Wyniki 1-10 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"Paweł WĘGIEREK"

Mechanizm przewodnictwa elektrycznego w arsenku galu implantowanym jonami

Czytaj za darmo! »

Stopień zdefektowania półprzewodnika determinuje sposób przewodzenia prądu elektrycznego. Można wyróżnić dwie formy: przewodzenie pasmowe, charakterystyczne dla półprzewodnika krystalicznego i skokowe, związane z dużą koncentracją defektów radiacyjnych, spowodowaną np. przez implantację jonową. Przewodność odpowiadająca tej formie wymiany ładunków wykazuje silną zależność od częstotliwości [1], którą można opisać funkcją σ = σHf S. Natomiast przewodzenie pasmowe nie zależy od częstotliwości aż do 108 Hz. Z uwagi na fakt, że implantowany protonami H+ arsenek galu jest silnie zdefektowany, z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że występują w nim obydwa wymienione mechanizmy przewodzenia prądu, a całkowita konduktywność jest superpozycją dwóch składowych, tj. pasmo[...]

Zmiennoprądowe przewodnictwo elektryczne krzemu implantowanego jonami

Czytaj za darmo! »

W zależności od stopnia krystalizacji krzemu jest on charakteryzowany dwoma różnymi formami przewodzenia prądu elektrycznego. Pierwszy, klasyczny przypadek to krzem monokrystaliczny, w którym zachodzi przewodzenie pasmowe. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku krzemu amorficznego wytwarzanego naparowywaniem próżniowym, w którym może występować przewodzenie skokowe (hoppingowe). Według N. Motta [1] przewodność odpowiadająca tej formie wymiany ładunków wykazuje silną zależność od częstotliwości, którą można opisać funkcją σ = σHf S. Natomiast przewodzenie pasmowe nie zależy od częstotliwości aż do 108 Hz. Z uwagi na fakt, że implantowany jonowo krzem jest silnie zdefektowany, jego właściwości są dalekie od charakterystycznych dla krzemu krystalicznego,[...]

Charakterystyki czasowe skokowej wymiany ładunków w arsenku galu napromieniowanym jonami H+


  W pracach [1, 2] przeanalizowano możliwość zastosowania polienergetycznej implantacji GaAs jonami H+ w celu wytwarzania izolacji pionowej w układach scalonych. Zastosowanie przez nas symulacji komputerowej do wyboru wielu dawek i energii jonów H+ pozwoliło na uzyskanie równomiernego rozkładu defektów radiacyjnych do głębokości ok. 3,5 μm, przy wykorzystaniu maksymalnej energii jonów 400 keV. Ze względu na wykorzystaną przez nas metodę badawczą, polegającą na pomiarach właściwości elektrycznych przy prądzie przemiennym przy częstotliwościach 50 Hz do 5 MHz w zakresie temperatur od LNT do 400K oraz na 15-minutowym wygrzewaniu termicznym w piecu rurowym, uzyskano optymalne warunki implantacji i stabilizacji parametrów warstw izolacji pionowej [3]. W wyniku tych badań uzyskano również wiele wyników, dotyczących mechanizmów przenoszenia ładunków w silnie zdefektowanym GaAs, z których głównym jest stwierdzenie skokowego mechanizmu przenoszenia ładunków [4] oraz opracowanie modelu tego zjawiska, zarówno przy prądzie stałym jak i zmiennym [5]. W modelu zakłada się, że po przeskoku elektronu z jednej neutralnej studni potencjału do drugiej pozostaje on w niej przez czas τ, a następnie wykonuje przeskok z prawdopodobieństwem p do studni trzeciej w kierunku określonym polem elektrycznym. Powoduje to przewodzenie przy prądzie stałym lub przy niskich częstotliwościach prądu zmiennego. Po czasie τ[...]

