using disc engine placed in the wheel hub [1], influences also the fact, that this drive is gearless. The use of electric motors to the drive of the vehicle to involve the necessity of the assurance of the controling with the engine, and in the conception of the all vehicle the central controlling with the aggregate of four engines situated in every from circles. This permits the reduction costs of itself drive and his exploitation. In the present publication, one concentrated the special attention on the quality of the stabilization of the rotational speed of the single engine of the electric direct current with permanent magnets, with the PID and Fuzzy Logic control. Desc[...]

Plazmowa synteza nanorurkowych podłoży węglowych dla układów elektronicznych


  Jakkolwiek najnowsze odkrycia sygnalizują zastosowanie nanorurek węglowych jako nanostruktur półprzewodnikowych w zminiaturyzowanych układach elektronicznych, które mogą zastąpić dotychczas używany krzem i zrewolucjonizować elektronikę [1], to ich właściwości takie, jak zdolność do przewodzenia prądów o bardzo dużych gęstościach, znacznie przekraczających możliwości innych przewodników oraz bardzo dobra przewodność cieplna, umożliwiają już obecnie ich zastosowania w obwodach elektronicznych i radiatorach ciepła [2]. Ważną cechą nanorurek jest też zdolność do emisji elektronów przy stosunkowo niskim napięciu, co można wykorzystać w produkcji kolorowych wyświetlaczy. Ponadto nanorurki są już intensywnie używane, chociaż jeszcze na skalę laboratoryjną, w elementach układów elektronicznych takich, jak ogniwa fotowoltaiczne, czujniki, baterie i superkondensatory [3]. Układ badawczy Jednym z głównych wyzwań, aby uzyskać optymalne właściwości produktu jest opracowanie ciągłego procesu syntezy możliwie jednorodnej warstwy nanorurek węglowych osadzonych na podłożu. Obecnie metodą powszechnie stosowaną do tego celu jest metoda CVD (Chemical Vapor Deposition). Polega ona na doprowadzeniu drogą ogrzewania do pirolizy substancji, które zawierają węgiel, a następnie do katalitycznej syntezy rurek o nanometrycznej śre[...]

Plasma synthesis of carbon nanotubes for electrical and electronic engineering

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono mikrofalowy system plazmowy do syntezy nanorurek węglowych. Jako docelowe zastosowanie tego systemu przewiduje się wytwarzanie nanorurek węglowych w postaci wymaganej do projektowania nowej generacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (Plazmowa synteza nanorurek węglowych dla inżynierii elektrycznej i elektronicznej) Abstract. In this paper the microwave plasma system for synthesis of carbon nanotubes is presented. The target of the system is the ability to produce carbon nanotubes in the form required to design a novel generation of electric and electronic devices. Słowa kluczowe: plazma mikrofalowa, nanorurki węglowe Keywords: microwave plasma, carbon nanotubes Introduction The world demand for nanomaterials to be used in the new advanced products is annually growing with the rate over 60%. Energy sector, Electronics and Health Care seem to be the largest markets. Micro mechatronics is one of the areas that have made remarkable progress recently. There are micro sensors and actuators for automotive technology, avionics technology, bio-medical technology, consumer electronics, and many others. There is a number of electric and electronic devices waiting for new nanomaterials. Generally there are two approaches for carbon nanotubes (CNT’s) synthesis the first one using solid carbon (arc and laser ablation methods) and the second one using hydrocarbon fuel with or without catalyst (chemical vapour deposition method - CVD and plasma enhanced chemical vapour deposition method - PECVD). The paper describes a new CNT’s synthesis method that employs plasma not being hybridized with any furnace. It allows producing CNT’s in the powder form or making deposits on substrates such as silica, metals and on refractory insulators. This can be applied to some electronic devices such as electron emitters, transistors, heat sinks and to many electrical devices specifically used in energy storag[...]

 Strona 1