Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej STACHNO"

System pomiarowy parametrów środowiskowych z przeznaczeniem do prognozowania w budynkach inteligentnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiona została metoda pozyskiwania informacji przez specjalistyczny system pomiarowy zbudowany w oparciu o magistralę KNX/EIB i dedykowane urządzenia pomiarowe. Opisano funkcje poszczególnych układów i sposoby ich realizacji. Przedstawiono klasyfikację szeregów czasowych obrazujących wyniki pomiarów i jej wpływ na dokładność prognozowania. Zaproponowano metodę przetwarzania informacji pomiarowych dla potrzeb prognozowania kolejnych wartości szeregów czasowych. Abstract. The paper presents a method of obtaining information through a specialized measurement system built on KNX/EIB and dedicated test equipment. Describes the functions of the various systems and methods for their implementation. The classification of time series showing the results of measurement and its impact on the accuracy of forecasting. Proposed a method of measuring information processing for the subsequent prediction of time series. (Environmental performance measurement system designed for forecasting in intelligent buildings) Słowa kluczowe: inteligentny budynek, prognozowanie, wygładzanie szeregu czasowego, Keywords: inteligent building, forecasting, smoothing time series, system KNX. Wstęp Pomiary parametrów środowiskowych budynku i jego otoczenia, są niezbędnym składnikiem każdego systemu sterowania automatyką w inteligentnych budynkach. Na ich podstawie możliwe jest realizowanie algorytmów sterowania temperaturą, natężeniem oświetlenia wewnątrz budynku, wentylacją, klimatyzacją i innymi parametrami. Pomiary te są również bardzo istotne przy optymalizacji zużycia energii w budynku i przez jego użytkowników. Na podstawie danych pomiarowych, system sterowania jest w stanie optymalnie, w sensie zdefiniowanego kryterium, zarządzać zasobami budynku poprzez odpowiedni dobór parametrów. W wielu przypadkach, systemy sterowania mogą korzystać nie tylko z bezpośrednich wartości pomiarowych, ale również z danych obliczonych na podstawie systemów pre[...]

Diagnostyka wybranych parametrów energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach wiatrowych DOI:10.15199/48.2019.11.28

Czytaj za darmo! »

Eksploatacja elektrowni wiatrowych wiąże się z nieustannymi zmianami stanu jej pracy, wynikającymi zarówno z samej budowy elektrowni (kształt i długość łopat, przekładnia, typ generatora, przekształtniki napięcia), jak również ze zmienności kierunku i siły wiatru, a także gęstości przemieszczającego się powietrza. Wynikiem tych zmian jest oddziaływanie dynamiczne elektrowni wiatrowych na parametry energii elektrycznej panujące w punkcie ich przyłączenia. Zmienność prędkości wiatru, a także gęstości powietrza, wpływa przede wszystkim na zmianę wartości wytwarzanej w niej mocy czynnej, a co za tym idzie na wartość napięcia panującego w sieci. Budowa elektrowni (w szczególności zainstalowane w niej układy energoelektroniczne) wpływa przede wszystkim na kształt przebiegu generowanego przez źródło prądu (wartość poszczególnych harmonicznych prądu), a w konsekwencji na odkształcenia przebiegu napięcia. Dlatego bardzo istotnym staje się możliwość diagnostyki instalacji elektrycznych elektrowni wiatrowych. Wymagania polskich przepisów w zakresie dynamicznego oddziaływania elektrowni wiatrowych Wśród parametrów opisujących jakość energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii są również wytyczne dotyczące dynamicznych zmian napięcia w punkcie przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci dystrybucyjnej. Ich spełnienie wymagane jest do otrzymania zgody na przyłączenie elektrowni wiatrowej do sieci elektroenergetycznej oraz podpisanie bezterminowej umowy na dostawę energii elektrycznej. Jednakże, ze względu na starzenie się urządzeń wytwórczych, zdaniem autorów, parametry te powinny być monitorowane na bieżąco, aby zapobiec ewentualnym szkodom wynikającym z dostarczenia do odbiorców energii elektrycznej o nieprawidłowych parametrach technicznych. Wymagania stawiane elektrowniom wiatrowym czasowo przyłączonym do sieci średniego napięcia opisane zostały w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych PGE S.A.[...]