Research on Jump Mechanism of Electric Charge Transfer Probability in Gallium Arsenide Irradiated with H+ Ions

Czytaj za darmo! »

In the article the results of research on gallium arsenide irradiated with H+ ions have been presented as well as occurred correlations between probability of electron’s jump and sample annealing temperature have been discussed. Obtained results have confirmed that value of probability is strictly connected with the type of radiation defects formed as a consequence of irradiating tested sample with H+ ions. Streszczenie. W artykule przedstawiono rezultaty badań arsenku galu naświetlonego jonami H+ oraz omówiono występujące w nim zależności prawdopodobieństwa wystąpienia przeskoku elektronu od temperatury wygrzewania próbki. Otrzymane wyniki potwierdzają, że wartość prawdopodobieństwa przeskoków jest ściśle związana z typem defektów radiacyjnych, powstałych w wyniku naświetlania materiału badawczego jonami H+. (Badania prawdopodobieństwa skokowej wymiany ładunków w GaAs napromieniowanym jonami H+). Keywords: radiation defects, activation energy, hopping conductivity, gallium arsenide. Słowa kluczowe: defekty radiacyjne, energia aktywacji, przewodność skokowa, arsenek galu. Introduction A model of jump mechanism of electric charge transfer for both direct and alternating current has been presented in articles [1-5]. Described model introduces an assumption that an electron jump takes place between neutral potential wells, what causes formation of a dipole. Electron would be able to participate in di[...]

Electricity measurement accuracy in the smart metering system DOI:10.15199/48.2015.12.04

Czytaj za darmo! »

The smart metering to the power system implementation significantly changes the way of measurements and settlements in the electricity sector. This paper presents an analysis of realized measurement accuracy and the key information about the smart metering and the components of the advanced metering infrastructure. It also shows the scope of authors' ongoing research on the temperature effect of electricity measurement accuracy in the smart metering system. Streszczenie. Wprowadzenie do systemu elektroenergetycznego inteligentnych systemów pomiarowych znacząco zmienia sposób przeprowadzanych pomiarów i rozliczeń. W artykule przedstawiono analizę dokładności realizowanych pomiarów oraz zaprezentowano kluczowe informacje dotyczące inteligentnego systemu pomiarowego i zaawansowanej infrastruktury pomiarowej. Przedstawiono również zakres aktualnie prowadzonych przez autorów niniejszego artykułu prac badawczych, dotyczących wpływu temperatury na dokładność pomiarów energii elektrycznej w inteligentnych systemach pomiarowych. (Dokładność pomiarów energii elektrycznej w inteligentnych systemach pomiarowych). Keywords: electricity measurement, measurement accuracy, smart metering, smart grid. Słowa kluczowe: pomiary energii elektrycznej, dokładność pomiarów, inteligentne systemy pomiarowe, sieć inteligentna. Introduction The smart grid implementation in Poland recently definitely accelerated. Successful pilot programs resulted in the beginning of new, large-scale investments. The smart metering system is an essential part of the smart grid. The smart grid can be described as a modernized electricity grid supplemented by a digital two-way communication system between a supplier and a consumer and smart measurement and monitoring systems [1]. The main smart grid concept is an integration of activities of all participants in the process of generation, transmission, distribution and consumption of electricity, in order to deliver it in an [...]

The temperature effect on measurement accuracy of the smart electricity meter DOI:10.15199/48.2016.08.40

Czytaj za darmo! »

