Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz CHMIELEWSKI"

Modelowanie łuku elektrycznego w analizach przepięć łączeniowych podczas przerywania prądu przy użyciu niskonapięciowych styczników elektromechanicznych DOI:10.15199/48.2016.02.52

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zaprezentowano sposób modelowania łuku elektrycznego za pomocą specjalistycznego programu przeznaczonego do przeprowadzania analiz stanów przejściowych w systemach elektroenergetycznych (program EMTP-ATP). Celem przedstawianych symulacji jest określenie wartości przepięć oraz czasu łukowego w trakcie trwania operacji łączeniowych wykonywanych przy użyciu rozpowszechnionych styczników elektromechanicznych. Zaprezentowano porównanie przebiegów symulacyjnych oraz pomiarowych napięcia powrotnego zmierzonego pomiędzy stykami stycznika, oraz przebiegi przerywanego prądu. Wykazano, że symulacje są efektywnym i praktycznym narzędziem w analizie łączeniowych stanów przejściowych. Abstract. This paper presents the electric arc modelling and its implementation in specialized simulation software for transient analyses during switching conditions in LV circuits (EMTP-ATP software). Simulations can be very useful to estimate overvoltages and arcing times during switching operations performed by means of electromechanical relays, which are commonly used in automation. Comparison of measured and calculated Transient Recovery Voltage (TRV) and current waveforms is shown in this article. It is clearly indicated that severe overvoltages may arise upon electromechanical relays operation, and that the simulation is an efficient tool when analyzing such phenomena. (Modeling of electric arc in analysis of switching overvoltages during current interruption with LV electromechanical relays). Słowa kluczowe: model Mayra, łuk elektryczny, stycznik, przepięcia Keywords: Mayr model, electric arc, relay, overvoltages Wstęp Analizy przepięć generowanych w trakcie trwania operacji łączeniowych wykonywane są powszechnie dla układów średnich (SN) oraz wysokich napięć (WN) [1-9]. Należy jednak przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż także w systemach niskonapięciowych (nn) ze względu na mnogość występowania elektromechanicznych urządzeń łączeniowych (ta[...]

Switching overvoltage analyses under distorted supply voltage conditions DOI:10.15199/48.2019.03.28

Czytaj za darmo! »

The insulation co-ordination analyses are the inevitable stage during the process of reliable electrical systems design. The general purpose of such analyses is most commonly to estimate the maximum (worst case scenario) values of possible overvoltages, for example in various transient states. The outcome of the insulation co-ordination study is crucial for verification of ratings of the power system equipment, as well as overall design of e.g. power substation. Computer simulations are nowadays considered to be an efficient and trustworthy tool that can be applied for analyses of transient conditions. What is more, there are numerous guidelines for computer modelling, which are provided by the international standardization committees and working groups [1-9]. According to IEC and IEEE standards, the substantial part of insulation co-ordination studies (at all voltage levels) is determination of switching transients, generated during current interruption or circuit energization operation [1-5]. As recommended by the IEC standard [1, 2], the determination of switching transients can be done using either deterministic or statistical method with uniform or standard Gaussian distribution of the opening time instant. One of the most valuable information that can be obtained during these studies is the Transient Recovery Voltage (TRV) appearing between Circuit Breaker (CB) contacts, after current interruption. The analysis of phenomena related to switching transients and harmonics (especially with a strong focus on simulations) has been widely investigated in literature [10-16]. In all of the herein quoted resources (papers and standards), the development of the model for transient simulation includes representation of utility grid that supplies the voltage to the system. This element may be represented in various ways, depending on the type of the analysis. Nonetheless, it is usually based on Thevenin equivalent circuit approac[...]

Universal DLL based components for simulations of multiphysical electro-thermal systems DOI:10.15199/48.2017.09.15

Czytaj za darmo! »

Nowadays computer simulations are an indispensable aid tool for design, development and research. Thanks to variety of modern simulation software environments nearly every physical phenomenon can be digitally reproduced and accordingly analysed. Such approach is a cost efficient solution for design optimization, non-destructive testing or product development. As can be seen in Fig. 1 which exhibits nowadays common approach to research process, the simulations (virtual experiment) are typically a step preceding the laboratory experiments. However, if model has been already verified experimentally the simulation may as well become nearly fully credible substitute for experiments.Despite the rapid development of computation technology and decreasing impact of hardware constraints, certain limitations of the simulation software still exist. This fact stimulates the development of highly specialized software packages, dedicated for small range of phenomena. Hence the software vary significantly in their functionalities, elements libraries, user interfaces, performance rates etc. Due to the increasing number of cross-area projects there is often a need for know-how and model exchange. Such demand is sometimes problematic to be met due to significant differences between the simulation environments. Therefore, it is beneficial to create procedures for model or elements import/export in order to accelerate the analysis (the time consuming model preparation could be possibly avoided). Another motivation for adopting the models from the foreign software is possibility of increasing the performance of simulations. This feature could for instance be of a particular importance in case of software that provides parallel threads calculations. The possibility of software capability (universality) improvement is also a great benefit of flexible model exchange. For example, such procedure could potentially facilitate multiphysical simulation[...]

Właściwości powierzchniowe i strukturalne tytanowej powłoki osadzanej tarciowo na podłożu ceramicznym AlN DOI:10.15199/62.2019.2.5


  W ostatnich latach zastosowanie ceramiki azotowej AlN w przemyśle rośnie i często wymaga wytwarzania trwałych złączy ceramiczno- metalowych1-7). Łączenie ceramik z metalami jest jednym z najtrudniejszych zadań w inżynierii materiałowej. Trudności w spajaniu materiałów wynikają w tym przypadku ze skrajnie odmiennych właściwości fizycznych i chemicznych materiałów ceramicznych i metalowych. Największe niedopasowanie ceramiki i metalu z punktu widzenia powstania połączenia dotyczy przede wszystkim różnych wiązań między atomami w tych materiałach i wynikającej z tego małej zwilżalności powierzchni ceramiki przez większość ciekłych metali. Równie istotne dla właściwości powstałego złącza są skrajnie różne wartości współczynnika rozszerzalności cieplnej i współczynnika przewodnictwa cieplnego. Mechanizm powstawania powłoki polega na plastycznym zacieraniu materiału czoła narzędzia na powierzchni ceramiki. Literatura 98/2(2019) 209 Dr hab. inż. Tadeusz SAŁACINSKI, prof. PW, w roku 1982 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej (obecnie Wydział Inżynierii Produkcji). W 1992 r. obronił doktorat z obszaru optymalizacji parametrów nastawczych obrabiarek do trudnych geometrycznie powierzchni, zaś w 2004 r. habilitację związaną z symulacją kształtowania i pomiaru powierzchni bocznych zębów stożkowych kół zębatych. Od 2016 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem na Wydziale Inżynierii Produkcji PW. Specjalność - obróbka skrawaniem. Mgr inż. Michał HUDYCZ w roku 2004 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a 2011 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w specjalności konstrukcje budowlane. Pracuje w Zakładzie Inżynierii Spajania PW, gdzie zajmuje się problematyką próżniowych technik spajania, w tym łączeniem ceramik z metalami. Specjalność - badania nieniszczące z certyfikatem kompetencji w pię[...]

 Strona 1