Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz MAZANEK"

Analiza scenariuszy wyłączeń bloków JWCD i ich wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski DOI:10.15199/48.2019.10.22

Czytaj za darmo! »

Widoczna w ostatnich latach transformacja rynku energetycznego związana z prowadzoną polityką dekarbonizacją, przyrastającą mocą nowopowstałych jednostek opartych o odnawialne źródła energii, a także inwestycji w infrastrukturę gazową przyczyniły się do zmian w miksie energetycznym. Porównując dane z 1990 i 2017 r. w zakresie struktury wytwarzania energii elektrycznej brutto w Unii Europejskiej widoczne jest stopniowe odchodzenie od stałych i płynnych paliw kopalnych i energii nuklearnej, za cenę wyższego udziału odnawialnych źródeł energii i gazu ziemnego. Podobny trend zaobserwowano w analogicznym okresie w polskim miksie energetycznym, bez udziału energii nuklearnej. Dane przedstawione zostały na rysunkach poniżej. Rys. 1 Struktura wytwarzania energii elektrycznej brutto w Unii Europejskiej w latach 1990 i 2017 (Eurostat) Rys. 2 Struktura wytwarzania energii elektrycznej brutto w Polsce w latach 1990 i 2017 (Eurostat) Prawodawstwo europejskie Dynamiczne zmiany zachodzące w europejskich aktach prawnych dotyczących dużych (LCP - Large Combustion Plants) oraz średnich (MCP - Medium Combustion Plants) jednostek spalania paliw kopalnych w znaczący sposób wpłyną na strategię działania wielu zakładów podporządkowanych nowopowstałym dyrektywom. W kwietniu 2017 roku w ramach odrębnej dyrektywy wprowadzone zostały wartości granicznych dopuszczalnych wielkości emisji produktów spalania dla dużych jednostek wytwórczych w technologii spalania (ang. LCP), co zostało zawarte w konkluzjach[...]

Analiza autokorelacji przestrzennej mocy wytwórczych w OZE na terenie Polski DOI:10.15199/48.2019.10.23

Czytaj za darmo! »

Krajowy rynek OZE jest w fazie dynamicznej ekspansji, wspartej prawodawstwem na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Porównując struktury wytwarzania energii elektrycznej brutto w Polsce dla lat 1990 i 2017 (Rys. 1) zauważyć można znaczący postęp w tej przestrzeni. Z biegiem lat, w polskim miksie wytwarzania istotnymi stały się również elektrociepłownie gazowe. Stopniowe odejście od stałych paliw kopalnych jako podstawowego źródła energii pierwotnej w elektroenergetyce stało się globalnym trendem, zauważalnym w szczególnie w państwach zamożnych. Droga ku transformacji energetycznej w kierunku OZE nie jest jednak pozbawiona przeszkód, zarówno o charakterze ekonomicznym jak i technicznym - polski Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE), działający głównie w oparciu o spalanie węgla kamiennego i brunatnego jest tego adekwatnym przykładem [1]. Artykuł dotyczy analizy autokorelacji przestrzennej mocy zainstalowanej OZE w podziale na powiaty, która pozwoli na określenie równomierności rozwoju źródeł OZE na terenie całego kraju. Rys. 1 Struktura wytwarzania energii elektrycznej brutto w Polsce w latach 1990 i 2017 (Eurostat) Regulacja w sektorze OZE W dyrektywie RED (2009/28/WE) [2] Komisja Europejska wyznaczyła cel udziału OZE w całkowitym zużyciu energii Unii Europejskiej na poziomie 20% do 2020 r. oraz zobligowała państwa członkowskie do przygotowania indywidualnych strategii w tym zakresie. W ramach Krajowego Planu Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych (KPD) [3] Polska zobowiązała się do osiągnięcia 15-procentowego udziału OZE w całkowitym zużyciu energii do 2020 r. W 2018 roku, dyrektywa RED II [4], będąca częścią tzw. "Pakietu Zimowego", zwiększyła europejski cel udziału OZE do 32%, jednakże bez konieczności aktualizacji KPD. Według GUS, udział OZE w zużyciu energii w Polsce wyniósł w 2017 r. 11,0% wobec 11,3% w roku 2016. Niespełnienie celów OZE wiąże się z koniecznością wirtualnego odkupienia brakującej [...]

 Strona 1