Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Paweł OBSTAWSKI"

Utilization digital PID controller to steering electric machine work

Czytaj za darmo! »

In work executed analyses selection of set parameters PID controller used to steering work of asynchronous three-phase motor. To definition dynamics drive was used parametrical identification. In work was presented method enabling the definition of influence time impact on time delay and time constant solid of system. Streszczenie. W pracy dokonano analizy doboru nastaw regulatora PID wykorzystanego do sterowania pracą trójfazowego silnika asynchronicznego. Do określenia dynamiki napędu posłużono się identyfikacją parametryczną. Zaprezentowano metodę umożliwiającą określenie wpływu czasu udaru na czas opóźnienia i zastępczą stałą układu. (Wykorzystanie cyfrowego regulatora PID do sterowania pracą maszyny elektrycznej). Keywords: PID controller, asynchronous motor, parametrical identification Słowa kluczowe: regulator PID, silnik asynchroniczny, identyfikacja parametryczna Introduction Three-phase asynchronous cellular motor, with regard on straight building as well as exploitation is the most often practical electric machine in driving system [3]. The dynamic development microprocessor engineering made possible the elimination only defect of asynchronous machines - the lack of possibility of control rotational speed. The utilization the microprocessor converters of frequency makes possible in wide range the smooth change of rotational speed. Such solution eliminates the usage in driving arrangement mechanical transmissions enlarging the level use energy of process also aggravating his efficiency. From this way such driving system be practical willingly to drives of devices about solid moment of load such belt elevators whether compressors. In some processes for example extrusion or expression oil, most important are assurance solid rotational speed of rotor at changing moment of load. To steering such process is possible to use PID controller. The most problem is suitable set selection parameters of regulator affirmer the suitabl[...]

Wpływ wydatku pompy cyrkulacyjnej jako determinant rozkładu temperatury na płaszczyźnie absorbera DOI:

Czytaj za darmo! »

Na sprawność segmentu słonecznego istotny wpływ ma konstrukcja kolektora słonecznego, materiały użyte do jego budowy oraz prędkość przepływu czynnika. Zmieniając wydatek pompy cyrkulacyjnej wymuszającej przepływ czynnika przez instalację solarną, wpływa się w bezpośredni sposób na zmiany pojemności cieplnej kolektora słonecznego oraz na temperaturę absorbera. Zakłada się, że im niższa temperatura absorbera tym sprawność przemian segmentu słonecznego wzrasta. W niniejszym artykule podjęto próbę oceny wpływu zmiany wydatku pompy cyrkulacyjnej na poziom i rozkład temperatury absorbera.SPRAWNOŚĆ płaskich kolektorów cieczowych niezależnie od konstrukcji hydraulicznej w znacznym stopniu zależy od prędkości przepływu czynnika [5, 7]. Zakłada się, że im wyższa prędkość przepływu czynnika w instalacji solarnej (większy wydatek pompy cyrkulacyjnej) tym sprawność kolektorów słonecznych jest wyższa. Jednakże, zastosowanie w instalacji słonecznej największego możliwego przepływu czynnika nie gwarantuje uzyskania wysokich sprawności przemian energetycznych całego systemu, gdyż na sprawność energetyczną systemu słonecznego wpływ ma wiele czynników. Na sprawność przemian energetycznych systemu solarnego znaczący wpływ ma odpowiedni dobór rozmiarów poszczególnych składowych systemu - wielkości segmentu słonecznego do wielkości zasobnika ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), co między innymi uzależnione jest od dobowego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Sprawność segmentu słonecznego uzależniona jest również od punktu pracy określonego przez parametry pracy, takie jak: natężenie promieniowania słonecznego, temperatura wejściowa i wyjściowa czynnika, temperatura otoczenia, temperatura w zasobniku c.w.u. oraz od okresów i wielkości rozbiorów ciepłej wody użytkowej. W warunkach eksploatacyjnych często okazuje się, że uzyskiwana sprawność przemian energetycznych segmentu słonecznego jest znacznie niższa niż zakładana na etapie projektowym, [...]