The paper presents an analysis of ambient temperature influence on measurement accuracy of the smart electricity meter for different values of load current, voltage and frequency. The research scope was covered by the operating temperature range from -40°C to +70°C, which is consistent with the requirements of applicable standards and legal regulations. A meter used in the conducted tests was Iskra MT372 model, which is currently being installed at final customers. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę wpływu temperatury otoczenia na dokładność pomiarów inteligentnego licznika energii elektrycznej dla różnych wartości prądu obciążenia, napięcia i częstotliwości. Badania swoim zakresem objęły temperatury od -40ºC do +70ºC, co jest zgodne z wymaganiami stawianymi inteligentnym licznikom zarówno przez normy, jak i regulacje prawne. W badaniach wykorzystano obecnie instalowany u odbiorców licznik typu Iskra MT372. (Wpływ temperatury na dokładność inteligentnego licznika energii elektrycznej). Keywords: electricity measurement, measurement accuracy, smart metering, smart electricity meters. Słowa kluczowe: pomiary energii elektrycznej, dokładność pomiarów, inteligentne systemy pomiarowe, inteligentne liczniki. Introduction The smart meters are the main parts of the smart metering system, which implementation to the power system is actually one of the most important challenges facing the Polish and the European electricity sector. This process is related to applicable legal regulations, such as the EU Directive 2009/72/EC [1], which requires Member States to equip in smart metering systems by 2020 at least 80% of customers. In the Polish case, this objective is planned to achieve in the year 2024 and it means the need to install approximately 15 million smart electricity meters, with the current implementation level of only 2,7% [2]. One of the most significant aspects of the smart metering implementation, both from the [...]

Laboratory Stand for Examining the Influence of Environmental Conditions on Electrical Parameters of Photovoltaic Cells DOI:10.15199/48.2016.08.48

Czytaj za darmo! »

The aim of this article is to present a method of investigating the influence of operating conditions on electrical parameters of photovoltaic cells. Described laboratory stand is based on a climatic chamber cooperating with a number of meters, sensors, adjustable load units and data acquisition software. Introduced measuring system enables to conduct PV cells tests across the operating temperature range (-20  100)°C for irradiance ranging from 700 W/m2 to 1600 W/m2. Streszczenie. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie metody badania wpływu warunków środowiskowych na parametry elektryczne ogniw fotowoltaicznych. Przedstawione stanowisko laboratoryjne działa w oparciu o komorę klimatyczną, współpracującą z szeregiem mierników oraz czujników, zespołem regulowanego obciążenia oraz oprogramowaniem do akwizycji danych. (Stanowisko laboratoryjne do badania wpływu warunków środowiskowych na parametry elektryczne ogniw fotowoltaicznych). Keywords: photovoltaic cells measurements, effect of environmental conditions, laboratory stand, climatic chamber. Słowa kluczowe: pomiary ogniw fotowoltaicznych, wpływ warunków środowiskowych, stanowisko laboratoryjne, komora klimatyczna. Introduction Results of the research carried out on certain semiconductor structures in the aspect of their potential application in the process of photovoltaic cells production have been the subject of discussion in our previous works [1, 2]. On the basis of conducted experiments, which included material properties tests, it has been shown that there exists the range of operating temperatures where resistivity and capacity of the Ne+ ion-implanted and annealed Si remain constant, but only for certain, relatively low values of post-implantation annealing temperature of tested samples. As it has been concluded, implementing reported observations into the process of photovoltaic cells production could have resulted in certain improvements connected with ope[...]

Research on the Influence of Environmental Conditions on Electrical Parameters of Interdigitated Back Contact Monocrystalline Silicon Solar Cells DOI:10.15199/48.2018.07.33

Czytaj za darmo! »

Despite the fact that in recent years it is possible to observe dynamic progress in the area of innovative photovoltaic (PV) cells technologies, silicon-based solutions are still dominating in global PV cell production share. According to the forecast presented in [1], such tendency will be preserved until at least 2022, even when the share of all emerging technologies different from crystalline silicon will be compared in total. Considering the field of monocrystalline silicon solar cells, relatively new idea are the interdigitated back contact cells, based on the n-type silicon substrate and heterojunction with intrinsic thin layer, so-called HIT-IBC cells. Rated efficiency of this type of devices reported by National Renewable Energy Laboratory (NREL) [2] has already exceeded 26%, which is one of the best results among all mass-produced types of cells. Distinctive advantage of HIT-IBC structures is the capability to absorb low-energy infrared radiation, what has been confirmed by external quantum efficiency measurements and reported in [3]. Consequently, many issues concerning possible further improvements of the efficiency of HIT-IBC cells are the topics of recent scientific discussions [4-12]. However, as it is known, nominal parameters of PV devices are determined for standard test conditions (STC) that not always correspond to actual environmental conditions, in which solar cells operate. Parameters achieved by PV cells in STC often seem to be inaccurate performance indicator, especially in terms of irradiation level, due to the fact that in certain regions an average solar irradiation is lower or higher than 1000W/m2. For that reason, it is justified to conduct research aimed at verification of actual electrical parameters of HIT-IBC solar cells operating in conditions of changing irradiance. This article presents results of the experiment carried out on the samples of HIT-IBC solar cells in order to determine the [...]

