Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew HANZELKA"

Single - Point Methods for Location of Electromagnetic Disturbances in Power System DOI:10.15199/48.2015.06.01

Czytaj za darmo! »

Często w przypadku wystąpienia znaczącego poziomu zaburzenia elektromagnetycznego na zaciskach odbiorcy powstaje potrzeba lokalizacji jego źródła, przykładowo harmonicznych, wahań napięcia, zapadów napięcia, niekiedy także asymetrii. Dostawcy i odbiorcy energii w coraz większym stopniu są zainteresowani jednoznaczną oceną odpowiedzialności za złą jakość dostawy energii. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresie formułowania kontraktów na dostawę energii i egzekwowania, poprzez taryfy, opłat za pogarszanie jej jakości. W artykule przedstawiono, jako przykład, aplikację jednej metody (ze zbioru wielu istniejących) stosowanej do lokalizacji źródeł zaburzeń elektromagnetycznych (harmonicznych, zapadów, wahań i asymetrii napięcia) opartej na badaniu kierunku przepływu mocy w punkcie wspólnego przyłączenia (PWP).Jednopunktowe metody lokalizacji zaburzeń elektromagnetycznych w systemie zasilającym Abstract. Often, in the case of a significant level of electromagnetic disturbance in electrical power system, at the customer's supply terminals, there is a need for locating the source of this disturbance, e.g. harmonics, voltage fluctuations, voltage dips, occasionally also asymmetry. Utilities and power consumers have become increasingly interested in quantifying the responsibilities for power quality problems. This issue gains particular meaning when formulating contracts for electric power supply and enforcing, by means of tariff rates, extra charges for worsening the power quality. This paper concerns as an example an application of one method (from the collection of many existing) used to locate sources of electromagnetic disturbances (harmonics, dips, voltage fluctuations and asymmetry), based on the study of the power flow at the point of common coupling (PCC). Słowa kluczowe: jakość dostawy energii elektrycznej, harmoniczna, wahania napięcia, zapad napięcia, niesymetria, źródło zaburzenia Keywords: power quality, harmonic, voltage fluctuation,[...]

System monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej - ocena techniczna i warunki kontraktu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono autorską konstrukcję rejestratora jakości energii elektrycznej zdolnego do pomiaru parametrów jakościowych energii elektrycznej wymaganych przez normę IEC 61000-4-30. Rejestrator został zbudowany według opracowanych przez autorów algorytmów pomiarowych. Algorytmy te są zgodne z wymaganiami norm IEC 61000-4-30, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7. Rejestrator został zbudowany [...]

Voltage fluctuations in networks with distributed power sources DOI:10.12915/pe.2014.05.050

Czytaj za darmo! »

One of the electromagnetic disturbances generated by distributed power sources, e.g. wind turbines, are voltage fluctuations. An imprecise prediction of the disturbance level may be the reason for erroneous decisions made at the stage of issuing technical conditions of connection. In the authors' opinion, the most common causes for errors can be: the lack of sufficiently precise tools for assessing the level of flicker attenuation, high uncertainty of prediction of the disturbance level after connection, and too low disturbance emission limits. Streszczenie. Jednym z zaburzeń elektromagnetycznych emitowanych przez rozproszone źródła energii np. przez turbiny wiatrowe, są wahania napięcia. Brak precyzji w przewidywaniu poziomu tego zaburzenia po przyłączeniu źródła może być przyczyną błędnej decyzji na etapie wydawania warunków technicznych przyłączenia. Wśród wielu przyczyn błędu można wyróżnić zdaniem autorów brak wystarczająco precyzyjnych narzędzi dla oceny poziomu tłumienia wahań w sieci zasilającej, dużą niepewność prognozy poziomu zaburzenia po przyłączeniu źródła oraz przyjmowane zbyt niskie graniczne wartości miar liczbowych zaburzenia. Wahania napięć w sieciach z rozproszonymi źródłami energii Keywords: flicker, propagation, transfer coefficient Słowa kluczowe: wahania napięcia, propagacja, współczynnik przejścia doi:10.12915/pe.2014.05.50 Introduction Among many features of the smart grid technology at least two, related to the distributed generation, should be mentioned: the grid flexibility, understood as its capability for connection of a new power source and acceptance of a new and proven idea or technology, and the ability to supply sensitive loads or installations without degradation of their functionality. One of the electromagnetic disturbances generated by distributed power sources that in many cases can be an obstacle to their connection to the network are voltage fluctuations.Power sources with power considerable [...]

