Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH MELENTOWICZ"

Impregnacja hydrofobizująca - perspektywa w ochronie powierzchniowej inżynierskich budowli komunikacyjnych

Czytaj za darmo! »

Omówiono dwie technologie ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych - systemami powłokowymi i impregnatami - uwzględniając ich możliwości i ograniczenia. Wskazano rozwiązanie, które łączy zalety obydwóch technologii. Hydrophobic impregnation - perspectives for the surface protection of civil engineering transportation structures Two concrete structure surface protection technologies, i.e. coatings and impregnation systems, as well as their capabilities and limitations, have been discussed. A solution combining the advantages of both the technologies has been indicated. Inżynierskie budowle komunikacyjne (obiekty mostowe, tunele, przepusty i konstrukcje oporowe) wymagają ochrony przed korozją, ponieważ funkcjonują w zmiennych warunkach środowiskowych 24 godziny na dobę i przez cztery pory roku. Nie ulega wątpliwości, że skuteczne przeciwdziałanie warunkom i czynnikom powodującym zniszczenia korozyjne budowli stanowi zadanie na dziś i jutro. Wiedza o mechanizmie procesów korozyjnych, a także znajomość "sprawców" tego procesu oraz warunków sprzyjających negatywnym efektom ich oddziaływania na konstrukcje, wprost nasuwa konkluzję o konieczności ochrony powierzchniowej konstrukcji oraz stosowania materiałów lub złożonych systemów materiałowych ograniczających wchłanianie wody, tworzących bariery dla substancji agresywnych, w tym głównie chlorków, ale jak najmniej zaburzających przenikalność pary wodnej (właściwości "oddechowe" betonu) dla maksymalnego osuszenia konstrukcji. Problem, o którym mowa wyżej, sklasyfi kowano w drugiej części normy PN-EN 1504 (Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych) w arkuszu drugim w p. "określenie wymagań dla wyrobów/ systemów do powierzchniowej ochrony betonu" oraz "p[...]

 Strona 1