Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Sztuka"

Badania, analiza i monitorowanie zbiornika żelbetowego wzmocnionego przez sprężenie DOI:10.15199/33.2015.09.35


  Artykuł zawiera diagnostykę, analizę obliczeniową i monitorowanie osadnika wstępnego, stanowiącego zblokowany zespół żelbetowych komór, kanałów i pomieszczeń funkcyjnych. Wkomorach zgarniaczy osadnika wstępnego, które zostały objęte badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) w 2008 r., stwierdzono występowanie zarysowań i brak szczelności konstrukcji. W wyniku realizacji zaleceń z ekspertyzy ITB wszystkie komory zgarniaczy osadnika wstępnego kompleksowo naprawiono i sprężono kablami. Na podstawie obliczeń stwierdzono, że dzięki realizacji tych zaleceń przywrócono trwałość i właściwe użytkowanie konstrukcji, bez negatywnego wpływu na pozostałe komory i kanały. Słowa kluczowe: badania, analiza obliczeniowa, zbiornik żelbetowy, sprężenie kablami.Żelbetowe i sprężone zbiorniki namateriały sypkie i ciecze stanowią przedmiot badań diagnostycznych i analiz, projektów wzmocnień i monitoringu wielu ośrodków naukowych w kraju, w tym prawie wszystkich politechnik [1] oraz ITB [2 - 4].Wartykule przedstawiono diagnostykę, analizę obliczeniową imonitorowanie osadnikawstępnego, będącego jednym z obiektów oczyszczalni ścieków, stanowiącego zblokowany zespół żelbetowych komór, kanałówi pomieszczeń funkcyjnych.Osadnik, który składa się z połączonych konstrukcyjnie elementówściennych, koryt, kanałówi płyty dennej, przykrytych stropami lub pokrywami typu lekkiego, został wykonany w latach 1998 - 2005. Osadnikmawymiarywplanie 57,0 x 31,0m i zmienną wysokość 7,93 ÷ 11,74 m. Największe komory żelbetowe osadnika to zespół komór zgarniaczy składający się z trzech komórA, B i C konstrukcyjnie połączonych [...]

Przyczyny zarysowań ścian działowych DOI:10.15199/33.2018.04.04


  Przy projektowaniu ustrojów nośnych budynkówmieszkalnych należy uwzględnić wymagania normy [4] stanowiące, iż…deformacje elementów konstrukcji nie powinny przekraczać wartości, przy którychmogłyby ulec uszkodzeniu niekonstrukcyjne elementy współpracujące np. ścianki działowe, oszklenia, okładziny, elementy wyposażenia lub wykończenia i inne... W normie [6] postanowiono, że w sytuacji, kiedy …strzałka ugięcia belki, płyty lub wspornika pod wpływem obciążeń quasi-stałych przekracza 1/250 ich rozpiętości, to wygląd i ogólna przydatność konstrukcji mogą być niezadowalające. Ze względu namożliwość powstania uszkodzeń przylegających elementów niekonstrukcyjnych i wykończeniowych, norma [6] zwraca również uwagę na zasadność ograniczenia ugięć stropów do wartości 1/500 ich rozpiętości, jednocześnie zastrzegając możliwość korekty wartości dopuszczalnej deformacji w zależności od tzw. wrażliwości części przylegających. Weryfikacja warunku normowego [6] ugięć zginanych elementów żelbetowych powinna polegać na ograniczeniu tzw. ugięcia czynnego, które stanowi różnicę między ugięciem całkowitym oraz wyznaczonym bezpośrednio po zakończeniu procesu podparcia montażowego i wbudowania elementu niekonstrukcyjnego, np. ścianek działowych [9]. Wymaganie to może być spełnione wyłącznie przy założeniu prawidłowego wykonania ścian murowanych (pkt 2), tj. z uwzględnieniem wymagań i zaleceń np. [3, 7, 8]. Wymagania dotyczące ścian działowych Zgodnie z [2, 3], tradycyjne ściany działowe o grubości¼cegły należymurować na zaprawie cementowej o wytrzymałości większej niż 5 MPa, przy czym elementy o wysokości przekraczającej 2,5 m zaleca się wykonywać z dodatkowym zbrojeniem (w pierwszych dwóch lu[...]

Diagnostyka żelbetowych elementów płytowych w obiektach parkingowych DOI:10.15199/33.2015.11.15


  Obiekty parkingowe,wykonywane główniewobiektach handlowych, narażone są na duże oddziaływanie środowiska oraz obciążenia wynikające z ich użytkowania. Ciągły wzrost zapotrzebowania na miejsca parkingowe wymusza budowę garaży i parkingówwielopoziomowychwgęstej zabudowie śródmiejskiej. Wwiększości przypadkówparkingiwielopoziomowe są typu otwartego, zaś garaże typu podziemnego o układzie konstrukcyjnympłytowo- słupowym. Narażenie ich na oddziaływanie warunków zewnętrznych oraz ich destrukcjawczasie stwarzają podstawy do prawidłowej diagnostyki oraz późniejszej właściwej naprawy. Słowa kluczowe: obiekt parkingowy, diagnostyka budowli, badania nieniszczące, systemy napraw.Ustroje nośne obiektów parkingowych, z uwagi na funkcje użytkowe (ruch pojazdów) i wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej, zwykle projektowane są jako szkieletowe, żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane. W związku z tym, że na ogół mają formę otwartą (fotografia 1), posadzki narażone są na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz chlorków pochodzących ze środków odladzających. Obiekty parkingowe, jak wszystkie inne budynki, powinny spełniać wymagania podstawowe [1], w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji. Podstawowe wymagania dotyczące parkingów Zgodnie z normą [2] konstrukcja powinna spełniaćwymagania niezawodności przez zamierzony okres eksploatacji, bez znaczącego obniżenia przydatności i bez konieczności ponoszenia nadmiernych kosztów prac konserwacyjnych oraz remontowych.Wymagany okres użytkowania uzyskuje się, uwzględniając w projekcie odpowiednie środki zabezpieczające przed prognozowanymoddziaływaniem środowiska. Wymagania normowe dotyczące klas ekspozycji,wprzypadku których korozjamoże być inicjowana chlorkami (XD1÷3) i agresywnym oddziaływaniem zamrażania/rozmrażania (XF1÷ 4), określająminimalną klasę betonu (omaksymalnymstosunkuw/ c,minimalnej zawartości cementu danego typu lub ich kombinacji) oraz[...]

 Strona 1