Identyfikacja profilu osobowego na podstawie analizy neuronowej parametrów środowiskowych w inteligentnym budynku DOI:10.15199/48.2019.11.35

Czytaj za darmo! »

W inteligentnym budynku archiwizowanych jest bardzo wiele parametrów. Np. są to pomiary temperatury, wilgotności, jasności prędkości wiatru, energii, stężenia różnych gazów itp. Na część z tych parametrów możliwy jest wpływ za pomocą istniejącej infrastruktury budynku, np. zmieniając temperaturę i wilgotność pomieszczeń, jednak inne można tylko mierzyć i analizować. Parametry te są niezależne od oddziaływania urządzeń technicznych i niosą wiele ciekawych informacji o budynku i przebywających w nim ludziach. Odpowiednie wyodrębnienie i analiza informacji pomiarowych [1], pochodzących z czujników stosowanych w automatyce budynkowej umożliwia opracowanie wzorców osobowych, a na tej podstawie, identyfikację osób przebywających w pomieszczeniach. Ponieważ w rzeczywistych obiektach, dane pomiarowe pochodzą od wielu użytkowników pomieszczeń, którzy przebywają w nich sporadycznie lub też stale, mechanizm analizy informacji pomiarowych musi posiadać możliwości autoadaptacyjne. Takimi cechami charakteryzują się algorytmy wykorzystujące sztuczne sieci neuronowe. Poddanie wyników pomiarów analizie neuronowej, pozwala na bieżącą adaptację całego systemu do aktualnych warunków, jakie mają miejsce w budynku [2]. Charakterystyka aparatury pomiarowej Układ pomiarowy zbudowany został w oparciu o rozproszony automatyki budynkowej - KNX. Rys.1. Topologia systemu KNX System ten, umożliwia integrację ze sobą ponad pięćdziesięciu sześciu tysięcy urządzeń sensorycznych i wykonawczych, realizujących zadania automatyki budynkowej. Topologia systemu z linii połączonych w obszary (rys. 1). Dzięki takiej architekturze, możliwe jest połączenie okablowaniem komunikacyjnym urządzeń, nawet w bardzo r[...]

Diagnostyka inteligentnych instalacji elektrycznych w systemie KNX

Czytaj za darmo! »

Autorzy w artykule prezentują metody diagnostyki sygnałów sterujących automatyką budynkową w systemie KNX. Za pomocą telegramów można stwierdzić jaki rodzaj komunikatu jest wysyłany i za realizację jakiej funkcji odpowiada. Dokonując analizy telegramów w systemie istnieje możliwość zlokalizowania awarii lub nieprawidłowości działania instalacji. Abstract. Diagnostic methods of control signals for building automation KNX is presented. The telegrams sent in the system are responsible for the functions performed. Analyzing telegrams is the ability to locate failures or system malfunctions. (Diagnosis of intelligent electrical installation in KNX system). Słowa kluczowe: system KNX, diagnostyka inteligentnych instalacji elektrycznych. Keywords: system KNX, diagnosis of intelligent electrical installations. Wstęp Systemy automatyki są obecne w praktycznie we wszystkich dziedzinach życia, przemysłu czy nauki [3, 6]. Szybko rozwijają się również systemy automatyki budynkowej, których głównym zadaniem jest integracja, kontrola, monitoring i optymalizacja różnych funkcji w budynku. Na rynku istnieje wiele systemów automatyki budynkowej (inteligentnych instalacji elektrycznych) mających różne zastosowania, począwszy od prostego sterowania temperaturą, oświetleniem czy roletami a skończywszy na skomplikowanym zarządzaniem kilkoma systemami w wielopiętrowych budynkach. Do najpopularniejszych systemów występujących na rynku polskim zaliczyć można: KNX, LonWorks, X - Comfort, LCN. Założeniem poprawnej pracy każdego systemu lub urządzenia znajdującego się systemie jest poprawne działanie oraz realizacja wszystkich funkcji zagwarantowanych przez producenta lub projektanta. Zasada ta dotyczy również systemów KNX. Ze względu na implementowanie systemów KNX w budynkach mieszkalnych, biurach, obiektach użyteczności publicznej, urządzenia wykorzystywane w celu realizacji zadeklarowanych funkcji, muszą charakteryzować się bezpieczeństwem użytkowa[...]

 Strona 1