Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech OCHMANEK"

Wpływ geometrii ciągadła na siłę ciągnienia oraz jakość drutów z AlMgSi DOI:10.15199/24.2017.1.7


  Wprowadzenie. Proces ciągnienia powszechnie stosuje się w produkcji rur, prętów i drutów. Głównym narzędziem umożliwiającym redukcję przekroju poprzecznego wyrobu ciągnionego jest ciągadło. To od niego zależy dokładność wymiarowa, jakość powierzchni [2] oraz wymagane własności ciągnionego wyrobu [1, 3]. Ponadto geometria ciągadła wpływa również na parametry procesu ciągnienia, takie jak: siłę/naprężenie ciągnienia, temperaturę oraz stopień odkształcenia. Zatem aby proces ciągnienia był wydajny i umożliwiał uzyskanie wyrobów o pożądanych parametrach, należy precyzyjnie dobrać kształt, wymiary oraz materiał ciągadła, a także rodzaj środków smarujących. Analizy wpływu geometrii ciągadła na własności ciągnionych drutów są tematem wielu publikacji [1-3,5], jednak optymalizacja geometrii ciągadła ściśle uzależniona jest od rodzaju ciągnionego materiału. Powszechnie w celu wstępnego szacowania wpływu geometrii ciągadła na realizację procesu ciągnienia stosuje się również nowoczesne metody elementów skończonych [4]. Materiał i program badań. Materiał do badań stanowiły druty ze stopu EN-AW 6101 (stop AlMgSi), którego skład chemiczny przedstawiono w tabl. 1. Zostały one przeciągnięte z walcówki o średnicy 9,5 mm na 3,5 mm. Następnie przeprowadzono proces ich ciągnienia (w jednej operacji) na średnicę 3,013 mm (współczynnik wydłużenia λ = 1,35) przez ciągadła różniące się między sobą kształtem strefy zgniatającej (stożek roboczy) oraz kalibrującej. Użyte do badań ciągadła z węglików spiekanych, posiadały stożek redukcyjny 2α równy 12°, 16°, 20°, 24° i 28°; wysokość części kalibrującej Hk równy 20%, 30% i 40% średnicy oczka ciągadła (d = 3,013mm), tj. 0,6 mm; 0,9 mm i 1,2 mm oraz część kalibrującą walcową (rozwiązanie standardowe) i zbieżną z zbieżnością kalibra 2β równą 3°. Budowę ciągadeł użytych do badań przedstawiono na rys. 1. Proces ciągnienia drutów realizowano na laboratoryjnej ciągarce ławowej o długości ławy[...]

 Strona 1