Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ CYBULSKI"

ODMIEDZIOWANIE OŁOWIU ZA POMOCĄ ALUMINIUM I STOPU Al-Zn


  Powszechnie znany i stosowany w rafineriach ołowiu proces odmiedziowania za pomocą siarki nie zawsze przynosi skuteczne usunięcie miedzi za pierwszym razem, ze względu na utlenienie części siarki. Często zabieg jest powtarzany, co generuje większe koszty oraz dłuższy czas danej operacji. Przedstawiono wyniki badań procesu odmiedziowania ołowiu za pomocą materiałów metalicznych, takich jak aluminium czy też stop Zn‐Al. Określono podstawowe parametry procesu: temperatura, ilość dodatku oraz temperatura zbierania półproduktów miedziowych. Stwierdzono podczas rafinacji za pomocą aluminium tworzenie się związków międzymetalicznych glinu z miedzią o wzorach Al9Cu11 i Al2Cu3, natomiast podczas odmiedziowania stopem Zn‐Al tworzą się związki Al2Cu. Podczas procesu odmiedziowania ołowiu otrzymano półprodukty, takie jak metaliczna piana Cu‐Al oraz stop Cu‐Al zawierający 15 % Cu, 69 % Al przy niewielkich stratach Pb. Słowa kluczowe: rafinacja, ołów, odmiedziowanie, związki międzymetaliczne Cu‐Al DECOPPERING LEAD WITH ALUMINIUM AND ALLOY Al-Zn It is widely known and used in a lead refinery decoppering process with sulfur not always produce the effective removal of copper for the first time, due to the oxidation of sulfur. Often, treatment is repeated, which generates higher costs and longer time of the operation. The results of tests lead decoppering process with metallic materials such as aluminum or an alloy of Zn‐Al. Basic parameters of the process: temperature, amount of additive and the temperature of the collection of semi‐finished copper. It was found that during the refining of aluminum with the formation of intermetallic compounds of aluminum with copper a formulas Al9Cu11 and Al2Cu3, while during decoppering Zn‐Al alloy compounds are formed Al2Cu. During the process of lead decoppering give intermediates such as metallic crust Cu‐Al and Cu‐Al alloy containing 15 % Cu, 69 % Al with sm[...]

Technologia przerobu ołowiu bizmu towego na ołów surowy i stop Pb-Bi o zawar tości powyżej 10% ma s. Bi DOI:10.15199/67.2016.7.3


  Ołów surowy poddawany jest procesowi odbizmutowania przy pomocy stopu MgCa, a pozyskana piana bizmutowa przetapiana jest w tyglu rafinacyjnym na ołów niskobizmutowy zawierający ok. 2% Bi o względnie niskiej wartości handlowej. Przedstawiono opracowaną technologię pirometalurgicznego przerobu ołowiu bizmutowego na ołów surowy zawracany do procesu rafinacji i stop Pb-Bi o zawartości min. 10% Bi przeznaczony do sprzedaży jako koncentrat bizmutu. Słowa kluczowe: rafinacja, bizmut, ołów bizmutowy, piana bizmutowa, ołów surowy TECHNOLOGY for PROCESSing of LEAD CONTAINING BISMUTH TO OBTAIN CRUDE LEAD AND Pb-Bi ALLOY CONTAINING MORE TH AN 10 At. % Bi Crude lead is subjected to the bismuth removal process using MgCa alloy. The obtained bismuth froth is smelted in a refinery crucible. Lead containing less than 2% Bi of relatively low commercial value. The paper presents a technology of pyrometallurgical processing of lead containing bismuth into crude lead, which is redirected to the refining process, and Pb-Bi alloy containing not less than 10% Bi intended for sale as a bismuth concentrate. Keywords: refining, bismuth, bismuth lead, bismuth froth, crude lead.WSTĘP Ołów surowy poddawany jest procesowi odbizmutowania przy pomocy stopu MgCa, a pozyskana piana bizmutowa przetapiana jest w kotle rafinacyjnym na ołów niskobizmutowy zawierający 2-3% Bi o względnie niskiej wartości handlowej, który aktualnie jest składowany. Zgary z przetopu piany Bi przerabiane są selektywnie w piecu obrotowo-wahadłowym w celu odzysku ołowiu. Z uwagi na wysoką zawartość trudnotopliwego MgO i CaO przerób tych zgarów stwarza wiele problemów, głównie z upłynnieniem żużla i osiągnięciem zadowalającego odzysku metalu. Z ekonomicznego punktu widzenia korzystne jest przetworzenie ołowiu bizmutowego na ołów surowy niskobizmutowy i odzysk bizmutu w postaci stopu Pb-Bi o możliwie najwyższej zawartości bizmutu, przy uwzględnieniu odzysku ołowiu i bizmutu również ze zgarów. [...]

