Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"STEFAN SZYMURA"

Rola wstępnego trawienia powierzchni cząstek proszku MQP-B w kształtowaniu odporności korozyjnej magnesów wiązanych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad wpływem wstępnego trawienia powierzchni cząstek nanokrystalicznego proszku typu Nd-(Fe,Co)-B na charakterystyki korozyjne materiału fi nalnego. W celu określenia odporności korozyjnej materiału porównano krzywe potencjokinetyczne, uzyskane dla materiału wykonanego z proszku nie poddanego modyfi kacji i z proszku wstępnie trawionego w wodnych roztworach kwasu octowego i EDTA. Badania potencjokinetyczne wykonano w dwu roztworach siarczanowych (pH = 3 i 4). Przeprowadzono również przyspieszone testy na korozję atmosferyczną w środowisku imitującym atmosferę przemysłową. Badania wykazały, że wstępne trawienie powierzchni proszku ma korzystny wpływ na odporność korozyjną materiału fi nalnego, poprawiając zwłaszcza jego charakterystyki polaryzacyjne w zakresie p[...]

Enkapsulacja jako skuteczny sposób zapobiegania utlenianu proszków w technologii magnesów wiązanych

Czytaj za darmo! »

W pracy oceniono wpływ enkapsulacji cząstek proszku ze stopu Nd(Fe,Co)B powłoką Ni na szybkość utleniania powierzchni. Wyznaczone zostały kinetyczne krzywe przyrostu masy proszku Nd(Fe,Co)B wskutek jego ogrzewania w powietrzu, w temperaturze 250ºC. Pokazano, że proszek pokryty warstwą niklu wolniej ulega utlenianiu, niż proszek w stanie dostawy, czy też proszek, którego powierzchnia została poddana wstępnemu trawieniu w roztworze kwasu szczawiowego. Proszki poddano 5-20 minutowej, bezprądowej obróbce niklującej. Na podstawie pomiarów przyrostów masy proszków oraz wyników dyfrakcji rentgenowskiej wykazano, że 15-20 minutowa kąpiel niklująca jest wystarczająca, by powierzchnia proszku została szczelnie pokryta warstwą niklu, a tak uzyskana warstwa skutecznie hamuje proces utleniania podstawowych składników fazy ferromagnetycznej. Słowa kluczowe: proszki nanokrystaliczne, utlenianie stopów Nd-Fe-B, enkapsulacja cząstek proszku Encapsulation as an effective prevention method of powder oxidation in bonded magnet technology The effect of the encapsulation of Nd(Fe,Co)B powder particles with Ni coating on the surface oxidation rate has been evaluated. The mass gain kinetic curves of Nd(Fe,Co)B powder oxidation have been determined during its heating in air at temperature of 250ºC. It has been shown that the powder covered with nickel layer undergoes slower oxidation as compared with the same powder as received and, especially, after its initial etching in oxalic acid solution. The magnetic powder has been treated by electroless plating during 5 to 20 minutes. Mass gain measurements and X-ray diffraction analysis indicate that 15-20 minutes deposition time is suffi cient to ensure tight coverage of powder surface by nickel layer. The coating effectively inhibits the oxidation process of basic alloying elements forming the ferromagnetic phase. Keywords: nanocrystalline powder, Nd-Fe-B alloy oxidation, powder particles encapsulation ochro[...]

Wpływ bienkapsulacji proszków Nd(Fe,Co)B powłokami Ni-P na odporność korozyjną wiązanych magnesów w środowisku sztucznej śliny i roztworze Ringera


