Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ HENECZKOWSKI"

Zastosowanie soli amoniowych do modyfikacji bentonitów stosowanych jako napełniacze kompozytów żywicy epoksydowej

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad napełnianiem żywicy epoksydowej Epidian 6 (EP) bentonitem Specjal modyfikowanym czwartorzędowymi solami amoniowymi (QAS). Udział niemodyfikowanych i modyfikowanych glinokrzemianów w kompozycie zmieniano w zakresie 1,5-4,5% mas. Oceniono właściwości uniepalniające pod kątem możliwości stosowania tych kompozytów do wytwarzania elementów konstrukcji lotniczych. Stwierdzono, że dodatek modyfikowanych bentonitów do badanej żywicy EP, wpłynął na znaczną poprawę odporności na płomień. Najlepsze wyniki badań uzyskano dla kompozytu zawierającego 4,5% bentonitu modyfikowanego QAS Barquat® CB-50. Bentonite was modified with 3 quaternary ammonium salts and used for filling a com. epoxy resin (1.5-4.5 by mass) to decrease the flammability of the resulting composite material. An increase in flammability resistance and O2 index was achieved. The modification of bentonite with mixed RPhCH2 Me2NCl (R=C10H21 to C18H37) salt was of particular advantage. W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono opracowaniu technologii otrzymywania kompozytów polimerów chemoutwardzalnych1-8) z modyfikowanymi bentonitami. W takich kompozytach napełniacz jest zdyspergowany w matrycy polimerowej do cząstek o rozmiarach nanometrycznych, stąd zwane są one nanokompozytami. Dzięki uzyskaniu tak daleko posuniętego zdyspergowania cząstek w matrycy polimerowej, nawet przy niewielkiej zawartości nanonapełniaczy, nieprzekraczającej 5% mas., uzyskuje się wyraźną poprawę różnych właściwości kompozytu. Wykorzystując wcześniejsze prace na temat modyfikacji bentonitów czwartorzędowymi solami amoniowymi (QAS)9-17) rozszerzono badania tak, aby uzyskać efektywne nanonapełniacze do żywicy epoksydowej Epidian 6, poprawiające także jej odporność na płomień. Część doświadczalna Surowce do badań Czwartorzędowe sole amoniowe stosowane do modyfikacji bentonitów zestawiono w tabeli 1. Bentonit Specjal (BS), produkt techniczny, dostarczony przez Zakła[...]

Uniepalnione kompozyty epoksydowe

Czytaj za darmo! »

Żywice epoksydowe stanowią jedną z najważniejszych grup two- rzyw polimerowych, stosowanych do produkcji materiałów powło- kowych i izolacyjnych, klejów, osnowy kompozytów i nanokom- pozytów itp. Powszechnie stosuje się je w elektronice i elektrotech- nice, a jako materiały konstrukcyjne w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. żywice epoksydowe otrzymywane są najczęściej w re- akcji bisfenolu A i epichlorohydryny. Mogą one być przetwarza- ne różnymi metodami i charakteryzują się dobrymi właściwościa- mi mechanicznymi i dielektrycznymi, małym skurczem podczas utwardzania, odpornością chemiczną oraz bardzo dobrą adhezją do różnych materiałów [1÷3]. Wadami żywic epoksydowych, które w niektórych zastosowaniach ograniczają lub uniemożliwiają ich uży- cie jest stosunkowa mała stabilność termiczna i brak odporności na płomień. Następstwem wielu pożarów jest rozprzestrzenianie się ognia, dymu i toksycznych gazów, spowodowanych obecnością w zagrożonym obszarze palnych tworzyw polimerowych, z których wykonane są, m.in. elementy instalacji wewnętrznych i wykoń- czeniowych, wykładziny, dywany, meble itp., ale także elementy pojazdów i samolotów [4]. Dlatego bardzo ważny jest dobór i zasto- sowanie skutecznych, a zarazem bezpiecznych środków utrudniają- cych palenie tworzyw polimerowych. Jako antypireny, czyli środki zmniejszające palność żywic epok- sydowych, wykorzystuje się substancje reaktywne i n[...]

 Strona 1