Methods for determining power losses in cable lines with non-linear load DOI:10.15199/48.2018.09.21

Czytaj za darmo! »

Polyethylene (PE) has been used as electrical insulation in underground distribution and transmission class power cables for over three decades. The polyethylene in power cables is a special grade, which has cross-linked molecules to allow it to deal with extremely high temperatures without melting or flowing under load. The operating temperature of XLPE insulated power cables is 90 oC and its service life is estimated at approximately 30 years under purely sinusoidal currents. The flow of harmonic currents through power cable causes additional active power losses associated with the higher rms value of current and the appearance of adverse phenomena, which include the skin effect, the proximity effect and the impact of the metallic cable screen (shield), which, in turn, lead to increased insulation temperature and shorter cable service life. Failures of commonly used power cable are a great nuisance for consumers and a cause of considerable financial losses for companies. Due to the above, it is becoming increasingly more important to define accurate, fast and simple methods for determining additional power losses, in order to reduce power cable line load with the fundamental current harmonic, to prevent it from overheating. The aim of this paper is to analyse methods for determining active power losses in cable lines with singlestrand and multi-strand conductors, operating in environment rich in current harmonics. By way of example, authors performed calculations of the active power losses for an actual low voltage power cable line supplying an electrostatic precipitator assembly in an industrial facility. The results obtained with different methods were compared and discussed. Nature of cable losses under a non-linear load Power losses in cable lines are Joule’s losses, caused by the current flowing through a conductor. The basic term describing Joule’s losses is defined as a product of the value of curren[...]

Kompensacja asymetrii prądów i napięć powodowanej odbiornikami i odnawialnymi źródłami energii za pomocą transformatora symetryzującego w sieciach niskich napięć DOI:10.15199/48.2019.09.39

Czytaj za darmo! »

Intensywny rozwój energetyki rozproszonej wynikający z postępującego wyczerpywania się zasobów złóż paliw kopalnych, konieczności ograniczania emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz rosnące ceny energii elektrycznej powodują, że obserwowany jest coraz większy udział przyłączanych do sieci niskich napięć jednofazowych odbiorników i źródeł odnawialnych, takich jak: pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz układy mikrokogeneracyjne. Niestety, przyłączanie tych urządzeń do sieci niskich napięć znacząco wpływa na wzrost asymetrii prądów i napięć, głównie poprzez duże zróżnicowanie w produkcji (zależnej od warunków atmosferycznych) i popycie (zależnym od funkcjonowania odbiorców) na energię elektryczną w danym przedziale czasu oraz poprzez nierównomierne rozłożenie i przypadkowe (losowe) załączanie tych urządzeń w tym samym czasie do poszczególnych faz układu trójfazowego [1]. Zwiększaniu obecnego poziomu asymetrii sprzyjają pośrednio obecne regulacje prawne zawarte m.in. w ustawie Prawo energetyczne [2], które stanowią, iż odbiorcy w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej mogą przyłączać swoje instalacje odnawialne tylko na podstawie zgłoszenia przyłączenia (poinformowaniu OSD o fakcie zainstalowania mikroinstalacji), z pominięciem procedury określania warunków przyłączenia dla instalacji OZE. Kolejnym aspektem mającym pośredni wpływ na zwiększanie poziomu asymetrii w sieciach niskich napięć jest niewystarczająca komunikacja pomiędzy gminami, które otrzymały dofinansowanie na montaż znacznej liczby instalacji OZE dla swoich mieszkańców, a OSD. Z reguły OSD dowiadują się o przyłączeniu instalacji OZE do ich sieci dopiero po dużej liczbie przesłanych zgłoszeń przyłączenia oraz reklamacjach od odbiorców, którzy zauważyli nieprawidłowe działanie swoich instalacji OZE lub odbiorników energii elektrycznej. Wszystkie te aspekty powodują, że OSD często stawiani są przed faktem dokonanym i nie mają pełnej kontroli nad i[...]