WPŁYW PARAMETRÓW NA PROCES RAFINACJI OŁOWIU ZA POMOCĄ ALUMINIUM DOI:10.15199/67.2018.2.1


  WSTĘP W praktyce przemysłowej proces usuwania miedzi z ołowiu prowadzony jest dwoma metodami, a mianowicie poprzez szlikrowanie połączone z likwacją oraz za pomocą siarki. Pierwsza z nich wykorzystuje zmniejszającą się rozpuszczalność miedzi w ołowiu wraz ze spadkiem temperatury, która zgodnie z układem równowag fazowych Cu-Pb w temperaturze bliskiej krzepnięcia ołowiu wynosi ok. 0,07% mas. Cu [5]. Drugi sposób obejmuje odmiedziowanie siarką, tzw. odmiedziowanie głębokie, do zawartości Cu poniżej 50 ppm. Proces ten polega na tworzeniu siarczku miedzi, który w temperaturze 330-340°C występuje w fazie stałej i wypływa na powierzchnię ołowiu. Powszechnie znany i stosowany na świecie proces odmiedziowania ołowiu siarką nie zawsze przynosi skuteczne usunięcie miedzi ze względu na utlenienie części siarki. Często operacja jest powtarzana, co generuje większe koszty oraz wydłuża czas operacji. Stosowanie siarki w procesie odmiedziowania ołowiu i późniejszy przetop szlikrów Cu ma negatywny wpływ na środowisko naturalne ze względu na emisję SO2 do atmosfery [2]. W artykule przedstawiono nowy, ekologiczny sposób odmiedziowania ołowiu. Proces odmiedziowania ołowiu za pomocą aluminium może być prowadzony dwoma sposobami, w wyniku których powstaje na powierzchni ciekłego metalu metaliczna piana Al-Cu lub stop Al-Cu. Pierwszy sposób polega na intensywnym mieszaniu ołowiu z aluminium, w wyniku czego na powierzchni powstaje metaliczna piana będąca mieszaniną faz międzymetalicznych Al-Cu. Można ją zbierać z powierzchni ciekłego ołowiu w postaci piany metalicznej lub poprzez dodanie trocin drzewnych, zbierać w postaci pylistej zwanej szlikrami Al-Cu o wysokiej zawartości Pb. Z kolei drugi sposób polega na stopieniu aluminium na powierzchni ołowiu i powolne jego mieszanie. Dzięki temu otrzymujemy na powierzchni ołowiu ciekłą fazę Al o wysokiej zawartości Cu i niskiej zawartości Pb. Obie metody odmiedziowania ołowiu za pomocą aluminium dają po[...]

ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE W PIROMETALURGII CYNKU I OŁOWIU NA ŚWIECIE DOI:10.15199/67.2018.6.4


  Produkcja cynku i ołowiu na świecie z roku na rok wzrasta ze względu na rosnące zapotrzebowanie tych metali w różnych gałęziach przemysłu. Produkcja ołowiu rafinowanego na świecie w 2016 r. wyniosła blisko 11,2 mln Mg, natomiast światowa produkcja metalicznego cynku wyniosła ponad 13,7 mln Mg [5]. Ołów produkowany jest głównie z siarczkowych koncentratów oraz z materiałów wtórnych pochodzących głównie z recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Technologiami pirometalurgicznymi stosowanymi w produkcji ołowiu surowego są: klasyczny piec szybowy typu Water-Jacket, proces ISP (ang. Imperial Smelting Process) oraz względnie nowe procesy jak: QSL, KIVCET, KALDO, ISASMELT/AUSMELT. W produkcji cynku z surowców pierwotnych dominują głównie dwie technologie: ISP oraz klasyczny proces RLE. Proces ISP jest ciągle doskonalony pod względem techniczno-technologicznym. Wykonane modernizacje przyczyniły się do poszerzenia bazy surowcowej w tym procesie oraz pozwoliły na dalszy rozwój tej technologii. Klasyczny proces otrzymywania cynku poprzez prażenie koncentratów blendowych, ługowanie i elektrolizę, również jest technologią ciągle optymalizowaną pod wieloma względami. Nowoczesne technologie w przemyśle metali nieżelaznych są ciągle ze sobą rywalizującymi pod względem techniczno- -technologicznym. Powoduje to zwiększenie wydajności, energooszczędności danych instalacji oraz dostosowanie ich do co- ANDRZEJ CYBULSKI RYSZARD PRAJSNAR SEBASTIAN KULAWIK ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE W PIROMETALURGII CYNKU I OŁOWIU NA ŚWIECIE DOI 10.15199/67.2018.6.4 W artykule dokonano przeglądu współcześnie stosowanych rozwiązań w technologii pirometalurgicznego otrzymywania cynku i ołowiu. Na podstawie ich analizy określono kierunki rozwoju w hutnictwie tych metali. Stosowane obecnie rozwiązania techniczno-technologiczne w metalurgii cynku i ołowiu charakteryzują się dążeniem do pełnej kontroli procesu technologicznego, m.in. poprzez precy[...]