Modelowanie dynamiki pracy płytowego wymiennika ciepła w układzie przeciwprądowym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania identyfikacji parametrycznej do diagnostyki wymienników ciepła w warunkach eksploatacyjnych. Opracowany na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych model w postaci równań różnicowych przekształcono do postaci transmitancji operatorowej. Wyznaczono charakterystyki skokowe i amplitudowo fazowe poszczególnych transmitancji składowych wymiennika, na podstawie których określono jego dynamikę co umożliwia dokonanie optymalizacji pracy wymiennika w warunkach eksploatacyjnych. Abstract. In article represented the possibility of utilization parametral identification to diagnostics of heat exchangers in operate conditions. The worked out on the ground of the real measuring data model in differential equations form transformed to transfer function figure. Marked step characteristic and Bode characteristic of individual components exchanger, on the ground defined it's dynamics, which makes possible execution optimization work of exchanger in operate conditions. (Modeling of dynamic of heat exchangers in operate conditions) Słowa kluczowe: diagnostyka wymiennika ciepła, identyfikacja parametryczna, charakterystyka skokowa, charakterystyka amplitudowo - fazowa, transmitancja operatorowa Keywords: diagnostics of heat exchanger, parametrical identification, step characteristic, Bode characteristic, transfer function Wstęp Głównym zadaniem wymiennika ciepła jest odseparowanie źródła energii cieplnej od odbiornika oraz konwersja energii pomiędzy nimi. Z tego tez względu wymienniki ciepła znajdują szerokie zastosowanie w różnych procesach gdzie koniecznym staje się wymiana ciepła pomiędzy dwoma mediami. Powszechnie stosowane są w elektrotechnice np.: w układach chłodzenia transformatorów dużych mocy [2] czy rezystorów ekstrakcyjnych obwodów dipolowych LHC [5], jak i w energetyce np.: centralach klimatyzacyjnych [4] czy hybrydowych systemach zasilania [3]. Niezależnie od zastosowania wymiennika, podczas[...]

Wykorzystanie sterownika PLC do sterowania pracą hybrydowego systemu zasilania energią cieplną


  Niska gęstość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz stochastyczny charakter nośników zarówno pierwotnych jak i wtórnych tej energii może przyczynić się do niestabilnej pracy systemu zasilania. W celu zapewnienia stabilności i ciągłości dostaw energii systemy energetyczne bazujące na odnawialnych źródłach energii uzupełnia się źródłami konwencjonalnymi tworząc hybrydowe systemy zasilania. Hybrydowe systemy zasilania przetwarzając konwencjonalne nośniki energii oraz nośniki energii odnawialnej wytwarzać energię elektryczną PV - elektrownia wodna, elektrownia wiatrowa - elektrownia wodna) lub energię cieplną (segment słoneczny - kocioł gazowy), przy czym mogą być analizowane w skali makro (energetyka zawodowa) oraz w skali mikro (odbiorca indywidualny). Ze względu na fakt, iż system hybrydowy zbudowany jest z kilku niezależnych segmentów współpracujących ze sobą w celu zapewnienia poprawnej pracy systemu jako całości należy dokonać optymalizacji jego pracy. Optymalizacji pracy hybrydowego systemu zasilania można próbować dokonać już na etapie projektowym określając rozmiary poszczególnych segmentów systemu, kierując się względami ekonomicznymi. Do symulacji prasy systemu, oszacowania oczekiwanych uzysków energetycznych oraz kosztów inwestycji wykorzystywane są liniowe aparaty matematyczne, sztuczne sieci neuronowe bądź algorytmy genetyczne. Jednakże w warunkach eksploatacyjnych praca systemu hybrydowego może odbiegać od symulowanej na etapie projektowym. Wówczas optymalizacji pracy systemu hybrydowego można dokonać poprzez opracowanie i wdrożenie odpowiedniego algorytmu sterowania zaimplementowanego w swobodnie programowalnym sterowniku PLC [2, 7]. Ze względu na, modułową budowę, duże możliwości techniczne, możliwość implementacji algorytmu regulacji wygenerowanego w kodzie C współpracę z oprogramowaniem technicznym np.: Matlab sterowniki PLC świetnie nadają się do sterowania pracą hybrydowych systemów energetycznych.[...]

