Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"seWeryn WĄseK"

Wpływ kształtu wykroju przedgotowego na rozkład warstwy plateru- jącej podczas procesu walcowania prętów bimetalowych Al-Cu


  W pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych procesu walcowania prętów bimetalowych Al-Cu o średnicy końcowej 18 mm. W celu określenia wpływu kształtu wykrojów przedgotowych na rozkład warstwy miedzianej na aluminiowym rdzeniu pręta zapro- jektowano trzy układy wykrojów wydłużających. Wsadem był wstępniak o średnicy 22 mm i równomiernym rozkładzie warstwy platerującej na obwodzie. Udział warstwy miedzi w przekroju poprzecznym pręta wynosił 10 i 15 %. Stwierdzono, że najbardziej równomierny rozkład warstwy platerującej na obwodzie rdzenia można otrzymać stosując układ wykrojów: dwupromieniowy owal modyfikowany-koło. The paper presents the results of the numerical modelling of the rolling process of Al-Cu bimetallic rods. The final diameter of the rods was 18 mm. In order to determine the influence of the shape elongating oval grooves on the distribution of copper layer on an aluminum core rod, three types of oval grooves were designed. The stock was round rod with diameter 22 mm and uniform distribution of the cladded layer at the perimeter. The share of the copper layer in the cross section of the rod was 10 and 15 %. It was found out that the most uniform distribution of cladded layer at the perimeter of the core can be obtained by using the elongating grooves modif[...]

Analiza procesu walcowania prętów bimetalowych Al-Cu w wielopromieniowych modyfikowanych wykrojach wydłużających


  W pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych i doświadczalnych procesu walcowania prętów bimetalowych Al-Cu. W celu zwiększe- nia równomierności rozkładu warstwy platerującej na obwodzie i długości prętów zmodyfikowano kształt klasycznych wykrojów owalnych poziomych i pionowych. Wsadem był wstępniak o średnicy 22 mm z udziałem warstwy miedzi w przekroju poprzecznym pręta 15 i 30%. W wyniku walcowania w 4 przepustach otrzymano pręty o średnicy ok. 16 mm. Zastosowanie wielopromieniowych wykrojów do walcowa- nia prętów bimetalowych Al-Cu poprawiło stabilność procesu walcowania, dzięki czemu gotowe pręty charakteryzowały się równomiernym rozkładem warstwy platerującej na obwodzie pręta i niewielkimi odchyłkami wymiarowymi. The paper presents the results of the numerical modelling and experimental tests of Al-Cu bimetallic bars rolling process. In order to enhance the uniformity of distribution of cladding copper layer over the bimetallic bar perimeter and length, the shape of the classical horizontal and vertical oval passes were modified. The stock was round bars with diameter 22 mm with a copper layer share of 15 and 30%. As a result of rolling in 4 passes, bars of a diameter of about 16.0 mm were obtained. By applying the multi-radial modified grooves to the rolling of Al-Cu bimetallic bars the stability of the rolling process was improved, whereby, finished bars with a uniform cladding layer distribution over the core and small diameter dimensional deviations were obtained. Słowa kluczowe: pręty bimetalowe, walcowanie w wykrojach, modelowanie numeryczne Key words: bimetallic bars, groove rolling, numerical modelling.1. Wstęp. Pręty bimetalowe cieszą się dużym za- interesowaniem zarówno w badaniach naukowych jak i przemysłowych zastosowaniach i w wielu przy- padkach są alternatywą dla wyrobów jednorodnych. W związku z czym opracowano wiele metod wytwa- rzania tego typu wyrobów [1÷4]. Większość z nich charakteryzuje się niską trwałością[...]

Wpływ układu wykrojów wydłużających na rozkład grubości warstwy platerującej prętów Al-Cu DOI:10.15199/67.2017.12.6


  Wyroby bimetalowe znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach światowej gospodarki, takich jak: telekomunikacja, elektronika, energetyka, transport i inne. Bimetalowe blachy, taśmy, rury, pręty czy druty [1, 3, 4, 5], wykonuje się w celu wykorzystania różnic we własnościach poszczególnych metali tworzących bimetal, np. rozszerzalności cieplnej (bimetale termiczne), przewodnictwie elektrycznym (bimetale przewodnikowe), odporności na korozję i wytrzymałości mechanicznej. Wśród nich szerokie zastosowanie znalazły pręty i druty bimetalowe, w których warstwa platerująca wykonana jest z materiału dobrze przewodzącego prąd elektryczny, np. z miedzi, natomiast rdzeń wykonany jest z metalu o małej gęstości, np. z aluminium lub dużej wytrzymałości, np. stal. Zastosowanie w tego typu wyrobach aluminiowego lub stalowego rdzenia posiada również aspekt ekonomiczny, który wpływa na znaczące obniżenie ceny gotowego produktu, w porównaniu do jednorodnych prętów i drutów miedzianych. Gotowe pręty lub druty bimetalowe oprócz dobrego połączenia poszczególnych warstw, powinny charakteryzować się równomiernym rozkładem warstwy platerującej na obwodzie i długości. Do wykonania półwyrobu lub wyrobu gotowego w postaci dwuwarstwowych prętów typu Al-Cu lub stal-Cu, coraz częściej stosowana jest technologia walcowania w wykrojach, gwarantująca wysoką wydajność procesu [10, 11, 12]. Jednakże dobre połączenie warstw w bimetalowym wsadzie nie zawsze gwarantuje odpowiedniej jakości bimetalu po procesie walcowania w wykrojach [11]. Przy niekorzystnych warunkach odkształcania, nieprawidłowo dobranej konstrukcji wykrojów lub źle dobranych parametrach technologicznych (temperatura, gniot), może następować rozwarstwienie poszczególnych komponentów tworzących bimetal, a także znacząco wzrosnąć nierównomierność rozkładu grubości warstwy platerującej na obwodzie pręta [4, 8]. Stąd też celem badań było określenie wpływu układu wykrojów wydłużających na roz[...]

 Strona 1