The use of power restoration systems for automation of medium voltage distribution grid DOI:10.15199/48.2018.07.42

Czytaj za darmo! »

Growing quality and continuity requirements of energy customers and a quality regulation model introduced by the Energy Regulatory Office require from the Distribution System Operators (DSOs) to constantly develop their grids to improve the power supply reliability. The new model of regulation was introduced to reduce the values of reliability indices in Poland which, despite increased investments, still significantly deviate from the European average. The quality regulation model assumes that the following indicators will have a direct impact on the DSOs regulated revenue:  SAIDI - System Average Interruption Duration Index, covering faults over 3 minutes, measured in minutes per customer,  SAIFI - System Average Interruption Frequency Index, covering faults over 3 minutes, measured in the number of breaks per customer,  Time of realization of customer grid connection, measured in calendar days per connected customer,  Time of measurement and billing data transmission, measured in calendar days per customer. The SAIDI and SAIFI indices are the most important indicators for managing existing power grid infrastructure. Achieving the requirements in this field also seems to be the biggest challenge of the new regulation model. According to the quality regulation, the distribution companies are required to reduce SAIDI and SAIFI by 50% to year 2020, at the base year 2015 [1,2]. An important factor affecting fault duration is the time necessary for fault detection and appropriate grid reconfiguration. After the occurrence of grid disturbance (short-circuit or earth fault) it is generally possible to make an appropriate switching, resulting in the maximum reduction of the number of consumers without power supply. Properly fast actions in this area have a direct impact on SAIDI - by maximum reduction of fault duration for customers who can be supplied by grid reconfiguration, as well as SAIFI - b[...]

Application of the UHF method for partial discharges measurement in high voltage cable lines DOI:10.15199/48.2019.06.16

Czytaj za darmo! »

The growing requirements of customers in the scope of continuity of electricity supply in connection with the regulatory model, newly introduced by the Energy Regulatory Office, require distribution companies to constantly develop their grids to improve the reliability of power supply. The new model of regulation was introduced to reduce the value of reliability indicators in Poland, which, despite the significant increase in investment outlays in the distribution grid in recent years, still significantly deviate from the European average. For example, in 2016 in Poland System Average Interruption Duration Index (SAIDI) was 272 minutes/recipient, and System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) was 3.46 interruptions/recipient. The average values of these indicators for the European Union were in the same year at the level of 170 minutes/recipient in the case of SAIDI (at the lowest value of approx. 20) and 1.75 interruptions /recipient in the case of the SAIFI indicator (at the lowest value of approx. 2) [1]. According to the quality regulation, distribution companies are required to reduce SAIDI and SAIFI indices by 50% by 2020, adopting the base year for 2015 [2]. Despite the fact that the qualitative regulatory model is in force for a few years, distribution companies are still far from reaching the assumed goals, which is mainly due to the sensitivity of the existing energy infrastructure to various types of failures. The Polish Power Grid is still mainly an overhead grid, which makes it particularly sensitive to damage caused by atmospheric phenomena. An example of the scale of the impact of weather phenomena on the reliability of power supply is the year 2017, when rapid storms combined with strong winds caused extensive damage to grids, which resulted in a significant increase in reliability indicators (for some Distribution System Operators even more than 2 times compared to 2016) [3]. The 2017 events showe[...]

 Strona 1  Następna strona »