Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Jaskóła"

System zarządzania jakością obsługi w sieci TCP/IP - architektura i implementacja

Czytaj za darmo! »

Protokół TCP/IP od wielu lat jest z powodzeniem wykorzystywany jako jeden z głównych mechanizmów przesyłowych w sieci Internet. W podstawowej wersji nie zapewnia on niestety możliwości dostarczania usług o gwarantowanej jakości. Najczęściej stosowanym w praktyce rozwiązaniem jest realizowanie gwarancji z wykorzystaniem mechanizmów dostępnych w niższych warstwach modelu OSI, tj. fizycznej i łącza danych. Jest to jednak z wielu względów niewygodne. Operowanie kilkoma różnymi sposobami definiowania parametrów jakościowych utrudnia zawieranie szczegółowych umów z klientami, a także sprawia, że zarządzanie jakością w złożonych systemach sieciowych jest skomplikowane. W artykule zaproponowano architekturę systemu, która umożliwia udzielanie użytkownikom realnych gwarancji jakości, ob[...]

EFEKTYWNE METODY JEDNOCZESNEGO WYZNACZANIA OPTYMALNEGO ROUTINGU I PRZYDZIAŁU PASMA W SIECI EFFECTIVE METHODS OF SIMULTANEOUS ROUTING AND NETWORK BANDWIDTH ALLOCATION DOI:10.15199/59.2016.8-9.41


  Kluczowe dla in˙zynierii ruchu zadanie przydziału dost˛epnego pasma do strumieni ruchu mo˙zna sformułowac ´ w kategoriach maksymalizacji uz˙ytecznos´ci, be˛da˛cej rosna˛ca˛ funkcja˛ przepływnos´ci. Nie powinno sie˛ go rozpatrywa ´c w oderwaniu od zagadnienia wyznaczenia optymalnego routingu, gdyz˙ wybór s´ciez˙ek determinuje obcia˛z˙enie poszczególnych ła˛czy, a wraz z ich przepustowos´cia˛definiuje ograniczenia w zadaniu optymalizacji. Problem jednoczesnego wyznaczania optymalnego routingu i alokacji pasma nale˙zy niestety do klasy zada´n NP-trudnych. W niniejszym artykule pokazano, z˙e moz˙liwe jest rozwia˛zanie zadan´ o niewielkiej wymiarowo´sci przy u˙zyciu efektywnych solwerów nieliniowego programowania mieszanego. Zaproponowano te˙z sposób otrzymywania w czasie wielomianowym dopuszczalnych, suboptymalnych rozwia˛zan´ , który jest moz˙liwy do zastosowania w wi˛ekszych zadaniach. Abstract: The key problem of the network traffic engineering is an allocation of the available bandwidth to the traffic flows. It can be formulated in terms of maximizing the total utility, being a concave function of the allocation vector in the presence of constraints defined by the throughput of network links. This problem is coupled through the constraints with a routing problem, because the choice of paths determines the load on links. The problem of joint calculation of the optimal routing and bandwidth allocation is unfortunately NP-hard. The paper presents a mixed integer nonlinear programming formulation of the problem and demonstrates, that for small examples it can be solved in a reasonable time. The proposition of the heuristic method for obtaining suboptimal, feasible solution in polynomial time is then presented. Słowa kluczowe: in˙zynieria ruchu, maksymalizacja u˙zyteczno ´sci, optymalizacja sieciowa, programowanie nieliniowe mieszane Keywords: mixed integer nonlinear programming, network optimization, traffic engineering, utili[...]

Econet - energooszczędne techniki dla przewodowych sieci komputerowych


  Obecnie operatorzy telekomunikacyjni są jednymi z największych odbiorców energii elektrycznej, a wzrost ich zapotrzebowania na energię idzie w parze ze wzrostem wolumenu danych przekazywanych w sieci [3]. Większość energii jest pochłaniana przez urządzenia dostępowe (rys. 1), dlatego staje się konieczne wdrożenie nowatorskich technologii i technik jej oszczędzania, głównie w warstwie dostępowej, ale również w pozostałych częściach sieci. Zadaniem projektu Econet jest opracowanie takich technik zarówno w odniesieniu do sprzętu, jak też do algorytmów sterowania ruchem. W projekcie wyróżniono zatem grupy zadań odpowiadające opracowaniu energooszczędnego sprzętu sieciowego (WP3) oraz algorytmów uwzględniających możliwości sprzętowe (WP5). Zasadniczą innowacją projektu jest postulat, aby sprzętowo realizowane możliwości oszczędzania energii były udostępniane algorytmom sterowania ruchem w sposób zunifikowany, w warstwie abstrakcji GAL (Green Abstraction Layer) - WP4. Interakcja produktów projektu została przedstawiona na rys. 2. [...]

 Strona 1