BADANIA PRAŻENIA REDUKCYJNEGO SZLAMÓW CYNKONOŚNYCH


  Przedstawiono wyniki badań prażenia redukcyjnego szlamów cynkonośnych w skali laboratoryjnej, które pozwoliły określić wpływ podstawowych parametrów na stopień odpędzenia cynku i ołowiu. Redukcja tlenkowych związków cynku rozpoczyna się powyżej 900 °C, a intensywnie przebiega powyżej 1150 °C. Ołów odpędzany jest już w temperaturze 800 °C a ze wzrostem temperatury systematycznie spada jego zawartość w odpadach. Koksik w procesie przerobu szlamów cynkonośnych w piecu przewałowym spełnia funkcje reduktora, dostarczyciela energii a jego obecność w odpadach zapobiega zlepianiu się materiału w piecu i przylepianiu do ścian. Stwierdzono korzystne oddziaływanie dodatku kamienia wapiennego do wsadu na zawartość metali w odpadach. Słowa kluczowe: cynk, ołów, szlam cynkonośny, prażenie redukcyjne STUDIES INTO REDUCTION ROASTING OF ZINC‐BEARING SLIMES The paper presents results of lab‐scale studies into reduction roasting of zinc‐bearing slimes conducted on lab‐scale which resulted in determination of the influence of basic process parameters on the degree of zinc and lead removal. Reduction of oxide zinc compounds starts above 900 °C and runs with high intensity above 1150 °C. Lead becomes removed in the temperature of 800 °C already and with temperature increase its content in the waste gradually drops. During zinc‐bearing slime treatment in Waelz kiln the coke plays a role of a reducing agent and energy supplier, and its presence in the waste prevents caking of the material in furnace and sticking to its walls. Beneficial influence of limestone addition to the charge on metal content in the waste was observed. Keywords: zinc, lead, zinc‐bearing slime, reduction roasting Pozostałością po ługowaniu prażonych koncentratów cynkowych są szlamy zawierające, % mas.: 15÷20 Zn, 8÷13 Pb, 17÷30 Fe, 1÷3 SiO2, 3÷8 CaO, ok. 1,0 MgO, ok. 1,0 Al2O3, 5÷10 Sog, w tym 4÷9 SSO4, poniżej 0,5 Cl, 0,2÷0,4 As, 0,2÷0,6 Cd. Materiał t[...]

WPŁYW DODATKÓW TECHNOLOGICZNYCH NA ODZYSK Zn I Pb ZE SZLAMÓW CYNKONOŚNYCH


  Przedstawiono wyniki prób przerobu szlamów cynkonośnych w instalacji pilotowej IMN oraz prób przemysłowych. Badania te wykazały korzystny wpływ dodatku kamienia wapiennego na stopień redukcji i odpędzenia Zn ze wsadu do pyłów. Przedstawiono bilans masowy i energetyczny prób przemysłowych. Słowa kluczowe: cynk, ołów, szlam cynkonośny, prażenie, piec przewałowy INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL ADDITIVES ON Zn AND Pb RECOVERY FROM ZINC‐BEARING SLIMES Results of the tests into treatment of zinc‐bearing slimes in IMN pilot installation and in industrial conditions are presented. The conducted tests demonstrated advantageous influence of limestone on the degree of reduction and removal of Zn from the charge to dusts. Mass and energy balance of industrial tests are presented. Keywords: zinc, lead, zinc‐bearing slime, roasting, Waelz furnace Mgr inż. Lech Adamkiewicz, dr inż. Ryszard Prajsnar, dr inż. Józef Czernecki, prof. IMN, mgr inż. Andrzej Cybulski, mgr inż. Katarzyna Anyszkiewicz, inż. Piotr Bednarek, mgr Stanisław Szuba — Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, mgr inż. Jacek Jakubowski — Bolesław Recycling Spółka z o. o., Bukowno. 818 Wprowadzenie W pierwszym etapie badań procesu redukcyjnego prażenia szlamów cynkonośnych w piecu przewałowym określono wpływ podstawowych parametrów procesu na efektywność odzysku cynku i ołowiu [1]. Wyniki tych badań wskazują, że największe szanse intensyfikacji odzysku metali ze szlamów cynkonośnych daje odpowiedni dobór dodatku technologicznego. Badania wpływu różnych dodatków technologicznych na odzysk metali były celem prezentowanych tutaj badań. Badania przeprowadzono w instalacji pilotowej IMN Gliwice oraz w skali przemysłowej — w piecu przewałowym Bolesław Recycling Sp. z o.o. Badania w instalacji pilotowej IMN Aparatura Schemat instalacji pilotowej pieca przewałowego IMN przedstawiono na rysunku 1. Piec przewałowy 1 o długości 6124 mm, średnicy wewnętrznej 8[...]

 Strona 1