Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ARTUR KAPUŚCIŃSKI"

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach. Cz. I


  Rejestry publiczne zawierające informacje o nieruchomościach, a w szczególności ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) oraz księgi wieczyste, to ważne ogniwa infrastruktury informacyjnej naszego kraju. Księgi wieczyste przedstawiają stan prawny nieruchomości i mają decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią natomiast podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych. Wiarygodność, aktualność, kompletność, spójność oraz dostępność informacji zawartych w tych rejestrach wpływa na tempo rozwoju gospodarki oraz poziom życia obywateli w podobnym stopniu, jak stan infrastruktury technicznej. Nieruchomości będące ich przedmiotem to zarówno aktywa majątkowe podmiotów gospodarczych i osób fizycznych funkcjonujących w gospodarce rynkowej, jak i podstawowy element rzeczywistości, w której żyjemy, z której korzystamy i którą kształtujemy stosownie do naszych potrzeb, oczekiwań i aspiracji. Z tych względów wymienione rejestry mają także duże znaczenie dla funkcjonowania administracji publicznej, trafności podejmowanych przez jej organy decyzji oraz programów gospodarczych i społecznych. W ostatnim dziesięcioleciu zrobiono wiele w zakresie modernizacji i dostosowania do potrzeb państwa, jego gospodarki rynkowej i obywateli zarówno ewidencji gruntów i budynków jak i ksiąg wieczystych, jednakże obecnego stanu obu tych rejestrów nie można uznać za zadawalający. Zastrzeżenia budzi aktualność oraz jakość części danych oraz utrudniony do nich dostęp, w szczególności w celu ich transferu do innych systemów informacyjnych, agregacji zbiorów danych oraz ich wykorzystania do analiz obejmujących obszar kraju czy jego regionów. Poważnym problemem są rozbieżności między danymi zawar[...]

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach. Cz. II


  Projekty pilotażowe - założenia i cele. Przyjęte ramy architektoniczne i rozwiązania technologiczne - w tym określone projektami rozporządzenia w sprawie ZSIN oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egib, standardy i modele danych - wymagały sprawdzenia w realiach i uwarunkowaniach technologicznych wybranych lokalizacji w kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii podjął próbę realizacji projektów pilotażowych, dla których podstawowym założeniem realizacji była potrzeba weryfikacji możliwości wymiany danych pomiędzy systemem do prowadzenia gruntów i budynków, centralnym elementem ZSIN - systemem IPE (realizującym funkcję brokera wymiany danych oraz centralnego repozytorium) wg przyjętych założeń. Zakładanymi rezultatami realizacji projektów pilotażowych było: 1) opracowanie wytycznych technicznych do wdrożenia zakładanych rozwiązań; 2) wdrożenie rozwiązań realizujących wymagania formalne (Prawo geodezyjne i kartograficzne - Art. 24b ust. 1 pkt. 1, 3, 4), w tym: a) dostosowanie systemu IPE do zadań centralnego repozytorium umożliwiającego w szczególności: automatyczną jego aktualizację oraz transfer zawiadomień o zmianach danych (broker), b) uzupełnienie systemów stosowanych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków o funkcjonalności umożliwiające automatyczne generowanie zawiadomień o zmianach danych, odbiór zawiadomień o zmianach w NKW i wykorzystanie ich do aktualizacji bazy egib, a także generowanie plików danych do aktualizacji centralnego repozytorium (realizacja wymagań Art. 24b ust. 1. pkt 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego), c) uzupełnienie systemu NKW o funkcjonalności umożliwiające automatyczne generowanie zawiadomień oraz odbiór zawiadomień o zmianach egib do aktualizacji bazy NKW, a także o funkcję dokonywania sprawdzeń w centralnym repozytorium (realizacja wymagań Art. 24b ust. 1. pkt 3 i 4 Prawa geodezyj[...]

 Strona 1