Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Karolina PIELKA"

Wykorzystanie urządzeń mobilnych do prezentacji medycznych danych obrazowych na przykładzie przeglądarki danych DICOM DOI:10.15199/48.2015.05.17

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne urządzenia mobilne, takie jak tablet czy smartfon, dysponują możliwościami graficznymi oraz mocą obliczeniową pozwalającą na ich różnorakie wykorzystanie w praktyce klinicznej. W niniejszej pracy, na przykładzie mobilnej przeglądarki danych medycznych DICOM, omówiono możliwości technologiczne tych urządzeń oraz sposób ich wykorzystania do wizualizacji medycznych danych obrazowych. Zaprojektowana przeglądarka działa pod kontrolą sytemu Android i współpracuje ze szpitalnym systemem archiwizacji danych PACS. Abstract. Modern mobile devices including tablets and smartphones have enough graphics and computing power to enable their successful usage in clinical practice. In this paper technological capabilities of such devices are examined and possibilities of their application for medical data visualization is discussed based on implementation details of mobile DICOM browser, which runs on Android and supports PACS the hospital archiving system. (The use of mobile devices to medical image data presentation on the example of DICOM data viewer). Słowa kluczowe: wizualizacja danych, urządzenia mobilne, DICOM, PACS. Keywords: data visualization, mobile device, DICOM, PACS. Wstęp Dostęp do danych pacjenta jest we współczesnej diagnostyce i leczeniu niezwykle istotny, zwłaszcza, że dostępnych danych jest bardzo dużo oraz mają one często kluczową wartość dla lekarza. Dlatego zasadne staje się badanie i rozwijanie wszelkich możliwych metod wspomagania pracy lekarza, w tym również takich, których celem jest prezentacja medycznych danych obrazowych. Jedną z nowszych metod wspierania pracy lekarza jest wykorzystanie możliwości obliczeniowych mobilnych urządzeń takich jak telefony typu smartfon czy tablety [1]. Urządzenia te są już z powodzeniem wykorzystywane przez lekarzy jako podręczne banki wiedzy, np. do przechowywania i wyszukiwania aktualnych informacji na temat leków [2], "kalkulatory" ułatwiające np. wyliczania klasyfikacji nowot[...]

 Strona 1