Wpływ wydajności pompy cyrkulacyjnej na charakterystykę sprawności kolektora słonecznego typu heat pipe DOI:10.15199/9.2015.7.3


  Podstawowym parametrem jakościowym w ocenie właściwości statycznych cieczowych kolektorów słonecznych jest charakterystyka sprawności. Charakterystyka sprawności zazwyczaj wyznaczana jest w warunkach laboratoryjnych, według algorytmu przedstawionego w normie PN-EN 9806:2014-2. Charakterystyka sprawności wyznaczana jest w warunkach przepływu objętościowego wynoszącego 0,02 kg/m2s powierzchni apertury badanego kolektora. W warunkach eksploatacyjnych przepływ objętościowy przez kolektor może być inny niż przepły normatywny. Celem artykułu jest ocena wpływu przepływu objętościowego na charakterystykę sprawności kolektora słonecznego typu heat pipe.1. Wstęp Jednym z podstawowych parametrów jakościowych kolektorów słonecznych jest charakterystyka normalna, przedstawiająca sprawność kolektora w funkcji temperatury zredukowanej. Charakterystykę tę wyznacza się eksperymentalnie według algorytmu opisanego w normie PN-EN 9806:2014-2 [8]. Norma dopuszcza eksperymentalne sporządzenia charakterystyki sprawności, zarówno w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem symulatora promieniowania słonecznego, jak i w warunkach polowych. Ze względu na rygorystyczne wymogi dotyczące warunków atmosferycznych, jakie muszą być spełnione podczas eksperymentu, charakterystyka sprawności wyznaczana jest zazwyczaj w warunkach laboratoryjnych. Norma dopuszcza dwie metody wyznaczenia charakterystyki sprawności: metodę stanu ustalonego, która jest metodą preferowaną i może być stosowana zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i polowych oraz metodę QDT (Quick Dynamic Test) opracowaną przez Amera [1], która przeznaczona jest do wyznaczania charakterystyki sprawności w warunkach polowych. Porównując obie metody należy zaznaczyć, że metodyka metody QDT w porównaniu z metodyką metody stanu ustalonego jest skomplikowana i ponadto wymaga zastosowania specjalistycznego aparatu matematycznego. Niezależnie od stosowanej metody, norma jednoznacznie określa wartoś[...]

Wydajność słonecznych systemów grzewczych w domach jednorodzinnych na podstawie badań eksploatacyjnych

Czytaj za darmo! »

SŁONECZNE systemy grzewcze wykorzystywane są w Polsce od ponad dwudziestu lat. Intensywny rozwój wdrożeń instalacji tego typu zanotowano w ostatnich latach. Wystarczy zauważyć, że łączną powierzchnię eksploatowanych kolektorów jeszcze w roku 2003 szacowano na 50 tys. m2, podczas gdy obecnie jest ich co najmniej 150 tys. m2 [1]. Powstają zarówno małe instalacje przeznaczone dla domów jednoro[...]

Wydajność słonecznych systemów ogrzewczych wielkoskalowych w świetle badań eksploatacyjnych

Czytaj za darmo! »

W OSTATNICH LATACH powstają w Polsce obok małych instalacji słonecznych także wielkoskalowe słoneczne systemy grzewcze przeznaczone do wielorodzinnych bloków mieszkalnych, a nawet całych osiedli. Spełniają one podobne funkcje jak w domach jednorodzinnych - przygotowują ciepłą wodę użytkową. Wspomaganie centralnego ogrzewania, brane pod uwagę w systemach wielkoskalowych, jest możliwe tyl[...]

Analiza częstotliwościowa zmienności natężenia promieniowania słonecznego jako determinanta stanów termicznych w kolektorach słonecznych

Czytaj za darmo! »

Badając proces konwersji energii w kolektorze słonecznym należy brać pod uwagę dobowe rozkłady napromieniowania słonecznego i temperaturę czynnika roboczego. Pomocniczym instrumentem w takich badaniach, o uniwersalnym zastosowaniu, może być analiza częstotliwościowa sygnałów pomiarowych. W artykule dokonano analizy spektralnej dobowego rozkładu natężenia promieniowania słonecznego dla wybra[...]

 Strona 1  Następna strona »