Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Sobieraj"

ŚRODOWISKO POMIAROWE DO ANALIZY RUCHU W SIECIACH KABLOWYCH DOI:10.15199/59.2015.8-9.91


  W artykule przedstawiono opracowane środowisko do pozyskiwania szczegółowych informacji o ruchu przesyłanym w sieciach opartych na protokole IP (Internet Protocol). Badany był rzeczywisty ruch użytkowników indywidualnych w sieci jednego z dostawców usług dostępu do Internetu. Opracowane środowisko pozwala na pozyskiwanie informacji na poziomie strumieni oraz na poziomie pakietów. Zaproponowane rozwiązania oparto na narzędziach ogólnodostępnych i nieodpłatnych. 1. WSTĘP Aktualnie jesteśmy świadkami bardzo szybkiego upowszechniania się usług wykorzystujących protokół IP oraz komunikacji nie tylko między ludźmi, ale także i między rzeczami (Internet of Things). Zjawiska te prowadzą m.in. do znacznych zmian w charakterystyce ruchu generowanego przez źródła ruchu (ludzi, rzeczy), które powinny być uwzględnione już na etapie projektowania i wymiarowania sieci, w tym przede wszystkim sieci dostępowych IP. Opracowanie dokładnych metod wymiarowania takich sieci wymaga jednak przede wszystkim dokładnego poznania charakteru przesyłanego ruchu. Informacje o parametrach ruchu generowanego przez użytkowników oraz o oczekiwanych przez nich parametrach jakości obsługi (quality of service, qualiy of experience) pozwalają na odpowiednie odwzorowanie zasobów żądanych na poziomie pakietów na zasoby żądane na poziomie sesji (zgłoszeń) i - w konsekwencji - na opracowanie metod wymiarowania sieci z wykorzystaniem idei tzw. pasma ekwiwalentnego. W celu dokładnego poznania charakteru ruchu generowanego we współczesnych sieciach dostępowych IP, umożliwiającego w przyszłości określenie wartości zasobów ekwiwalentnych, w artykule przedstawiono opracowane środowisko do pozyskiwania pełnej informacji o strukturze transmitowanych strumieni ruchu. Dalsza część artykułu jest zorganizowana w następujący sposób. W rozdziale 2 przedstawiono założenia i architekturę opracowanego środowiska do przechwytywania ruchu IP. W rozdziale 3 opisano możliwości w[...]

ANALITYCZNE MODELOWANIE SIECI KOMÓRKOWYCH Z PRZENOSZENIEM POŁ ˛ ACZE´N I PRZELEWEM RUCHU DOI:10.15199/59.2016.8-9.29


  Streszczenie: Wartykule zaproponowano analityczny model wielousługowych hierarchicznych sieci bezprzewodowych, z zaimplementowanymi mechanizmami rezerwacji zasobów dla przenoszonych poła˛czen´ oraz z przelewem zgłoszen´ pomie ˛dzy sieciami pokrywaja˛cymi ten sam obszar. Zastosowana przybli˙zona metoda wyznaczania warto´sci ´sredniej i wariancji ruchu spływaja˛cego z zasobów pierwszego wyboru na zasoby alternatywne pozwala na jej praktyczne wykorzystanie w procesie optymalizacji sieci komórkowych. Rezultaty oblicze ´n analitycznych porównano z danymi uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych symulacji. Abstract: This article proposes an analytical model of multiservice hierarchical wireless networks with implemented resource reservation mechanisms for handover calls and call overflow between networks covering the same area. The applied approximate method for a determination of the average value and variance of traffic that overflows from resources of the first choice to resources of the second choice can be practically employed in cellular network optimization. Słowa kluczowe: przelew ruchu, mechanizm rezerwacji przepływno´sci, uogólniony wzór Kaufmana-Robertsa, wia˛zka alternatywna, wia˛zka pierwotna Keywords: traffic overflow, bandwidth reservation mechanism, generalized Kaufman-Roberts distribution, primary resources, secondary resources 1. WSTE˛P Jednym z głównych problemów zarza˛dzania jako- s´cia˛ obsługi w sieciach komórkowych jest problem przenoszenia poła˛czen´. Przenoszenie poła˛czen´ ma coraz wie˛kszy wpływ na wydajno´s´c kolejnych technologii sieci komórkowych. Zwia˛zane jest to bezpos´rednio z dwoma czynnikami. Pierwszym jest zmniejszaja˛ca sie˛ wielkos´c´ komórek - wymuszaja˛ca cze˛stsze zmiany komórek obsługuja ˛cych dane zgłoszenie - a zwia˛zana ze stosowaniem coraz wyz˙szych cze˛stotliwos´ci nos´nych oraz potrzeba˛ zapewnienia wy˙zszych przepływno´sci w pojedynczej komórce. Drugim czynnikiem jest natomiast zró[...]

SYMULATOR WĘZŁÓW ELASTYCZNYCH SIECI OPTYCZNYCH OPARTYCH NA STRUTURZE 3-SEKCYJNEGO POLA CLOSA DOI:10.15199/59.2018.8-9.59


  1. WSTĘP Zwiększająca się różnorodność usług sieciowych, o wzrastającym zapotrzebowaniu na przepływności, oraz liczba urządzeń dołączonych do globalnej sieci transmisji danych, stawia nowe wymagania przed sieciami telekomunikacyjnymi. W celu sprostania tym wymaganiom niezbędne jest nie tylko zwiększanie przepływności łączy telekomunikacyjnych, ale także - w coraz większym stopniu - zapewnienie możliwości różnicowania jakości obsługi różnych klas strumieni ruchu w węzłach telekomunikacyjnych. W ciągu ostatnich lat rozwój sieci optycznych, zarówno dostępowych, jak i szkieletowych, spowodował, że stały się one podstawowymi rozwiązaniami oferującymi równocześnie wysokie przepływności oraz mechanizmy przydziału zasobów i różnicowania jakości obsługi. Aktualnie, wraz z rozwojem techniki DWDM (ang. Dense Wawelength Division Multiplexing), optyczne sieci telekomunikacyjne następnej generacji są przedmiotem zainteresowania wielu ośrodków naukowych oraz tematem wielu publikacji [1][2]. Technologie sieci optycznych pozwalają zwiększyć prędkość transmisji do 100 Gb/s, 400 Gb/s, lub nawet 1 Tb/s. Możliwość efektywnego wykorzystania tak dużych przepływności sieci na potrzeby użytkowników o różnych żądaniach, znacznie mniejszych od pojemności sieci, zapewnia realizacja koncepcji elastycznych sieci optycznych (ang. Elastic Optical Networks) [3], tj. sieci, które umożliwiają elastyczny przydział zasobów sieciowych dla różnych ścieżek optycznych. W sieciach DWDM koniecznym staje się zastosowanie optycznych pól komutacyjnych, zdolnych do konwersji oraz transmisji sygnałów optycznych na różnych długościach fali świetlnych. Prace badawcze w obszarze optycznych pól komutacyjnych dotyczą głównie opracowania nowych nieblokowalnych struktur optycznych pól komutacyjnych [4]. Budowa takich pól wiąże się z bardzo dużą liczbą punktów komutacyjnych lub ze złożonymi algorytmami sterowania zestawianiem połączeń. Drugim obszarem badań, będącym temate[...]

 Strona 1