Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bogusz Kania"

Ni-Mo alloys electrodeposited under direct current from citrate-ammonia plating bath

Czytaj za darmo! »

Ni-Mo alloys are characterized by high hardness, wear, thermal and corrosion resistance [1, 2]. Due to this reason they could offer an important alternative to hard chromium coatings, which according to EU directives (2000/53/WE, 2011/37/UE) have to be eliminated from manufacturing processes [3]. However, these alloys are difficult to obtain by conventional thermal methods, what is caused by the large difference in metals melting points (Ni . 1455 C, Mo . 2620C) and the limited mutual solubility. Convenient way to produce these type of coatings, which overcomes above mentioned problems, is a low-temperature and relatively simple electrodeposition technique. It enables uniform surface covering with simultaneous control of thickness and microstructure and thus allow to influence the properties of the layer. The mechanism of Ni-Mo alloys electrodeposition is still not clearly understood, although a few hypotheses are presented in the literature [4?€7]. Nevertheless, it is known that molybdenum (as well as another reluctant elements, such as W, Ge) cannot be deposited alone from aqueous solution of their salts. However, it could be readily co-deposited with iron-group metals (such as Ni, which acts as a catalyst) with an alloy formation. This phenomenon was called induced co-deposition by Brenner [8]. However, Ni-Mo coatings deposited from solution containing only molybdenum and nickel ions are of poor quality and contain high amount of molybdenum oxides. This effect is probably related to the formation of multimolecular heteropolymolybdates, which are difficult to electroreduce. Addition of an appropriate complexing agent, such as sodium citrate (characterized also by buffering, leveling and brightening properties), causes decomposition of heteropolymolybdates and the formation of the electroactive molybdenum [MoO4(Cit)H]4. and then nickel [NiCit]. citrate complexes (Cit = C6H5O7 3.) [9]. It results in an im[...]

Porównanie wybranych metod badania porowatości odlewów ciśnieniowych ze stopu magnezu AZ91


  Istotnym czynnikiem decydującym o jakości odlewów ciśnieniowych jest ich porowatość. W pracy testowano przydatność wybranych metod badania porowatości odlewów ciśnieniowych wytwarzanych ze stopu magnezu AZ91. Stosowano następujące metody: pomiary gęstości, rentgenowską tomografią komputerową i mikroskopią akustyczną. Określono zalecany zakres zastosowań poszczególnych metod. The porosity is an important determinant of the pressure die-castings quality. The study examined the usefulness of selected methods for testing the porosity in pressure castings of the AZ91 magnesium alloy. The following methods were tested: density measurements, computed tomography and acoustic microscopy. The recommended range of application of each method was given. Słowa kluczowe: odlewanie ciśnieniowe, stopy magnezu, AZ91, porowatość, tomografia rentgenowska, mikroskopia akustyczna Key words: pressure die casting, Mg-based alloys, AZ91, porosity, computed tomography, acoustic microscopy.Wstęp. Typowymi wadami odlewów ciśnie- niowych są: niedolewy, pęknięcia, pęcherze podpo- wierzchniowe, porowatość, tak zwane twarde strefy i przywarcia do form [1]. Porowatość jest szczegól- nie istotnym czynnikiem determinującym jakość od- lewów ciśnieniowych ze stopów magnezu. Norma PN-H/83105:1985 [2] definiuje porowatość jako licz- ne, drobne, blisko siebie położone pustki, występujące zazwyczaj w miejscach odlewu o grubszych ściankach. Zasadniczymi przyczynami powstawania porowatości mogą być: zbyt mała prędkość tłoka podczas wypełnia- nia wnęki formy ciekłym metalem, złe odpowietrzanie formy, zbyt niska temperatura zalewania formy lub nie- właściwy układ wlewowy [1]. Celem pracy jest określenie przydatności wybra- nych metod badania porowatości do zastosowań w pro- gramach badawczych zmierzających do identyfikacji czynników decydujących o jakości odlewów. Oczeki- wane istotne zmniejszenie wadliwości odlewów może umożliwić redukcję grubości ścianki i prowadzić do re[...]

 Strona 1