New Challenges for Voltage Quality Studies

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia cztery problemy z dziedziny jakości dostawy energii elektrycznej, które nadal są nierozwiązane, a mają zasadnicze znaczenie dla praktyki inżynierskiej. Są to: (a) wiarygodny pomiar miar liczbowych wskaźników jakości; (b) lokalizacji źródła zaburzenia elektromagnetycznego oraz ocena indywidualnej emisji; (c) rozproszone monitorowanie on-line stanu jakości napięcia, oraz (d) szacowanie kosztów złej jakości energii elektrycznej. Każdy z tych problemów został zilustrowany wybranym przykładem. Nowe wyzwania w dziedzinie jakości dostawy energii elektrycznej Abstract. The paper presents four unsolved problems in the area of power quality having the particular significance for the engineering practice. These are: (a) credible measurement of the voltage quality numerical measures of the voltage quality indices; (b) location of electromagnetic interference source and evaluation of individual load emission; (c) distributed on-line monitoring of the voltage quality in a power system, and (d) evaluation of poor power quality costs. Słowa kluczowe: jakość dostawy energii elektrycznej, wskaźniki jakości, lokalizacja zaburzenia, regulacja jakości Keywords: quality of electric power delivery, power quality factors, disturbance source location, quality control system Introduction The quality of power delivery becomes one of the most important issues of the contemporary electrical engineering. Presently, and most certainly in the near future, the majority of electricity consumers will be facing problems associated with electrical power quality either benefiting from it, in both the professional an financial terms, or experiencing adverse impact of its deterioration. Over the last decade an interest in this rapidly developing area of science and engineering has grown significantly. Among numerous reasons for this interest is the fact that the world economic growth and the quality of our life are presently determined by the quality of[...]

Different approaches for designing the passive power filters DOI:10.15199/48.2015.11.28

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest prezentacja analizy porównawczej różnych metod projektowania pasywnych filtrów LC. Rozważono sześć powszechnie stosowanych metod wyznaczania parametrów technicznych układu filtracyjnego. Podstawą oceny różnych metod są badania symulacyjne. Różne metody projektowania energetycznych filtrów pasywnych. Różne metody projektowania pasywnych filtrów LC Abstract. Paper aims to present the comparison of different computation methods of passive LC filters. Six methods commonly used to design the filters group parameters will be considered. Basis for evaluating the various methods are simulation studies. Słowa kluczowe: filtry pasywne, odkształcenie napięcia i prądu, moc bierna, projektowanie filtrów LC Keywords: passive filters, voltage and current distortion, reactive power, LC filter design Introduction In recent years the increase of power electronic devices has become a serious problem for the electrical grid because of the production of harmonic disturbances. The harmonics generate by the nonlinear loads can inter alia cause the overloading, overheating and malfunction or even damage of electrical grid elements and the loads connected to the supply system. To maintain the equilibrium of the grid, many devices for harmonic disturbances mitigation e.g. passive filters are applied. The single-tuned filter is one of the most popular passive filter used to compensate the reactive power (for basic harmonic) and to reduce the current harmonics flowing through the supply network. To prevent more than one harmonic from entering the electrical grid, the group of single-tuned filters is needed. The goal of this paper is to compare different design methods of LC parameter calculation of the filters group. The comparison is mainly focused on filter power losses and the reduction of voltage and current distortion. The set of criteria for the comparison does not include the production and operation cost of the filters. The sim[...]

 Strona 1