Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAJA MROCZKOWSKA"

Elektrolity stałe w układzie CeO2-Sm2O3-Nd2O3


  Jednofazowe proszki roztworów stałych w układzie CeO2-Sm2O3-Nd2O3 syntezowano metodą Pechiniego. Metodą dyfrakcji rentgenowskiej określono wielkości krystalitów d(hkl). Na podstawie tych pomiarów stwierdzono, że wielkości cząstek d(hkl) tych proszków wynoszą od ok. 17 do ok. 21 nm. Budowę morfologiczną otrzymanych proszków obserwowano pod transmisyjnym mikroskopem elektronowym. Wypraski sporządzone z otrzymanych proszków na bazie CeO2 zagęszczają się w temperaturze 1500oC na poziomie 95-97% gęstości względnej. Obserwacji mikrostruktury dokonano pod skaningowym mikroskopem elektronowym. Zastosowanie metody spektroskopii impedancyjnej pozwoliło na określenie zmian wielkości przewodności jonowej spieków roztworów stałych Ce0.8Sm0.2-xNdxO2. Na podstawie wykonanych pomiarów stwierdzono, że stopniowa zamiana kationów Sm3+ kationami Nd3+ w roztworze stałym Ce0.8Sm0.2-xNdxO2 prowadzi do poprawy przewodności jonowej w porównaniu do spieków Ce0.8 M0.2O2, M = Sm, Gd. Materiał Ce0.8Sm0.1Nd0.1O2 wydaje się bardziej predysponowanym elektrolitem tlenkowym do pracy w stałotlenkowych ogniwach paliwowych o obniżonej temperaturze pracy (600-800oC). Słowa kluczowe: elektrolity stałe, przewodnictwo jonowe, roztwory stałe.Tlenkowe elektrolity stałe stanowią grupę materiałów ceramicznych coraz częściej stosowaną do budowy nowoczesnych urządzeń elektrochemicznych. Stałotlenkowe ogniwa paliwowe (ang. Solid Oxide Fuel Cell, SOFC), elektrochemiczne analizatory gazowe, pompy tlenowe, reaktory chemiczne to tylko nieliczne przykłady możliwości ich aplikacji [1, 2]. Obecnie najczęściej stosowanym elektrolitem tlenkowym w urządzeniach elektrochemicznych jest ZrO2 stabilizowany 8% mol Y2O3 (8YSZ). Podstawowymi zaletami, decydującymi o komercyjnym stosowaniu 8YSZ są: stabilność chemiczna i termiczna w temperaturach nawet powyżej 1000oC, szeroki zakres ciśnień parcjalnych, w którym materiał ten jest przewodnikiem jonów tlenkowych, dobre właściwości me[...]

 Strona 1