  Przeprowadzono badania nad wpływem bienkapsulacji cząstek proszku Nd(Fe,Co)B powłokami NiP/żywica epoksydowa na zachowanie korozyjne uzyskiwanych w ten sposób magnesów wiązanych w środowisku płynów ustrojowych/ fi zjologicznych. Materiałem do badań były magnesy kompozytowe wykonane z proszku Nd(Fe,Co)B, którego powierzchnia została pokryta warstwą Ni-P w czasie 5, 15 i 30-minutowej kąpieli w modyfi kującym roztworze soli Ni(II). Dla oceny odporności korozyjnej materiału wiązanego wykonano potencjokinetyczne krzywe polaryzacji w środowisku sztucznej śliny i roztworze Ringera. Badania korozyjne wykazały, że zastosowanie bienkapsulacji przed procesem spajania ma korzystny wpływ na charakterystyki korozyjne materiału fi nalnego. Słowa kluczowe: bienkapsulacja, magnesy wiązane, powłoki Ni-P, sztuczna ślina, roztwór Ringera Effect of the Nd(Fe,Co)B powder biencapsulation with Ni-P coatings on the corrosion resistance of bonded magnets in the environments of artifi cial saliva and ringer solution Investigations under the effect of the powder particles biencapsulation with NiP/epoxy resin coating on corrosion characteristics of the fi nal bonded magnetic material have been carried out. As corrosion environments the physiological body fl uids have been applied. The test material were composite magnets prepared from Nd(Fe,Co)B powder, which surface was coated with NiP layer during 5, 15 and 30 minutes of Ni(II) modyfi cation solution bath. To evaluate corrosion behaviour of the bonded material the potentiokinetic polarization curves in artifi cial saliva and Ringer solution have been compared. It is shown that the biencapsulation before the consolidation process has its benefi cial effect on corrosion behaviour of the fi nal magnet. Keywords: biencapsulation, bonded magnets, Ni-P coating, artifi cial saliva, Ringer solution ochrona przed korozja 11/2012 s. 505-508 1. Wstęp Materiały magnetyczne bazujące na stopach pierwiastków ziem rzadkich (RE) [...]

Effect of 2% at. of alloying elements: Si, V, Nb, Mo, Ti, Zr or Cu on the corrosion behavior of sintered Nd-Fe-B under conditions of prolonged atmospheric exposure


  The Nd-Fe-B type sinters were exposed to long-term (10 years) atmospheric corrosion which brought about their partial pulverization. The destruction process is markedly inhibited by partial (2 at.%) substitution of Si for Fe but it is strongly accelerated by Ti, Zr or Cu substitutions. A galvanic nature of the sinter damage is postulated. Due to contact with humidity the sinters absorb reversibly hydrogen and there is evident correlation between hydrogen uptake ability and pulverization susceptibility of the Nd-Fe-B based sinters. Keywords: Nd-Fe-B sinters, alloying additions, atmospheric degradation, hydrogen uptake Wpływ 2% at. dodatków stopowych: Si, V, Nb, Mo, Ti, Zr lub Cu na korozyjne zachowanie spieków Nd-Fe-B w warunkach długotrwałej ekspozycji atmosferycznej Długotrwała (10-letnia) ekspozycja atmosferyczna spiekanych materiałów na bazie Nd-Fe-B prowadzi do częściowej pulweryzacji spieków. Podstawienie żelaza niewielką (2% at.) ilością Si wyraźnie hamuje zaś podstawienie za pomocą Ti, Zr lub Cu - znacznie przyśpiesza degradację. Powstałe zniszczenia korozyjne sugerują ich galwaniczny charakter. W wyniku oddziaływania z wilgocią spieki na bazie Nd-Fe-B odwracalnie pochłaniają wodór, przy czym widoczna jest korelacja pomiędzy zdolnością do absorpcji wodoru a podatnością spieków na pulweryzację Słowa kluczowe: spieki Nd-Fe-B, dodatki stopowe, degradacja atmosferyczna, pochłanianie wodoru.1. Introduction It is well known that alloys containing large amounts (~ 30 mass %) of rare earth (RE) elements suffer strongly from corrosion attack in many aggressive environments. Such a behavior of RE containing materials results from high electrochemical activity of RE elements (the standard potentials of RE3+/RE systems are -2.5 to -2.3 V and for RE2O3/RE systems ca -2.0 to -1.8 V [1, 2]). One of the most spectacular applications of RE-based alloys in last 20-30 years is for production of high-coercivity permanent magnets (Nd-Fe-B, Sm-Co et[...]

 Strona 1